Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp An Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND định mức chi tiêu tài chính hoạt động Hội đồng nhân dân An Giang và được áp dụng kể từ ngày 29/05/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp An Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/NQ-HĐND

An Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 03 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Kinh phí chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp nào do cấp đó lập và bảo đảm theo quy định. Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải theo đúng tiêu chuẩn, định mức và trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao hàng năm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phan Văn Sáu

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP
(kèm theo Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

Số TT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

Chi hội nghị đóng góp luật, pháp lệnh

 

 

 

1

Chi bồi dưỡng người chủ trì

đồng/người/buổi

150.000

100.000

50.000

2

Chi các thành viên dự họp (theo danh sách họp)

đồng/người/buổi

75.000

60.000

50.000

3

Chi viết báo cáo tổng hợp

đồng/báo cáo

500.000

400.000

300.000

4

Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự

đồng/báo cáo

400.000

300.000

200.000

5

Chi cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ hội nghị

đồng/buổi

50.000

35.000

25.000

II

Chi cho công tác giám sát, thẩm tra, chỉnh lý nghị quyết

 

 

1

Chi xây dựng các văn bản giám sát (quyết định thành lập đoàn giám sát, đề cương kế hoạch giám sát… của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân)

đồng/văn bản

300.000

200.000

100.000

2

Dự thảo báo cáo khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra và các báo cáo trình tại kỳ họp

đồng/báo cáo

500.000

400.000

300.000

3

Chi rà soát kỹ thuật, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thông qua

đồng/văn bản

300.000

200.000

100.000

4

Chi bồi dưỡng đoàn giám sát, khảo sát (thẩm tra)

 

 

 

 

 

a) Trưởng đoàn (chủ trì)

đồng/người/buổi

150.000

100.000

50.000

 

b) Thành viên và lãnh đạo các ngành

đồng/người/buổi

75.000

50.000

35.000

 

c) Cán bộ phục vụ

đồng/người/buổi

50.000

35.000

25.000

III

Chi tiếp xúc cử tri

 

 

1

Chi hỗ trợ cho mỗi điểm, mỗi lượt tiếp xúc cử tri

đồng/điểm/lượt

1.000.000

2

Đại biểu Hội đồng nhân dân

đồng/người/buổi

75.000

50.000

35.000

3

Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri

 

 

 

 

 

a) Báo cáo theo nhóm tiếp xúc cử tri

đồng/báo cáo

200.000

150.000

100.000

 

b) Báo cáo tổng hợp tiếp xúc cử tri

đồng/báo cáo

350.000

250.000

200.000

4

Cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri

đồng/người/buổi

50.000

35.000

25.000

IV

Chi cho công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm; xây dựng báo cáo trình Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng hàng năm

1

Chi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm

đồng/báo cáo

3.000.000

2.000.000

1.000.000

2

Chi báo cáo trình Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, văn phòng hàng năm:

 

 

 

 

 

a) Chi báo cáo trình Đảng đoàn Hội đồng nhân dân

đồng/báo cáo

1.500.000

không

 

b) Chi báo cáo hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân

đồng/báo cáo

1.500.000

1.000.000

700.000

 

c) Chi báo cáo hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân

đồng/báo cáo

1.000.000

700.000

500.000

 

d) Chi báo cáo văn phòng

đồng/báo cáo

500.000

350.000

200.000

V

Chi tổ chức cuộc họp Đảng, đoàn Hội đồng nhân dân, họp thông qua báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân; thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban

1

Người chủ trì cuộc họp

đồng/người/buổi

150.000

100.000

50.000

2

Thành viên dự họp

đồng/người/buổi

75.000

50.000

35.000

3

Cán bộ phục vụ gián tiếp

đồng/người/buổi

50.000

35.000

25.000

VI

Chi các kỳ họp Hội đồng nhân dân

 

 

 

1

Chi phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, hội thảo, sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân

 

 

 

 

 

a) Chủ tọa kỳ họp

đồng/người/buổi

150.000

100.000

75.000

 

b) Đoàn thư ký

đồng/người/buổi

75.000

50.000

35.000

 

c) Chi tiền ăn cho đại biểu, lãnh đạo các ngành, chuyên viên, phóng viên, cán bộ phục vụ

đồng/người/buổi

50.000

50.000

30.000

2

Chi họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp

 

 

 

 

 

a) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các ngành cùng tham gia (cấp huyện, cấp xã)

đồng/người/buổi

75.000

60.000

50.000

 

b) Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tại huyện, thị xã, thành phố và tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp

đồng/báo cáo

200.000

150.000

100.000

3

Chi họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố

đồng/người/buổi

75.000

60.000

50.000

VII

Chi phụ cấp trách nhiệm cho đại biểu Hội đồng nhân dân kiêm nhiệm

1

Thường trực Hội đồng nhân dân

người/tháng

10% mức lương hiện hưởng

2

Trưởng, Phó các Ban Hội đồng nhân dân

mức lương tối thiểu/người/tháng

0,5

0,2

 

3

Thành viên các Ban Hội đồng nhân dân

mức lương tối thiểu/người/tháng

0,3

0,2

 

4

Tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cấp huyện, cấp xã

mức lương tối thiểu/người/tháng

0,3

0,2

0,2

5

Sinh hoạt phí của Hội đồng nhân dân các cấp

mức lương tối thiểu/người/tháng

0,5

0,4

0,3

VIII

Chi tiếp công dân tại cơ quan

 

 

 

 

1

Đại biểu Hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan được phân công, mời tham gia tiếp công dân

đồng/người/buổi

100.000

75.000

50.000

2

Cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên

đồng/người/buổi

25.000

20.000

15.000

3

Cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân

đồng/người/buổi

35.000

25.000

15.000

4

Cán bộ, công chức gián tiếp phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân

đồng/người/buổi

20.000

15.000

10.000

5

Chi bồi dưỡng viết báo cáo đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền

đồng/báo cáo

500.000

300.000

200.000

IX

Chi cho công tác xã hội

 

 

 

 

1

Chế độ thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất, tang chế đối với đại biểu Hội đồng nhân dân không quá 02 lần/năm (mức cụ thể do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định)

đồng/người/lần

Không quá

1.500.000

Không quá

1.000.000

Không quá

800.000

2

Chế độ thăm hỏi đối với các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết (mức cụ thể do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định)

đồng/người/lần

Không quá

1.000.000

Không quá

800.000

Không quá

500.000

X

Một số chế độ khác

 

 

 

 

1

Mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, mỗi đại biểu được hỗ trợ may trang phục

đồng/nhiệm kỳ/đại biểu

5.000.000

3.500.000

2.500.000

2

Cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã, (cán bộ trực tiếp phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân)

đồng/nhiệm kỳ/người

3.500.000

2.500.000

1.500.000

3

Chi phí nhiên liệu, phương tiện cho các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri; làm việc với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội đến tỉnh; tham dự các cuộc họp trong và ngoài nước; chi đoàn ra, đoàn vào do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp lập, đồng thời phải có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2014
Ngày hiệu lực15/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp An Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýPhan Văn Sáu
        Ngày ban hành05/12/2014
        Ngày hiệu lực15/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/05/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp An Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp An Giang