Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND mức chi ngân sách đối với thể dục thể thao Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI MỘT SỐ LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ NĂM

(Ngày 06/12 - 07/12/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 07/11/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2111/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao cấp tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương (gọi chung là cấp huyện): Đại hội thể dục thể thao, Giải thi đấu thể thao của từng môn thể thao, Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật; Giải thi đấu thể thao cấp khu vực và toàn quốc do tỉnh hoặc các Sở, ngành trực thuộc tỉnh đăng cai tổ chức.

b) Đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ tỉnh, đội tuyển năng khiếu tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao; Thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban chuyên môn từng giải đấu; Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu; Công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ và các lực lượng khác liên quan hoặc phục vụ tại các điểm tổ chức thi đấu.

b) Vận động viên, huấn luyện viên thuộc đội tuyển thể thao của tỉnh; Các vận động viên đang làm nhiệm vụ tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại Điều 37 Luật Thể dục thể thao (Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, Giải vô địch Quốc gia, Giải trẻ Quốc gia hàng năm của từng môn thể thao, các Giải thể thao Quốc gia do tỉnh đăng cai tổ chức).

Điều 2. Nội dung và mức chi đối với các giải thi đấu thể thao được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1.

1. Cấp tỉnh

a) Tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cho các đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các Tiểu ban chuyên môn; Trọng tài, giám sát điều hành, thư ký các giải đấu (thời gian tối đa không quá 3 ngày, kể cả trước và sau thi đấu): 120.000 đồng/người/ngày.

b) Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ được tính theo ngày làm việc thực tế hoặc theo buổi thi đấu, trận đấu thực tế. Đối với các đối tượng mà tiền bồi dưỡng không được tính theo ngày làm việc mà tính theo buổi thi đấu hoặc trận đấu, thì mức thanh toán tiền bồi dưỡng được tính theo thực tế, nhưng tối đa không được vượt quá 3 buổi hoặc 3 trận đấu/người/ngày, mức chi cụ thể như sau:

STT

Đối tượng tham gia phục vụ giải

Mức chi

1

Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng, phó các Tiểu ban chuyên môn

80.000 đồng/người/ngày

2

Thành viên các Tiểu ban chuyên môn

60.000 đồng/người/ngày

3

Giám sát, trọng tài chính

60.000 đồng/người/buổi

4

Thư ký, trọng tài khác

50.000 đồng/người/buổi

5

Công an, y tế

45.000 đồng/người/buổi

6

Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên phục vụ

45.000 đồng/người/buổi

Trường hợp một người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổ chức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

c) Mức chi cho các đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ đối với Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao như sau:

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Người tham gia tập luyện

30.000 đồng/người/buổi

2

Người tham gia tổng duyệt (tối đa 02 buổi)

40.000 đồng/người/buổi

3

Người tham gia biểu diễn chính thức

70.000 đồng/người/buổi

4

Giáo viên quản lý, hướng dẫn

60.000 đồng/người/buổi

d) Các khoản chi khác: Chi thuê địa điểm, tiền điện, nước tại địa điểm thi đấu; Chi thuê phương tiện vận chuyển, phương tiện truyền thông, máy móc, thiết bị phục vụ công tác tổ chức giải; Chi tổ chức lễ khai mạc, trang trí, tuyên truyền, bế mạc, họp Ban tổ chức, tập huấn trọng tài, họp báo; Chi in ấn vé, giấy mời, biên bản, báo cáo kết quả thi đấu; Chi làm huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ và các khoản chi khác có liên quan đến việc tổ chức giải: Tùy theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước cấp. Đồng thời, căn cứ theo chế độ hiện hành, hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

2. Cấp huyện

Đối với cấp huyện tuỳ theo điều kiện kinh phí của từng địa phương được phép áp dụng tối đa không quá 70% mức quy định của cấp tỉnh.

Điều 3. Nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 1.

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức chi

1

Đội tuyển tỉnh

150.000 đồng/người/ngày

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

120.000 đồng/người/ngày

3

Đội tuyển năng khiếu tỉnh

90.000 đồng/người/ngày

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

STT

Vận động viên, huấn luyện viên theo cấp đội tuyển

Mức chi

1

Đội tuyển tỉnh

200.000 đồng/người/ngày

2

Đội tuyển trẻ tỉnh

150.000 đồng/người/ngày

3

Đội tuyển năng khiếu tỉnh

150.000 đồng/người/ngày

3. Trong thời gian tập trung thi đấu tại Đại hội thể thao khu vực, châu lục, thế giới và các giải thể thao quốc tế khác, vận động viên, huấn luyên viên được hưởng chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải (không được hưởng mức ăn hàng ngày quy định tại Khoản 2 Điều này).

4. Chế độ dinh dưỡng đối với các vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu được vận dụng mức chi quy định tại Nghị quyết này.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí chi trả thuộc cấp nào thì ngân sách cấp đó chi trả.

2. Chế độ chi đối với cấp tỉnh được bố trí trong nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao hàng năm.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Th­ường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND mức chi ngân sách đối với thể dục thể thao Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND mức chi ngân sách đối với thể dục thể thao Hà Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýTrần Xuân Lộc
       Ngày ban hành07/12/2012
       Ngày hiệu lực01/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND mức chi ngân sách đối với thể dục thể thao Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND mức chi ngân sách đối với thể dục thể thao Hà Nam