Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 189/2020/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2016/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TỪ NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Xét Tờ trình số 5559/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Sửa đổi điểm a Khoản 1 Điều 1:

a) Mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập và học nghề phổ thông:

- Mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh

Bậc học

Khu vực và mức thu học phí

Khu vc I

Khu vực II

Khu vực III

Mầm non

 

 

 

Nhà trẻ

112

67

23

Mu giáo:

 

 

 

- Học 1 buổi/ngày

78

56

23

- Học 2 buổi/ngày

102

78

34

Trung học cơ sở

67

34

23

Trung học phổ thông

78

56

28

Giáo dục thường xuyên (THPT)

78

56

28

- Mức học phí đối với học nghề phổ thông:

Đơn vị: 1.000 đồng/học kỳ/học sinh

Học nghề phổ thông

Khu vực và mức thu học phí

Khu vc I

Khu vc II

Khu vc III

Trung học cơ sở

78

56

34

Trung học phổ thông

89

67

45

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1:

Đối tượng được miễn, giảm học phí: Thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ; Điều 1 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Vụ pháp chế các Bộ: GDĐT, TC, LĐTBXH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Chi cục VT-LT;
- Lưu: VT, HS Kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 189/2020/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu189/2020/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2020
Ngày hiệu lực25/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(17/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 189/2020/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu189/2020/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Đức Quận
        Ngày ban hành15/07/2020
        Ngày hiệu lực25/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (17/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 189/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND tỉnh Lâm Đồng

              • 15/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực