Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi quy định về Phí Vệ sinh tại Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV - kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đã được thay thế bởi Quyết định 190/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 30/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT; LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ PHÍ VỆ SINH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 02/2007/NQ-HĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Văn bản số 3384/BTC-CST ngày 19/3/2010 của Bộ Tài chính về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Sau khi xem xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh mức thu Phí Vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007;
Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng và sửa đổi, bổ sung quy định về Phí Vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007, cụ thể như sau:

I. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Đối tượng thu: Hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được uỷ quyền giải quyết các công việc về địa chính.

* Các đối tượng được miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận:

- Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

- Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp) trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường của thị xã Hà Giang và các thị trấn.

2. Đơn vị tổ chức thu: Sở Tài nguyên và Môi trường; phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thị; UBND xã, phường, thị trấn .

3. Mức thu

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Hộ gia đình và cá nhân: 100.000 đồng/giấy chứng nhận

+ Tổ chức: 500.000 đồng/giấy chứng nhận

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có thay đổi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

+ Hộ gia đình và cá nhân: 50.000 đồng/giấy chứng nhận

+ Tổ chức: 250.000 đồng/giấy chứng nhận

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

+ Hộ gia đình và cá nhân: 25.000 đồng/giấy chứng nhận

+ Tổ chức: 100.000 đồng/giấy chứng nhận

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có thay đổi đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Hộ gia đình và cá nhân: 15.000 đồng/giấy chứng nhận

+ Tổ chức: 50.000 đồng/giấy chứng nhận

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

+ Hộ gia đình và cá nhân: 15.000 đồng/lần

+ Tổ chức: 20.000 đồng/lần

- Trích lục bản đồ hoặc sao lục các văn bản trong hồ sơ địa chính:

+ Hộ gia đình và cá nhân: 10.000 đồng/thửa hoặc văn bản

+ Tổ chức: 20.000 đồng/thửa hoặc văn bản

- Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất:

+ Hộ gia đình và cá nhân: 5.000 đồng/lần xác nhận

+ Tổ chức: 20.000 đồng/lần xác nhận

II. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

1. Đối tượng thu: Hộ gia đình, chủ đầu tư các công trình xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

2. Đơn vị tổ chức thu

- UBND các huyện, thị: Thu đối với các hộ gia đình.

- Sở Xây dựng: Thu đối với các công trình khác.

3. Mức thu

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép):                               50.000 đồng/1 giấy phép.

- Cấp phép xây dựng các công trình khác: 100.000 đồng/1 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/1 giấy phép.

III. Phân phối, sử dụng tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lệ phí cấp giấy phép xây dựng thu được

1. Đơn vị thu được để lại 25% trên tổng số lệ phí thu đư­ợc để bù đắp cho các chi phí phục vụ cho công tác thu, 75% còn lại nộp ngân sách nhà n­ước.

2. Việc quản lý, sử dụng lệ phí đ­ược thực hiện theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số: 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 63/2002/TT-BTC.

IV. Sửa đổi, bổ sung quy định về Phí Vệ sinh tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Đối tượng thu: Các hộ gia đình, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tại những khu vực có tổ chức hoạt động quét dọn vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Đơn vị tổ chức thu

- Ban quản lý chợ: Thu phí đối với các chợ có Ban quản lý

- Công ty Cổ phần môi trường đô thị Hà Giang: Thu tại địa bàn thị xã Hà Giang (trừ các chợ có Ban quản lý)

- Đội dịch vụ công cộng môi trường các huyện: Thu tại địa bàn các huyện.

3. Mức thu: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

4. Phân phối, sử dụng tiền phí thu được

 Đơn vị tổ chức thu được để lại 30% trên tổng số lệ phí thu đư­ợc để bù đắp cho các chi phí phục vụ cho công tác thu, 70% còn lại nộp ngân sách nhà n­ước.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/7/2010 và được áp dụng thực hiện từ ngày 01/8/2010. Bãi bỏ mục II. Phí Vệ sinh tại Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12/7/2007 của HĐND tỉnh về việc quy định về thu, quản lý và sử dụng Phí Đấu giá, Phí Vệ sinh, Phí Thư viện và Phí Thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khoá XV - Kỳ họp thứ 15 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ VỆ SINH

(Kèm theo Nghị quyết số 19 /2010/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh)

STT

Nội dung

ĐVT

Mức thu (đồng/tháng)

Ghi chú

Thị xã

Huyện

1

2

3

4

5

6

1

Các hộ gia đình trên trục đường thường xuyên thu gom, quét rác

đồng/ hộ

12,000

10,000

Các cửa hàng, cửa hiệu SXKD nếu cùng chung với nhà ở của hộ gia đình thì chỉ tính thu theo mức kinh doanh, không thu theo mức hộ gia đình. Nếu ở khu vực riêng thì thu cả 2 mức.

2

Các hộ gia đình trên trục đường ngõ, xóm có thu gom rác

đồng/ hộ

10,000

8,000

3

Hiệu may mặc, cắt tóc, gội đầu, mát sa

đồng/hiệu

40,000

35,000

4

Hiệu bán vải, quần áo, chăn đệm, dày dép, văn phòng phẩm, tạp phẩm,

đồng/hiệu

38,000

33,000

5

Cửa hàng kinh doanh, sửa chữa điện, điện tử, điện lạnh, điện thoại

đồng/cửa hàng

30,000

25,000

6

Hiệu Photocpy, in, kẻ vẽ, văn hoá phẩm, sách thiết bị học tập, ảnh viện, áo cưới

đồng/hiệu

28,000

23,000

7

 Hiệu thuốc (thuốc tây y, đông y), hiệu kinh doanh mỹ phẩm

đồng/hiệu

25,000

20,000

8

Hộ kinh doanh cám, gạo, thức ăn gia súc, gia cầm

đồng/hộ

26,000

22,000

9

Cửa hàng kinh doanh, mua bán, sửa chữa thiết bị và vật tư ngành nước

 

 

 

 - Môn bài bậc 5, bậc 6

đồng/cửa hàng

40,000

30,000

 

 - Môn bài bậc 3, bậc 4

60,000

50,000

 

 - Môn bài bậc 1, bậc 2

90,000

75,000

 

10

Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh đồ mộc, kim khí, nội thất

 

 

 

 - Môn bài bậc 5, bậc 6

đồng/cửa hàng

50,000

35,000

 

 - Môn bài bậc 3, bậc 4

70,000

55,000

 

 - Môn bài bậc 1, bậc 2

100,000

85,000

 

11

Cửa hàng kinh doanh xe máy, ô tô

đồng/cửa hàng

65,000

55,000

 

12

Hộ kinh doanh quà bánh, sôi, bún, cháo, phở, rau, hoa quả, cà phê, giải khát, karaoke...

 

 

Nếu điểm kinh doanh nằm trong nhà ở của hộ gia đình thì chỉ thu theo mức kinh doanh, không thu theo mức hộ GĐ

 - Môn bài bậc 5, bậc 6

đồng/hộ

40,000

30,000

 - Môn bài bậc 3, bậc 4

60,000

50,000

 - Môn bài bậc 1, bậc 2

90,000

70,000

13

Các nhà hàng kinh doanh ăn uống

 

 

 

 - Môn bài bậc 5, bậc 6

đồng/ nhà hàng

60,000

50,000

 

 - Môn bài bậc 3, bậc 4

80,000

60,000

 

 - Môn bài bậc 1, bậc 2

100,000

80,000

 

14

Các Cơ sở sửa chữa ô tô

 

 

 

 - Môn bài bậc 5, bậc 6

đồng/CS

60,000

50,000

 

 - Môn bài bậc 3, bậc 4

80,000

60,000

 

 - Môn bài bậc 1, bậc 2

100,000

80,000

 

15

Các hộ sửa chữa xe máy

 

 

Nếu điểm kinh doanh nằm trong nhà ở của hộ gia đình thì chỉ thu theo mức kinh doanh, không thu theo mức hộ GĐ

 - Môn bài bậc 5, bậc 6

đồng/CS

50,000

40,000

 - Môn bài bậc 3, bậc 4

70,000

50,000

 - Môn bài bậc 1, bậc 2

90,000

70,000

16

Các hộ rửa xe ô tô, xe máy

đồng/ hộ

60,000

40,000

17

Các hộ giết mổ gia súc, gia cầm

60,000

40,000

18

Các khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ qua đêm

đ/phòng

8,000

6,000

Tối đa không quá 200.000đ /ĐV

19

Các hộ kinh doanh nhà ở cho thuê (nhà tạm)

đ/phòng

4,000

3,000

 

20

Văn phòng các doanh nghiệp, hợp tác xã

đồng/DN hoặc HTX

100,000

80,000

VPDN đồng thời nhà ở hộ GĐ thì không thu đối với Hộ GĐ

21

Khu vui chơi giải trí, trung tâm thể dục thể thao, vật lý trị liệu, vũ trường.

đồng/khu

90,000

70,000

 

22

Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị XH, đơn vị bộ đội, công an, tổ chức XH.

 

 

 

 - Dưới 20 người

đồng/CQ (ĐV)

35,000

30,000

Tính theo số biên chế cán bộ, công chức, viên chức được giao và lao động hợp đồng

 - Từ 21 người đến 40 người

60,000

40,000

 - Từ 41 người đến 60 người

80,000

60,000

 - Trên 60 người

100,000

80,000

23

Các cơ sở đào tạo (Trường Cao đẳng, trung cấp, dạy nghề, TT Giáo dục chính trị, trường chính trị tỉnh)

 

 

 

 - Dưới 20 người

đồng/CS

40,000

30,000

Tính theo số biên chế cán bộ, viên chức được giao và học sinh, sinh viên ở nội trú

 - Từ 21 người đến 40 người

60,000

40,000

 - Từ 41 người đến 60 người

80,000

60,000

 - Trên 60 người

100,000

80,000

24

Các cơ sở giáo dục (GD Phổ thông, GD hướng nghiệp; GD thường xuyên, Mầm non)

 

 

 

 - Dưới 20 người

đồng/CS

40,000

30,000

Tính theo số biên chế cán bộ, viên chức được giao và học sinh, sinh viên ở nội trú

 - Từ 21 người đến 40 người

60,000

40,000

 - Từ 41 người đến 60 người

80,000

60,000

 - Trên 60 người

100,000

80,000

25

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

đồng/CS

150,000

120,000

TW quy định tối đa 160.000đ/1m3 rác thải

26

Bệnh viện đa khoa tỉnh (BQ 1 ngày 4m3)

đồng/1BV

1,000,000

 

27

Bệnh viện Lao và phổi

500,000

 

28

Bệnh viện Y học cổ truyền

500,000

 

29

Bệnh viện đa khoa huyện

 

600,000

30

Bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng

 

400,000

 

31

Các hộ kinh doanh thường xuyên tại chợ trung tâm Thị xã, chợ TT các huyện

 

 

 

 - Hàng bách hoá

đồng/hộ

30,000

25,000

 

 - Hàng khô

35,000

30,000

 

 - Hàng tươi sống

40,000

35,000

 

32

 Các hộ kinh doanh thường xuyên tại các chợ xép ở các phường và chợ các khu vực khác

 

 

 

 - Hàng bách hoá

đồng/hộ

20,000

15,000

Nhà chợ có mái che

 - Hàng khô

25,000

20,000

 - Hàng tươi sống

35,000

30,000

33

Cơ sở SXKD, dịch vụ khác hoặc các hộ SXKD dịch vụ khác

đồng/CS (hoặc hộ)

50,000

30,000

 

34

Các công trình xây dựng

đ/m2 sàn

600

500

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐNĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2010/NQ-HĐNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2010
Ngày hiệu lực23/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐNĐ

Lược đồ Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu19/2010/NQ-HĐNĐ
     Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
     Người kýNguyễn Viết Xuân
     Ngày ban hành13/07/2010
     Ngày hiệu lực23/07/2010
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/01/2018
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản gốc Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐNĐ mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí