Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2013 Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 3017/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Phước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2013 Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND ngày 26/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 12/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND-KTNS ngày 23/11/2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 như sau:

I. Vốn xây dựng cơ bản tập trung:                                           1.462 tỷ đồng.

1.Vốn trong nước:                                                                     1.428 tỷ đồng.

1.1. Vốn đầu tư trong cân đối:                                                     956,5 tỷ đồng.

Trong đó:

a) Vốn cân đối theo tiêu chí:                                                       356 tỷ đồng.

- Vốn cấp tỉnh quản lý:                                                               206,5 tỷ đồng;

- Vốn phân cấp cho các huyện, thị xã:                                         149,5 tỷ đồng;

b) Hỗ trợ doanh nghiệp công ích:                                                 2,5 tỷ đồng.

c) Thu tiền sử dụng đất:                                                             598 tỷ đồng.

- Cấp tỉnh quản lý:                                                                      429,1 tỷ đồng;

- Cấp huyện, thị xã quản lý:                                                        168,9 tỷ đồng.

1.2. Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:              257 tỷ đồng.

1.3. Thu từ xổ số kiến thiết:                                                        214,5 tỷ đồng.

2. Vốn nước ngoài:                                                                    34 tỷ đồng.

II. Vốn trái phiếu Chính phủ:                                                   116,822 tỷ đồng.

1. Y tế:                                                                                     24 tỷ đồng.

2. Giáo dục:                                                                              7,939 tỷ đồng.

3. Thủy lợi:                                                                                84,883 tỷ đồng.

Trong đó:

Thu hồi ứng trước:                                                                     18 tỷ đồng.

III. Vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia (đầu tư phát triển): 62,07 tỷ đồng.

Tổng cộng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013: 1.640,892 tỷ đồng.

(Hệ thống bảng biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2013 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2013 Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2013 Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 2013 Bình Phước