Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2010/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 24

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và thiên tai, dịch bệnh nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, của nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế (GDP) ước đạt 11,8% (kế hoạch 10 - 11%); các chính sách kích thích kinh tế, phòng ngừa lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ được triển khai kịp thời, có hiệu quả; thu ngân sách ước đạt hơn 823 tỷ đồng, tăng 43% so cùng kỳ; hoạt động xuất khẩu được phục hồi và tăng khá; năng lực sản xuất mới của các ngành công nghiệp, dịch vụ được phát huy; một số dự án quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh và phúc lợi xã hội được chăm lo tốt hơn; quốc phòng và an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, do hậu quả thiên tai lũ lụt, nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, quy mô sản xuất và năng suất một số cây trồng chủ lực giảm, sản xuất công nghiệp và huy động vốn đầu tư toàn xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra; tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư phát triển chậm; giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao và còn diễn biến phức tạp; công tác khám chữa bệnh cho nhân dân còn có mặt hạn chế nhất định; tình trạng thiếu giáo viên, đội ngũ cán bộ y, bác sĩ, học sinh bỏ học chưa được khắc phục hiệu quả; công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu xã hội; công tác xoá đói giảm nghèo thiếu bền vững; khiếu kiện về đất đai, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2011

1. Mục tiêu tổng quát: huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, chủ động phòng ngừa lạm phát; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo sự chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cải thiện cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư chăm lo công tác an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

a) Về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 14 - 15% (trong đó tăng trưởng từ nội bộ kinh tế 10 - 11% và tăng trưởng từ nhập khẩu xăng dầu 3 - 4%); GDP bình quân đầu người 13,6 triệu đồng.

- Giá trị gia tăng các ngành nông, lâm nghiệp tăng 4 - 5%, thủy sản tăng 5 - 6%, công nghiệp - xây dựng tăng 25 - 26%, dịch vụ tăng 13 - 14%.

- Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 39 - 40%, công nghiệp - xây dựng chiếm 23 - 24%, dịch vụ chiếm 36 - 37%.

- Thu ngân sách phấn đấu đạt 935 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 685 tỷ đồng và thu từ nhập khẩu 250 tỷ đồng.

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 7.100 tỷ đồng;

b) Về xã hội

- Giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,3%.

- Tốc độ tăng dân số tự nhiên 1,2%.

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn 22%.

- Tạo việc làm mới cho 14.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giảm 2%.

- Đào tạo nghề 9.000 lao động, trong đó đào tạo nghề dài hạn chiếm từ 10% trở lên;

c) Về môi trường

- Tỷ lệ cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh nông thôn đạt 88%.

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có công trình hợp vệ sinh đạt 66%.

- Tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 92%.

- Nâng độ che phủ rừng lên 44,35%.

- Tỷ lệ các cơ sở công nghiệp có hệ thống xử lý môi trường 100%.

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp

Hội đồng nhân dân cơ bản tán thành các nhóm nhiệm vụ, giải pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; các kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân trong các báo cáo thẩm tra, giám sát và ý kiến của đại biểu tại kỳ họp. Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, có vị trí quan trọng trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chính sau:

a) Về kinh tế

- Tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại; hỗ trợ đúng, kịp thời cho nhân dân vùng bị thiên tai lũ lụt để khôi phục sản xuất và ổn định đời sống; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững; triển khai đồng bộ các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; huy động và sử dụng tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để khai thác tiềm năng, lợi thế; tận dụng thời cơ thu hút vốn đầu tư các thành phần kinh tế để thực hiện các dự án có quy mô lớn, tạo tăng trưởng bứt phá cho năm 2011 và những năm tiếp theo.

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng, phát triển ngành chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính, chiếm tỷ trọng ngành chăn nuôi 36 - 37% GDP toàn ngành; mở rộng mô hình, diện tích luân canh cây trồng để nâng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 55 triệu đồng/ha.

Đẩy mạnh chương trình giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất các loại cây trồng, nhất là cây lương thực; khôi phục và phát triển cây nho thành cây trồng có lợi thế kinh tế cao của tỉnh; tăng cường công tác khuyến lâm, khuyến nông, bảo vệ thực vật; chú trọng thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng; quy hoạch, mở rộng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả có lợi thế theo hướng chuyên canh, tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; chuyển dần chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, nâng cao chất lượng đàn gia súc có sừng; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; chủ trương phát triển kinh tế rừng.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình khai thác, đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy sản; tăng cường công tác khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, quản lý tốt môi trường vùng nuôi tập trung để đầu tư đồng bộ; đa dạng các đối tượng nuôi; tăng giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 20 triệu USD.

- Tập trung triển khai đề án thực hiện Nghị quyết TW7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khôi phục và mở rộng ngành nghề truyền thống; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo hướng giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện Bác Ái và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và các tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; khai thác triệt để tiềm năng lợi thế của tỉnh theo quy hoạch như năng lượng tái tạo, tài nguyên, khoáng sản; chú trọng đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án khu công nghiệp Du Long, Phước Nam, cụm công nghiệp Thành Hải, Tháp Chàm; kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Tri Hải, Quảng Sơn; tăng cường công tác khuyến công để phát triển các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp, có kế hoạch xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề của tỉnh; làm tốt công tác quy hoạch; đầu tư duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước đô thị; từng bước nâng cấp thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trở thành đô thị loại II vào năm 2015; hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm hành chính tỉnh, quy hoạch chi tiết một số khu đô thị mới, tái định cư cho 2 nhà máy điện hạt nhân và quy hoạch sắp xếp dân cư ven biển nhằm phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.

- Phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ như thương mại, vận tải, viễn thông, tài chính - tín dụng; phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án khu du lịch trọng điểm Bình Tiên, Vĩnh Hy, Bình Sơn - Ninh Chữ; xúc tiến hợp tác phát triển du lịch, thu hút khách tăng 15%; thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, chống gian lận thương mại, đầu cơ, buôn lậu, tùy tiện nâng giá thu lợi bất chính; đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng chủ lực truyền thống, có tiềm năng như nhân hạt điều, thủy sản, muối công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, vật liệu xây dựng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ các ngành vận tải, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, bảo hiểm theo hướng mở rộng các loại hình bảo hiểm, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, vận tải và an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa phát triển các loại hình vận tải hành khách, hàng hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân.

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế; tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, bảo đảm đúng chính sách, chế độ; xử lý nghiêm các trường hợp nợ thuế, trốn lậu thuế; phấn đấu thu đạt trên 935 tỷ đồng.

Hoạt động chi ngân sách đảm bảo nhiệm vụ chính trị của địa phương, cải cách tiền lương, dự phòng để chủ động khắc phục thiên tai, dịch bệnh và các yêu cầu đột xuất khác; thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm trong chi ngân sách; hoạt động của ngân hàng cần thực hiện tốt chủ trương khoanh nợ, giãn nợ và cho vay mới vùng bị thiệt hại do lũ lụt; chủ động tiếp cận các nhà đầu tư, các dự án đầu tư có hiệu quả; tập trung cho vay phát triển các lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ, du lịch; tăng cường tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế trang trại, cho vay tín dụng sinh viên hộ nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng dư nợ ngân hàng tăng 30%.

- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển để khai thác tiềm năng lợi thế, nhất là lợi thế kinh tế biển để tăng trưởng kinh tế cao; nâng cao hiệu quả đầu tư và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; khắc phục tình trạng đầu tư kém hiệu quả, dàn trải, thất thoát, lãng phí ngay từ khâu quy hoạch, kế hoạch và quyết định chủ trương đầu tư; tập trung vốn cho các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm sẽ hoàn thành năm 2011; tranh thủ sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, trọng tâm là tuyến đường ven biển và tuyến Quốc lộ 1A từ sân bay quốc tế Cam Ranh đến Phan Rang, cơ sở vật chất ngành y tế, kiên cố hóa trường lớp học; tập trung tháo gỡ khó khăn về giải toả đền bù, bàn giao mặt bằng cho chủ dự án đảm bảo thời gian quy định; huy động khoảng 150 - 200 tỷ đồng vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước để đầu tư cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp, nâng cấp tuyến giao thông nội thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; triển khai thực hiện đúng tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; thu hút các nguồn vốn ODA, NGO đầu tư hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý chương trình, dự án, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

b) Về văn hóa - xã hội

- Triển khai thực hiện có hiệu quả và có chính sách ưu đãi về xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh; mở rộng việc áp dụng chế độ luân phiên cán bộ y tế giúp tuyến dưới nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tăng cường công tác dân số ở cơ sở; quản lý chặt chẽ chất lượng và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, thị trường thuốc chữa bệnh; tăng khả năng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống ma túy, nhiễm HIV; đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình kiên cố hóa trường, lớp học; hoàn thiện và triển khai quy định của pháp luật về phát triển giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; xây dựng và triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015; tăng cường cơ sở vật chất cho đào tạo nghề; nâng cao chất lượng và phát triển giáo dục miền núi; thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho học sinh là con em ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, con em thuộc đối tượng chính sách xã hội.

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới; đổi mới và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nghề, nhằm tăng cường đội ngũ lao động có đào tạo cả về quy mô và chất lượng; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực; điều chỉnh cơ cấu đào tạo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Coi trọng kiểm tra, giám sát để các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội đã ban hành áp dụng đúng đối tượng thụ hưởng; triển khai chuẩn nghèo quốc gia mới, thực hiện tốt lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chính sách về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân các vùng khó khăn, vùng bị thiên tai, dịch bệnh, người hưởng lương có thu nhập thấp và người có công, bảo đảm giảm nghèo bền vững.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, giáo dục truyền thống, trọng tâm là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về báo chí, xuất bản văn hóa, thể dục thể thao. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng và triển khai tốt chương trình phát triển thể thao xã, phường, thị trấn.

- Tăng đầu tư vào lĩnh vực môi trường, phòng, chống ô nhiễm không khí, nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở nghiên cứu, dự báo về biến đổi khí hậu, đầu tư tương xứng cho việc khắc phục hậu quả và công tác phòng, chống thiên tai; kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về môi trường; kiên quyết không cấp phép cho các dự án đầu tư mới không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiếp tục đơn giản hóa thủ tục; đồng thời kiểm soát chặt chẽ những thủ tục mới phát sinh, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và doanh nghiệp, vừa bảo đảm yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước; tăng cường kỷ luật hành chính, kỷ luật công vụ và đặc biệt là đề cao chế độ trách nhiệm cá nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, hợp lý, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt pháp lệnh về dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư phát triển, hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý hành chính Nhà nước; áp dụng đồng bộ các biện pháp mạnh để phòng, chống quan liêu, tham nhũng một cách có hiệu quả hơn; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thành nếp quen trong sinh hoạt, đời sống của mỗi công dân và cả cộng đồng.

- Đẩy mạnh tiến độ cải cách tư pháp, tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm có tổ chức; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm tối đa số vụ tai nạn, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông;

c) Về quốc phòng, an ninh: ưu tiên nguồn lực bảo đảm cho tiềm lực quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới; giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, chú trọng trang bị và các điều kiện bảo đảm khác; đánh giá, nhận định đúng, kịp thời tình hình để chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, đối ngoại.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát bảo đảm thực hiện Nghị quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ; chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011, tạo bước vững chắc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII đã đề ra.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa VIII, kỳ họp thứ 24 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành23/12/2010
        Ngày hiệu lực01/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2010/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011 Ninh Thuận

            • 23/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực