Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản Nhà nước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2007/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP QUẢN L‎Ý TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN L‎Ý TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 137/2006/NĐ-CP">35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước;

Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phân cấp quản lý‎ tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (có Quy định kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Út

 

QUY ĐỊNH

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP; TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2007/NQ-HDND ngày 07 tháng 12 năm 2007của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy định này phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc địa phương quản lý, giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

Các nội dung khác không nêu trong Quy định này thì áp dụng đúng theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính đang có hiệu lực thi hành tại thời điểm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng theo Quy định này bao gồm:

1. Ủy ban nhân dân các cấp; cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản Nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý tài sản theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được giao trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

3. Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Điều 3. Nội dung phân cấp quản lý đối với tài sản nhà nước gồm:

1. Phân cấp về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản Nhà nước.

2. Phân cấp về thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, xử lý tài sản Nhà nước gồm:

a) Đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước;

b) Quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản Nhà nước;

c) Quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản Nhà nước;

d) Quyết định chuyển đổi hình thức sở hữu tài sản Nhà nước;

e) Quyết định bán tài sản Nhà nước;

f) Quyết định thanh lý tài sản Nhà nước;

g) Quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, xử lý tài sản;

h) Kiểm kê, thống kê tài sản Nhà nước;

i) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

3. Phân cấp về thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản.

Chương II

PHÂN CẤP QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

Điều 4. Đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước:

1. Những tài sản phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng bao gồm:

a) Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;

b) Xe ôtô các loại;

c) Các tài sản khác có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản.

2. Đơn vị sử dụng trên địa bàn tỉnh được Nhà nước giao trực tiếp quản lý, sử dụng những tài sản quy định tại khoản 1 nêu trên, phải đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản với cơ quan tài chính cùng cấp. Trường hợp phát hiện đơn vị không thực hiện đăng ký, cơ quan tài chính được phép ngừng cấp kinh phí phục vụ hoạt động của những tài sản phải đăng ký, nhưng không đăng ký; đồng thời thực hiện chế độ xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Quy định cụ thể chế độ đăng ký tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

a) Tài sản thuộc cấp tỉnh quản lý:

Các sở, ngành (đơn vị dự toán cấp I) đăng ký tại Sở Tài chính;

Các đơn vị dự toán trực thuộc (cấp II, cấp III), kê khai báo cáo về đơn vị chủ quản. Đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm kiểm tra và tổng hợp đăng ký chung cho đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

b) Tài sản thuộc cấp huyện, thị xã quản lý: Các phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã (đơn vị dự toán cấp I) và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đăng ký tại Phòng Tài chính kế hoạch.

4. Đối với những tài sản cố định khác không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này thì đơn vị sử dụng phải lập thẻ tài sản cố định để theo dõi, hạch toán và thực hiện chế độ quản lý tài sản Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản:

1. Tài sản là phương tiện giao thông vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các động sản khác, thẩm quyền quyết định mua sắm được quy định như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm trang bị xe ô tô phục vụ công tác cho các đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh;

b) Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định của Trung ương và của địa phương; Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định mua sắm tài sản cho các đơn vị sử dụng thuộc phạm vi quản lý;

c) Thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản tại các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Quy định việc tổ chức mua sắm tài sản đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao, tại các đơn vị dự toán các cấp như sau:

Tổ chức thực hiện mua sắm tài sản trang bị cho các cơ quan đơn vị hoặc phục vụ công tác thường xuyên phải tuân thủ theo quy định hiện hành về đấu thầu; giao thẩm quyền cho Thủ trưởng cơ quan, đơn vị dự toán các cấp trên địa bàn tỉnh, thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư (quy định tại Điều 61, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005):

- Trường hợp tổ chức mua sắm tài sản thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng, với điều kiện nội dung mua sắm là các hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường để phục vụ cho các hoạt động có tính chất thường xuyên diễn ra hàng ngày của các cơ quan, đơn vị (gồm mua sắm nhỏ lẻ tài sản mới, tài sản để thay thế tài sản hỏng; mua sắm phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động thường xuyên; mua sắm phục vụ yêu cầu cấp thiết, đột xuất): Cơ quan, đơn vị mua sắm (chủ đầu tư) lấy báo giá của ít nhất 3 nhà thầu khác nhau (báo giá trực tiếp, bằng fax hoặc qua đường bưu điện) làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu tốt nhất. Kết quả chọn thầu phải đảm bảo chọn được nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tối ưu nhất về chất lượng, về giá cả và một số yêu cầu khác (nếu có) như: Thời hạn cung cấp hàng hóa, thời hạn bảo hành, đào tạo, chuyển giao; không phân biệt nhà thầu trên cùng hoặc khác địa bàn;

- Trường hợp gói thầu có giá dưới 20 triệu đồng: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm cho phù hợp, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; nếu có điều kiện thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị dự toán quyết định tổ chức thực hiện theo hướng dẫn đối với gói thầu có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng như Quy định trên.

Điều 6. Thẩm quyền thu hồi tài sản Nhà nước:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định thu hồi tài sản Nhà nước của các đơn vị sử dụng thuộc địa phương quản lý;

b) Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thu hồi những tài sản của đơn vị sử dụng thuộc Trung ương quản lý đặt tại địa phương mà sử dụng sai mục đích, sai chế độ Nhà nước quy định nhưng không được cơ quan có thẩm quyền xử lý.

2. Phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã:

a) Quyết định thu hồi tài sản Nhà nước của các đơn vị sử dụng thuộc cấp huyện quản lý;

b) Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi những tài sản của đơn vị sử dụng thuộc cấp tỉnh quản lý đặt tại địa phương mà sử dụng sai mục đích, sai chế độ Nhà nước quy định nhưng không được cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Điều 7. Thẩm quyền điều chuyển tài sản Nhà nước:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các đơn vị sử dụng thuộc cấp tỉnh quản lý;

b) Quyết định chuyển giao quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc (có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, tài sản được xác lập sở hữu của Nhà nước) cho các đơn vị sử dụng thuộc Trung ương quản lý, đang trực tiếp sử dụng (đang ký hợp đồng thuê nhà với công ty kinh doanh nhà của địa phương), trên cơ sở phương án tổng thể về xử lý, bố trí, sắp xếp lại các cơ sở nhà đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của Bộ, cơ quan chủ quản.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước giữa các đơn vị sử dụng thuộc cấp huyện, thị xã quản lý.

Điều 8. Bán, chuyển đổi hình thức sở hữu và thanh lý tài sản Nhà nước:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu và thanh lý tài sản Nhà nước tại các đơn vị sử dụng thuộc tỉnh quản lý gồm:

a) Tài sản là bất động sản, vật kiến trúc và trụ sở làm việc gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất;

b) Tài sản là ô tô các loại thuộc nhóm phương tiện công tác.

2. Các tài sản còn lại phân cấp như sau:

a) Đối với cấp tỉnh:

- Giám đốc Sở Tài chính quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu và thanh l‎ý đối với tài sản Nhà nước có giá trị 500 triệu trở lên/1 đơn vị tài sản, tại các đơn vị sử dụng thuộc cấp tỉnh quản lý;

- Thủ trưởng các sở, ngành cấp tỉnh quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu và thanh lý đối với tài sản Nhà nước còn lại tại đơn vị mình và các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc.

b) Đối với cấp huyện, thị xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu và thanh lý đối với tài sản Nhà nước có giá trị 500 triệu trở lên/1 đơn vị tài sản và các loại tài sản khác tại các đơn vị sử dụng thuộc huyện, thị xã quản lý;

c) Đối với cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định bán, chuyển đổi hình thức sở hữu và thanh lý đối với tài sản Nhà nước khác tại các đơn vị sử dụng thuộc xã, phường, thị trấn quản lý.

Điều 9. Kiểm kê, thống kê tài sản Nhà nước:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định việc điều tra, thống kê tài sản Nhà nước tại đơn vị sử dụng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

2. Thủ trưởng đơn vị sử dụng có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản Nhà nước tại đơn vị định kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

Điều 10. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị sử dụng và các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị sử dụng và các tổ chức thuộc cấp mình quản lý;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của đơn vị sử dụng và các tổ chức thuộc cấp mình quản lý.

Chương III

PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều 11. Thẩm quyền xác lập quyền sở hữu tài sản của Nhà nước:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với:

a) Bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn được xác định là vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu;

b) Tài sản của các dự án sử dụng vốn ngoài nước do địa phương quản lý sau khi kết thúc hoạt động được chuyển giao cho Nhà nước Việt Nam;

c) Tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc khối tỉnh quản lý.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với:

a) Di sản không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có, nhưng người đó không được quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền hưởng di sản trên địa bàn do các huyện, thị xã quản lý;

b) Tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc huyện, thị xã quản lý.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật đối với tài sản được chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu dưới hình thức biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ và các hình thức chuyển giao khác theo quy định của pháp luật cho các tổ chức thuộc cấp xã quản lý.

Điều 12. Thẩm quyền lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước:

1. Thẩm quyền lập phương án xử lý tài sản: Cơ quan đang quản lý hoặc được giao tạm quản lý tài sản có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được quy định như sau: Cơ quan có thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu của Nhà nước quy định tại Điều 11 Quy định này thì có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước:

Điều 13. Phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi liên quan đến việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước:

1. Phân cấp nguồn thu từ việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước: Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản được xác lập sở hữu của Nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp nào phê duyệt phương án xử lý thì được nộp toàn bộ vào ngân sách của cấp đó sau khi đã trừ đi các chi phí hợp lý có liên quan.

2. Phân cấp nhiệm vụ chi liên quan đến việc xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước:

a) Chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu của Nhà nước được sử dụng từ số tiền thu từ việc xử lý tài sản. Trường hợp xử lý tài sản không có nguồn thu, hoặc số thu không đủ bù đắp chi phí thì chi phí cho việc xử lý do ngân sách Nhà nước chi trả; tài sản do cấp nào xử lý thì chi phí do ngân sách cấp đó chi trả.

b) Trường hợp tài sản điều chuyển cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước thì chi phí liên quan đến việc xử lý tài sản do cơ quan, đơn vị, tổ chức được tiếp nhận tài sản chi trả.

Chương IV

PHÂN CẤP VỀ THẨM QUYỀN QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TÀI SẢN

Điều 14. Thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản:

1. Theo quy định hiện hành thì Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản và áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết theo phân cấp của Thủ tướng, hướng dẫn triển khai và kiểm tra giám sát việc thực hiện (gọi chung là thẩm quyền Trung ương);

2. Đối với những tài sản mà Trung ương chưa quy định, giao trách nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng phục vụ cho hoạt động đặc thù ở địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày hiệu lực 17/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản Nhà nước
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bạc Liêu
Người ký Nguyễn Văn Út
Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày hiệu lực 17/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2007/NQ-HĐND phân cấp quản lý tài sản Nhà nước

  • 07/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực