Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chủ cơ sở giết mổ di dời địa điểm giết mổ gia súc Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH HỖ TRỢ CHỦ CƠ SỞ KINH DOANH GIẾT MỔ NHỎ LẺ CHẤP HÀNH DI DỜI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TẬP TRUNG THEO QUY HOẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;

Xét Tờ trình s 91/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách htrợ đi với chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mgia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thẩm tra s 95/BC-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng:

- Chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan việc hỗ trợ theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nguyên tắc, điều kiện, nội dung, mức và nguồn kinh phí hỗ trợ

1. Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ:

a) Hỗ trợ trực tiếp chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chấp hành di dời đến địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung được xây dựng theo đúng quy hoạch, được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo yêu cầu về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần khi chấp hành di dời vào cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đầu tiên;

c) Gia súc, gia cầm giết mổ tại các địa điểm giết mổ tập trung, sau khi giết mổ phải có biên lai thu phí kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y, hóa đơn hợp pháp thu chi phí giết mổ của Cơ sở giết mổ tập trung đối với chủ cơ sở kinh doanh giết mổ nhỏ lẻ đến giết mổ;

d) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải tiến hành thẩm định trước khi thực hiện hỗ trợ;

đ) Thời gian hỗ trợ: 02 năm, tính từ lúc Cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động.

2. Nội dung, mức và nguồn kinh phí hỗ trợ:

a) Phí kiểm soát giết mổ: Hỗ trợ 100% trong một năm đầu (tính từ lúc cơ sở kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động) và 50% cho năm thứ hai;

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh.

b) Chi phí giết mổ: Hỗ trợ trong một năm đầu (tính từ lúc cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đi vào hoạt động) theo số lượng con gia súc, gia cầm giết m, cụ th:

- Hỗ trợ đối với trâu, bò: 10.000 đồng/con;

- Hỗ trợ đối với heo, dê, cừu: 5.000 đồng/con;

- Hỗ trợ đối với gà, vịt, ngan, ngỗng: 500 đồng/con;

Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách huyện, thành phố.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết này và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết cho HĐND tỉnh theo quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- V
Pháp chế Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND t
nh;
- Thường trực HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chủ cơ sở giết mổ di dời địa điểm giết mổ gia súc Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chủ cơ sở giết mổ di dời địa điểm giết mổ gia súc Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýNguyễn Đức Thanh
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chủ cơ sở giết mổ di dời địa điểm giết mổ gia súc Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND hỗ trợ chủ cơ sở giết mổ di dời địa điểm giết mổ gia súc Ninh Thuận

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực