Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2017 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét Tờ trình số 9284/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 208/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 là 62.160 người.

Điều 2. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các tổ chức Hội năm 2018 là 93 người; khi có quyết định không hỗ trợ kinh phí thì thực hiện theo quyết định của Chính phủ.

Điều 3. Thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh:

1. Số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập hưởng lương từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ và nguồn hợp pháp khác là 2.508 người;

2. Số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (hưởng lương trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh) trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2018 là 259 người;

3. Số người làm việc theo chế độ hợp đồng tự trang trải trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2018 là 562 người.

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng quy định
hiện hành.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 20/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 20/12/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An

  • 20/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực