Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND quy định về trợ cấp mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể và đối tượng hưởng chính sách người có công, chính sách bảo hiểm xã hội khi từ trần do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND trợ cấp mai táng phí cho cán bộ công chức viên chức Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2005/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 30 tháng 11 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP MAI TÁNG PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỀ VÀ ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG, CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI TỪ TRẦN.

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 15/11/2005; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-VHXH ngày 18/11/2005 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Quy định về trợ cấp mai táng phí cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể và đối tượng hưởng chính sách người có công, chính sách bảo hiếm xã hội khi từ trần. Cụ thể như sau :

1. Mức trợ cấp mai táng phí.

1.1. Mức 15.000.000 đồng áp dụng cho ủy viên thường vụ Tỉnh uỷ; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đổng nhân dân; Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Cán bộ của Trung ương từ cấp Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên, sỹ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có cấp bậc thiếu tướng, trung tướng đang thường trú trên địa bàn tỉnh.

1.2. Mức trợ cấp 10.000.000 đồng áp dụng cho :

- Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Trưởng các ban của Tỉnh uỷ; Phó chủ tịch uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương;

- Bí thư và Phó bí thư huyện uỷ, thị uỷ; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và hạng I, Thầy thuốc Nhân dân, Nghệ sỹ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên, sỹ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân có cấp bậc thượng tá, đại tá đang thường trú trên địa bàn tỉnh.

1.3. Mức trợ cấp 7.000.000 đồng áp dụng cho :

- Phó trưởng các ban của Tỉnh uỷ; Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy; Phó chánh văn phòng hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đưong;

- Ủy viên Ban thường vụ huyện uỷ, thị uỷ; Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Giám đốc doanh nghiệp nhà nước hạng II và hạng III, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, bệnh binh hạng 1/3, đảng viên từ 40 năm tuổi đảng đến dưới 50 năm tuổi đảng, sỹ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân có cấp bậc thiếu tá, trung tá đang thường trứ trên địa bàn tỉnh;

- Đại biểu đương nhiệm Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.4. Mức trợ cấp 5.000.000 đồng áp dụng cho:

- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng của các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,2; 0,3; 0,5 hoặc có hệ số lương từ 5,76 trở lên;

- Bí thư đảng uỷ, Phó bí thư đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch ưỷ ban mặt trận tổ qúốc Việt nam cấp xã;

- Đại biểu đương nhiệm Hội đồng nhân dân huyện, thị xã.

1.5. Mức trợ cấp 3.500.000 đổng áp dụng cho :

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đảng, đoàn thể đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả công chức cấp xã); đại biểu đương nhiệm Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn;

- Đối tượng chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, hưởng trợ cấp một lần; đối tượng bảo hiểm xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang nuôi dưỡng tại các cơ sở xã hội của tỉnh.

Tất cả các đối tượng trên khi từ trần, nếu đủ điều kiện hưởng nhiều mức trợ cấp thì chỉ dược hưởng một mức trợ cấp cao nhất.

2. Kinh phí viếng lễ tang của các đoàn đại biểu là lãnh đạo.

- Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh : 1.500.000 đổng

- Đoàn đại biểu lãnh đạo huyện, thị xã : 1.000.000 đồng.

- Đoàn đại biểu lãnh đạo xã, phường, thị trấn : 500.000 đổng.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách của địa phương.

Điều 2. Về nghi thức tổ chức lễ tang, lễ viếng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2001/NĐ-CP ngày 12/9/2001 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn khác của các bộ, ngành có liên quan.

Điểu 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đổng nhân dân tỉnh Bình Phước Khóa VII, kỳ họp thứ 5 thông qua.

 

 

Nơi nhận :
- Uỷ ban TVQH, Chính Phủ;
- Văn phòng QH, Văn Phòng CP, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ LĐTBXH
- TTTU, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở : Tài chính Nội vụ, LĐTBXH, Tư pháp;
- HĐND, UBND, UBMT1QVN các huyên thi xã, phường, thị trấn trong tỉnh
- Công báo tỉnh;
- Lưu : VT, LĐVP (2), CV (7)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2005
Ngày hiệu lực10/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2009
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND trợ cấp mai táng phí cho cán bộ công chức viên chức Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND trợ cấp mai táng phí cho cán bộ công chức viên chức Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Hữu Luật
        Ngày ban hành30/11/2005
        Ngày hiệu lực10/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2009
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND trợ cấp mai táng phí cho cán bộ công chức viên chức Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2005/NQ-HĐND trợ cấp mai táng phí cho cán bộ công chức viên chức Bình Phước

            • 30/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực