Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Đắk Lắk


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ MỘT SỐ NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh đề nghị thông qua nghị quyết về bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 05/7/2017 của Ban Pháp chế của HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các nghị quyết quy phạm pháp luật sau của HĐND tỉnh.

1. Bãi bỏ các nghị quyết sau:

a) Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND ngày 11/5/2006 về cơ chế sử dụng ngân sách địa phương đầu tư trong cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư bổ sung một số hạng mục công trình bên trong hàng rào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc lập quỹ quốc phòng an ninh tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

d) Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Bãi bỏ một phần các nghị quyết sau:

a) Nội dung văn bản còn hiệu lực tại Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 về sắp xếp, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b) Nội dung quy định về thu, nộp, quản lý lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc hiện còn hiệu lực tại Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009 về mức thu lệ phí bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

c) Nội dung văn bản còn hiệu lực tại Nghị quyết 56/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 quy định mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan:

1. Rà soát, xử lý các khoản thu quỹ quốc phòng an ninh đã thu của các năm 2016, 2017 theo quy định pháp luật.

2. Rà soát việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, đảm bảo từ ngày 01/01/2017, việc thu phí được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

3. Rà soát, xử lý khoản thu lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc đã thu từ ngày 01/01/2017 nếu có theo quy định pháp luật hiện hành, trừ lệ phí bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

4. Rà soát, xử lý khoản thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đã thu từ ngày 01/7/2017 nếu có theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 13/7/2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục KTVBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các ban của Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, GD&ĐT, XD, TN&MT, Công thương, Cục Thuế tỉnh, BCH Quân sự tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp huyện sao gửi);
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PCt.HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Đắk Lắk


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Đắk Lắk
    Loại văn bảnNghị quyết
    Số hiệu19/2017/NQ-HĐND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
    Người kýY Biêr Niê
    Ngày ban hành13/07/2017
    Ngày hiệu lực01/08/2017
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản gốc Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Đắk Lắk

     Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND bãi bỏ nghị quyết quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Đắk Lắk

     • 13/07/2017

      Văn bản được ban hành

      Trạng thái: Chưa có hiệu lực

     • 01/08/2017

      Văn bản có hiệu lực

      Trạng thái: Có hiệu lực