Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND điều chỉnh quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu các cấp ngân sách Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2012/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011 - 2015; BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất;

Căn cứ Thông tư số 188/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức phân cấp nguồn thu và phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương;

Xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 26/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015 và bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011- 2015 quy định tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tại Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ghi khoản thu Thuế nhà đất nay đổi là Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp giữ nguyên như Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 20/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

2. Đối với khoản thu lệ phí trước bạ của huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Lương điều chỉnh, bổ sung như sau:

a) Thu lệ phí trước bạ của huyện Đồng Hỷ, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Đối với thị trấn Chùa Hang: Ngân sách huyện hưởng 90%, ngân sách thị trấn Chùa Hang hưởng 10%.

+ Đối với các xã, thị trấn còn lại: Ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách các xã, thị trấn còn lại hưởng 50%.

b) Thu lệ phí trước bạ của huyện Võ Nhai, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Đối với thị trấn Đình Cả: Ngân sách huyện hưởng 90%, ngân sách thị trấn Đình Cả hưởng 10%.

+ Đối với các xã còn lại: Ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách các xã còn lại hưởng 50%.

c) Thu lệ phí trước bạ của huyện Phú Lương, điều chỉnh như sau:

- Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy: Ngân sách huyện hưởng 100%.

- Lệ phí trước bạ nhà đất:

+ Đối với thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên và xã Sơn Cẩm: Ngân sách huyện hưởng 70%, ngân sách thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, xã Sơn Cẩm hưởng 30%.

+ Đối với các xã còn lại: Ngân sách huyện hưởng 50%, ngân sách các xã còn lại hưởng 50%.

3. Tại điểm b, khoản 1, mục A, phần II quy định về các khoản thu được phân chia tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là cấp huyện). Đối với khoản “Thu tiền cấp quyền sử dụng đất” được điều chỉnh lại là “Thu tiền sử dụng đất”, đồng thời quy định phân chia tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố, thị xã như sau:

- Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm số ghi thu ghi chi tiền đất):

+ Ngân sách tỉnh hưởng 10% (bổ sung cho Quỹ phát triển đất tỉnh).

+ Ngân sách huyện hưởng 90%.

4. Các quy định tại khoản 1, 2, 3 được áp dụng từ năm ngân sách 2013.

Điều 2. Bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 như sau:

- Tăng quyết toán thu quản lý qua ngân sách: 1.512.477.480 đồng.

- Tăng quyết toán chi quản lý qua ngân sách: 1.512.477.480 đồng.

Số ghi thu, ghi chi ngân sách Trung ương bổ sung cho địa phương bằng vốn viện trợ không hoàn lại.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện điều chỉnh, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011-2015 và bổ sung quyết toán ngân sách năm 2011 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu các cấp ngân sách Thái Nguyên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu các cấp ngân sách Thái Nguyên
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thái Nguyên
Người ký Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành 15/12/2012
Ngày hiệu lực 25/12/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu các cấp ngân sách Thái Nguyên

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2013/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu các cấp ngân sách Thái Nguyên

  • 15/12/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/12/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực