Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bến Tre


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét Tờ trình số 4762/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành nghị quyết quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị quyết này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre, bao gồm:

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.

d) Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

e) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

g) Quyết định của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Đối với việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm, kiểm soát thủ tục hành chính không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.

Điều 2. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật các cấp

1. Định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Tổng dự toán các nội dung chi phục vụ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới hoặc thay thế không vượt quá định mức phân bổ dưới đây:

a) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh: 10.000.000 đồng/văn bản.

b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; Quyết định của Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố: 8.000.000 đồng/văn bản.

c) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn; Quyết định của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 6.000.000 đồng/văn bản.

d) Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ kinh phí không quá 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

e) Đối với các văn bản quy phạm pháp luật chưa có văn bản hướng dẫn từ cơ quan cấp trên, xuất phát từ nhu cầu thực tế địa phương và các văn bản phức tạp, liên quan đến nhiều sở, ban, ngành thì định mức phân bổ cho 01 văn bản theo quy định tại điểm a, b, c, d Điều này do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tăng thêm nhưng không quá 20%.

2. Định mức chi cho công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật:

a) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề: tối đa không quá 5.000.000 đồng/báo cáo.

b) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật đột xuất: tối đa không quá 3.000.000 đồng/báo cáo.

c) Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Sở Tư pháp chủ trì xây dựng trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tư pháp: tối đa không quá 3.400.000 đồng/báo cáo.

d) Báo cáo tổng hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp; các sở, ban, ngành tỉnh chủ trì xây dựng gửi Sở Tư pháp: tối đa không quá 1.700.000 đồng/báo cáo.

e) Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các phòng, ban, ngành cấp huyện chủ trì xây dựng gửi Phòng Tư pháp: tối đa không quá 900.000 đồng/báo cáo.

3. Ngoài định mức quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí, trong trường hợp cần thiết sắp xếp, bố trí một khoản kinh phí từ nguồn ngân sách giao tự chủ đã được phân bổ để hỗ trợ cho việc thực hiện các hoạt động có liên quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chi tiết các nội dung chi tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 3. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật do ngân sách nhà nước đảm bảo, được tổng hợp và dự toán ngân sách chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo chương trình, kế hoạch chính thức và chương trình, kế hoạch bổ sung trong năm.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bến Tre
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýVõ Thành Hạo
       Ngày ban hành05/12/2017
       Ngày hiệu lực01/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Bến Tre

           • 05/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực