Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chi ngân sách địa phương năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị chi ngân sách địa phương 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYT

VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số 4194/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

2.450.000 triệu đồng

Trong đó:

 

- Thu nội địa:

1.350.000 triệu đồng;

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

1.100.000 triệu đồng.

2. Thu ngân sách địa phương:

5.450.547 triệu đồng

Trong đó:

 

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp đưa vào cân đối:

1.314.200 triệu đồng;

- Thu bổ sung cân đối từ NSTW:

1.598.430 triệu đồng;

- Thu vốn thực hiện chương trình mục tiêu, dự án:

771.926 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ NSTW thực hiện một số chính sách mới:

470.735 triệu đồng;

- Thu vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước:

119.600 triệu đồng;

- Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương:

821.390 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ kết dư:

21.000 triệu đồng;

- Thu vay để đầu tư Chương trình KCHKM và GTNT:

30.000 triệu đồng.

- Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN:

303.266 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

5.450.547 triệu đồng

Trong đó:

 

- Chi ngân sách tỉnh:

3.030.738 triệu đồng;

- Chi ngân sách các huyện, thành phố, thị xã:

1.890.068 triệu đồng;

- Chi ngân sách xã:

529.741 triệu đồng.

Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; Mức bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố, thị xã (kèm theo 23 trang phụ biểu).

Đối với dự phòng ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi theo quy định hiện hành của pháp luật và hàng quý báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất được sử dụng để đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho đầu tư phát triển, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Phấn đấu tăng thu ngân sách để thực hiện các chính sách địa phương theo các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh:

Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, các cơ quan khác ở tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức cân đối, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách từng huyện, thành phố, thị xã. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các huyện, thành phố, thị xã năm 2015 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Chỉ đạo và kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng dự toán được giao. Đồng thời tổ chức xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách; không chuyển nhiệm vụ sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán (trừ các trường hợp được phép theo quy định).

Tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; quyền tự chủ về biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 10/2010 ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mức giá, phí để xác định mức hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp với thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo.

Tổ chức rà soát, tái cấu trúc lại nhiệm vụ chi và chuẩn bị xây dựng phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức chi trong thời kỳ ổn định ngân sách mới 2016-2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại kỳ họp cuối năm 2015.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết về Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10/12/2014 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực10/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị chi ngân sách địa phương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị chi ngân sách địa phương 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực10/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị chi ngân sách địa phương 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND dự toán thu ngân sách nhà nước Quảng Trị chi ngân sách địa phương 2015

            • 10/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực