Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh đối với hoạt động Truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh Truyền thanh tỉnh Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT TÁC PHẨM PHÁT THANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản;

Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh đối với hoạt động Truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết quy định về chế độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và những đơn vị, cá nhân liên quan tham gia xây dựng các chương trình, tin, bài (gọi là tác phẩm phát thanh) phục vụ công tác truyền phát trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, viên chức, người thực hiện công tác truyền thanh cấp huyện; tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm phát thanh.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

1. Nhuận bút được áp dụng chi trả một lần đối với một tác phẩm phát thanh cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có tác phẩm phát thanh được sử dụng truyền phát trên hệ thống Đài truyền thanh cấp huyện.

2. Nhuận bút tác phẩm phát thanh chỉ được áp dụng chi trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả; đối với những người có liên quan đến tác phẩm phát thanh, người sưu tầm tài liệu, cung cấp thông tin phục vụ cho việc sáng tạo tác phẩm phát thanh được chi trả thù lao theo thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

3. Định mức chuẩn số lượng tin bài để làm cơ sở tính nhuận bút vượt định mức cho cán bộ, viên chức làm công tác truyền thanh do Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở khung thời lượng chương trình phát thanh hàng ngày của địa phương, từ đó quy định mức chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tin, bài/tháng của mỗi người phù hợp với biên chế của đơn vị, mức độ thực tế đầu tư thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với ngân sách được cấp.

Điều 4. Khung nhuận bút, hệ số nhuận bút

1. Khung nhuận bút, hệ số nhuận bút

Nhóm

Thể loại

Hệ số nhuận bút tối đa

1

Tin

Trả lời bạn đọc

0,3

2

Chính luận

0,5

3

Phóng sự

Ký (một kỳ)

Bài phỏng vấn

1

4

Sáng tác văn học

2

5

Nghiên cứu, hướng dẫn khoa học, giáo dục

2

6

Tọa đàm, giao lưu

10

2. Giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương cơ sở.

3. Đối với các tác phẩm phát thanh, truyền hình tham gia phối hợp sản xuất để phát trên kênh phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, việc chi trả nhuận bút được thực hiện theo quy định của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đối với các tác phẩm phát thanh cấp xã phối hợp thực hiện cùng cấp huyện xây dựng phát trên Đài truyền thanh cấp huyện thì áp dụng nhuận bút cấp huyện.

4. Đối với người làm công tác truyền thanh cấp huyện đã được nhà nước chi trả tiền lương, phụ cấp để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thì việc chi trả nhuận bút phải thực hiện vượt định mức chuẩn theo quy định của địa phương.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí chi trả nhuận bút của các cơ quan, đơn vị thực hiện theo phân cấp quản lý ngân sách và được sử dụng từ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị theo quy định; nguồn thu đơn vị được để lại và nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh Truyền thanh tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh Truyền thanh tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHuỳnh Tấn Việt
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh Truyền thanh tỉnh Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND chế độ nhuận bút tác phẩm phát thanh Truyền thanh tỉnh Phú Yên

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực