Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về đặt tên đường, phố và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND đặt tên đường phố và đổi tên đường huyện Bảo Thắng Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI VÀ HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2017của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 194/BC-BVHXH ngày tháng 11 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí việc đặt tên đường, phố và đổi tên đường trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

1. Đặt tên 05 đường, 107 phố và đổi tên 01 đường trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

(Có phụ lục số 01 kèm theo).

2. Đặt tên 02 đường, 11 phố trên địa bàn thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

(Có phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng thực hiện việc gắn biển tên đường, phố trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- TT Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT: HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các Chuyên viên;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

PHỤ LỤC 1

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai)

1. Tên Đường: Tổng số 05 đường

- Đường kéo dài theo tên đường đã đặt: 04 đường:

1. Đường An Dương Vương

Phường Kim Tân

2. Đường Trần Phú

Phường Nam Cường

3. Đường Nguyễn Trãi

Phường Xuân Tăng

4. Đường Nguyễn Trãi

Phường Thống Nhất

- Đặt tên theo nhân vật lịch sử:

1. Đường Tạ Quang Bửu

Phường Kim Tân

2. Tên Phố: Tổng số: 107 phố, trong đó:

- Phố kéo dài theo tên phố đã đặt: 4 phố:

1. Phố An Phú

Phường Kim Tân

2. Phố Phú Thịnh

Phường Bắc Cường

3. Phố Võ Văn Tần

Phường Pom Hán

4. Phố Tân Tiến

- Chuyển tên phố Vạn Phúc xuống vị trí mới M3 (từ đường An Dương Vương đến M2): 01 phố:

1. Phố Vạn Phúc

Phường Kim Tân

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử:

+ Đặt tên phố gắn với các danh nhân lịch sử cổ, trung đại: 48 phố:

1. Ngô Đức Kế

 

Phường Duyên Hải

2. Cao Bá Đạt

3. Bùi Viện

Phường Nam Cường

4. Bùi Quốc Khái

5. Bùi Hữu Nghĩa

6. Nguyễn Thiện Kế

7. Đinh Gia Quế

8. Khúc Hạo

9. Lý Tử Tấn

10. Chu Phúc Uy

11. Mai Kỳ Sơn

12. Trần Thị Lan

13. Đô Đốc Tuyết

Phường Bắc Cường

14. Đô Đốc Lộc

15. Trương Định

16. Nguyễn Minh Không

17. Huỳnh Thị Cúc

18. Đô Đốc Bảo

19. Lê Duy Lương

20. Mạc Đăng Dung

 

21. An Tiêm

 

Phường Bắc Lệnh

22. Vũ Uy

23. Nguyễn Huy Tự

Phường Pom Hán

24. Trần Quý Cáp

25. Trần Xuân Soạn

26. Trịnh Hoài Đức

27. Đào Tấn

28. Trần Quang Diệu

 

29. Nguyễn Cảnh Chân

30.Nguyễn Trung Ngạn

Phường Bình Minh

31. Đỗ Hành

32. Nguyễn Cao

Phường Xuân Tăng

33. Đặng Tất

34. Nguyễn Hữu Huân

35. Nguyễn Gia Thiều

36. Thái Phiên

37. Đặng Dung

38. Phan Bá Vành

39. Đặng Thái Thân

40. Thân Nhân Trung

41. Thi Sách

42. Tống Duy Tân

43. Trần Khát Chân

44. Trương Hán Siêu

45. Triệu Quốc Đạt

46. Ông Ích Khiêm

47. Trần Quý Khoáng

48. Hồ Nguyên Trừng

Xã Đồng Tuyển

+ Đặt tên phố gắn với các liệt sỹ, nhà hoạt động cách mạng, các danh nhân văn nghệ sỹ, nhà khoa học nổi tiếng thời hiện đại và các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam: 47 phố:

1. Trần Quốc Hoàn

2. Nguyễn Khang

Phường Duyên Hải

3. Trần Duy Hưng

4. Nguyễn Huy Tưởng

5. Nguyễn An Ninh

6. Nguyễn Văn Huyên

7. Phan Kế Toại

8. Phan Trọng Tuệ

9. Trừ Văn Thố

 

10. Lê Thanh Nghị

11. Đoàn Khuê

Phường Kim Tân

12. Chu Huy Mân

13. Tạ Đình Đề

14. Ca Văn Thỉnh

15. Bùi Bằng Đoàn

Phường Nam Cường

16. Cao Xuân Huy

17. Nguyễn Hữu Thọ

18. Bùi Kỷ

19. Cao Xuân Quế

20. Đào Trọng Lịch

21. Phan Kế Bính

Phường Bắc Cường

 

22. Lê Trọng Tấn

23. Lê Văn Thiêm

24. Mạc Thị Bưởi

25. Hoàng Văn Thái

Phường Bắc Lệnh

26. Phùng Thế Tài

27. Trần Văn Ơn

28. Ngô Gia Khảm

29.Chế Lan Viên

30. Cù Huy Cận

 

31. Nguyễn Duy Trinh

32, Trần Hữu Tước

Phường Bình Minh

33. Nguyễn Đức Thuận

34. Phạm Huy Thông

35. Nguyễn Cơ Thạch

 

36. Nguyễn Bá Lại

37. Cư Hòa Vần

Phường Xuân Tăng

38. Quốc Hương

 

39. Đàm Quang Trung

40.Vũ Trọng Phụng

Xã Đồng Tuyển

41. Nguyễn Cao Luyện

42. Dương Quảng Hàm

43. Doãn Kế Thiện

44. Lê Quảng Ba

45. Nguyễn Đình Tứ

46. Lưu Qúy An

47. Đỗ Đức Dục

 

- Đặt theo tên địa danh: 06 phố:

1. Ngòi Đum

Phường Kim Tân

2. Him Lam

3. Hàm Tử

4. Ngọc Hà

5. Bạch Đằng

6. Ngọc Hồi

- Đặt theo tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử: 01 phố:

1. Phố 20 tháng 11

Phường Bình Minh

3. Đổi tên đường: 01 đường:

1/2 Đường 1 tháng 5 đổi tên mới thành đường

Trần Kim Chiến

Phường Nam Cường

 

PHỤ LỤC 2

ĐẶT TÊN TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai)

1. Tên đường: Tổng số 02 đường

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 01 đường:

1. Ngô Quyền

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

- Đặt theo tên sự kiện lịch sử: 01 đường:

1. Đường 15 tháng 10

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

2. Tên phố: Tổng số 11 phố

- Đặt theo tên nhân vật lịch sử: 11 phố:

1. Trần Oanh

Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

2. Trần Quốc Toản

3. Nguyễn Viết Xuân

4. Trần Đại Nghĩa

5. Lương Thế Vinh

6. Võ Thị Sáu

7. Mạc Thị Bưởi

8. Yết Kiêu

9. Trần Quang Khải

10. Hoàng Quy

11. Tô Vĩnh Diện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND đặt tên đường phố và đổi tên đường huyện Bảo Thắng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND đặt tên đường phố và đổi tên đường huyện Bảo Thắng Lào Cai
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lào Cai
Người ký Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND đặt tên đường phố và đổi tên đường huyện Bảo Thắng Lào Cai

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND đặt tên đường phố và đổi tên đường huyện Bảo Thắng Lào Cai

  • 08/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực