Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6972/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 57/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định một số mức chi hỗ trợ cho hòa giải viên và tổ hòa giải, chi tổ chức bầu hòa giải viên;

2. Các mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Điều 3. Mức chi

1. Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải): 200.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải;

2. Hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải): 100.000 đồng/tổ hòa giải/tháng;

3. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên: 70.000 đồng/người/buổi;

4. Chi tiền nước uống cho người tham gia cuộc họp bầu hòa giải viên: 10.000 đồng/người/buổi.

Điều 4. Kinh phí thực hiện

Công tác thực hiện hòa giải ở cơ sở thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành và sử dụng từ nguồn kinh phí được giao hàng năm cho Sở Tư pháp và các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Nghị quyết này thay thế các mức chi cho hoạt động hòa giải cơ sở tại Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành10/12/2014
       Ngày hiệu lực20/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Khánh Hòa

           • 10/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực