Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả Hải Phòng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HTRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT RAU, QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Xét Tờ trình s 67/TTr-UBND ngày 21/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành ph về cơ chế, chính sách h trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án số 01/ĐA-UBND kèm theo; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành ph; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành ph tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

2. Đối tượng áp dụng

a) Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả cung cấp cho doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

b) Cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ phát triển sản xuất rau, quả trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Đối tượng và nguyên tắc hỗ trợ

1. Đối tượng được hỗ trợ

a) Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư tổ chức sản xuất trong vùng sản xuất tập trung (gọi tt là người sản xuất).

b) Hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện tổ chức quản lý sản xuất, thu mua sản phẩm trong vùng sản xuất tập trung cung cấp cho doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản (gọi tắt là người tổ chức sản xuất).

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Chỉ thực hiện hỗ trợ cho người sản xuất và người tổ chức sản xuất trong vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có diện tích tối thiểu là 5 ha; đáp ứng đầy đủ các điều kiện tương ứng của từng chính sách cụ thể quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Nghị quyết này.

Điều 3. Hỗ trợ giống cây trồng

1. Hỗ trợ cho người sản xuất một lần trồng mới 100% hạt giống (hoặc cây giống) cho vụ đầu đối với cây rau và 100% cây giống (hoặc hạt giống) cho lần đầu trồng cây ăn quả.

2. Điều kiện hỗ trợ: Người sản xuất được hưởng chính sách phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Diện tích sản xuất thuộc vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của thành phố và địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Phương án sản xuất theo quy trình sản xuất an toàn được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận.

c) Có hp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản; hoặc hp đồng liên kết với người tổ chức sản xuất và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản theo quy định. Thời hạn hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tối thiểu 5 năm đối với cây ăn quả, tối thiểu 3 năm đối với cây rau.

d) Trong thời gian thực hiện chính sách trên cùng một diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng chỉ được hỗ trợ một lần.

Điều 4. Hỗ trợ phân bón

1. Hỗ trợ cho người sản xuất 50% phân bón trong năm đầu (12 tháng) đối với cây ăn quả trồng mới và trong một vụ trồng mới (một chu kỳ sản xuất) đối với cây rau.

2. Điều kiện hỗ trợ: Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này.

Điều 5. Hỗ trợ lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất

1. Hỗ trợ cho người sản xuất 100% lãi suất vốn vay ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất rau, quả; mức lãi suất được hỗ trợ không vượt quá 10%/năm.

2. Điều kiện hỗ trợ: Người sản xuất được hưng chính sách phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a) Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này.

b) Quy mô, tổng mức vốn đầu tư ban đầu (không tính mức đầu tư vào giống và phân bón đã được ngân sách thành phố hỗ trợ) từ 50 triệu đồng trở lên.

c) Mức vay được hỗ trợ lãi suất bằng 80% tổng mức vốn đầu tư ban đầu và không quá 500 triệu đồng/ha đối với cây ăn quả, không quá 200 triệu đồng/ha đối với cây rau.

3. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 03 năm (36 tháng) kể từ khi vốn vay được giải ngân.

Điều 6. Hỗ trợ tổ chức quản lý sản xuất, thu mua sản phẩm

1. Hỗ trợ cho người tổ chức sản xuất chi phí tổ chức quản lý sản xuất và thu mua sản phẩm: 2 triệu đồng/ha/năm trong 5 năm đầu đối với cây ăn quả; 5 triệu đồng/ha/năm trong 3 năm đầu đối với cây rau.

2. Điều kiện hỗ trợ: Người tổ chức sản xuất có hợp đồng liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm trong các vùng sản xuất tập trung với người sản xuất và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản theo quy định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo y ban nhân dân các quận, huyện tchức ký hợp đng thu mua nông sản giữa người sản xuất (hoặc đại diện người sản xuất là hợp tác xã, tổ hợp tác) với doanh nghiệp thu mua nông sản; yêu cầu các doanh nghiệp phải có cam kết với chính quyền và người sản xuất nhằm ổn định giá thu mua sản phẩm, thu nhập của người dân.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa XV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 18/7/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- Các VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Vụ Pháp chế (c
ác Bộ: TC, NN và PTNT);
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT TU, TT HĐN
D, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- C
ác Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP khóa XV;
- C
ác VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các quận ủy, huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các qu
n/huyện;
- CVP; các PCVP HĐND TP;
- Báo HP; Đài PT và THHP;
- Công b
áo TP; Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả Hải Phòng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu19/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực01/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất rau quả Hải Phòng

            • 19/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực