Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2019 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Văn bn số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đi, bsung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đt đai;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết s 18/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019;

Xét các Tờ trình số 3954/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019, Tờ trình số 4442/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019, Tờ trình s 4472/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đnghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Thống nhất bổ sung 41 công trình, dự án cần thu hồi đất (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

2. Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 30 công trình, dự án (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
UBTV Quốc hội, Chính ph;
- Ban Công
tác đại biểu;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT;
- Th
ường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu QH t
nh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, Tp.Huế;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT, LT.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Căn cứ pháp lý

I

THÀNH PHỐ HUẾ

 

11,10

 

1

Dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế

Phường An Cựu và Phường An Tây

11,00

- Quyết định số 6156/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế;

- Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 27/04/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Đại học Huế.

2

Xây dựng dự án Nhà ở xã hội - Chung cư Aranya, Khu A - Đô thị mới An Vân Dương (phần bổ sung)

Phường Xuân Phú

0,10

- Công văn số 1794/UBND-XTĐT ngày 20/03/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội - Chung cư Aranya;

- Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A - Đô thị mới An Vân Dương đối với các lô đất CHC1, CX11 và CC5.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 311031000262 cấp ngày 27/03/2014

II

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

116,83

 

1

Dự án nhà ở xã hội tại khi đất XH1 thuộc khu E

Phường Thy Dương

3,81

- Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) - Đô thị mới An Vân Dương tại khu đất có ký hiệu XH1.

2

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Chư

Phường Thy Phương

1,61

- Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND thị xã Hương Thủy vì việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Chư, tổ 8 phường Thủy Phương

3

Nâng cấp mở rộng đường nối đường Trần Hoàn với đường Nguyễn Thái Bình

Phường Thủy Lương

0,33

- Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Nâng cấp mở rộng đường Bê tông nối đường Trần Hoàn với đường Nguyễn Thái Bình

4

Nạo vét đoạn cuối mương mt trận Thy Lương

Phường Thủy Lương

0,65

- Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 28/4/2019 UBND của thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nạo vét đoạn cuối mương Mặt phường Thủy Lương

5

HTKT khu dân cư liền kkhu đô thị mới CIC8 (giai đon 4)

Phưng Thủy Dương

2,90

- Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 (giai đoạn 4)

6

Mrộng nghĩa trang liệt sĩ xã Thủy Bng

Xã Thủy Bng

0,17

- Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cổng, tường rào, sân vườn Nghĩa trang liệt sỹ xã Thủy Bằng

7

Thành phố giáo dục quốc tế, thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương

Xã Thủy Vân

42,60

- Thông báo Kết luận số 83/TB-UBND ngày 25/03/2019 của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe Công ty Cổ phần Đầu tư Nguyễn Hoàng báo cáo ý tưởng đầu tư xây dựng dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Huế

8

Các khu văn hóa đa năng, thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương (Đổi tên thành Khu đô thị Smart City tại các khu đất CV1, CV3, CL1, CL1A và một phần khu đất CX1)

Xã Thy Vân

53,76

- Thông báo Kết luận số 132/TB-UBND ngày 23/4/2019 của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH báo cáo các dự án đề xuất nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020;

- Thông báo vốn số 2216/TB-SKHĐT ngày 20/8/2018 về Thông báo bổ sung danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2018

9

D án khu dân cư Thy Vân

Xã Thủy n

11,00

- Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng 2020;

- Thông báo số 76/TB-UBND ngày 20/3/2019 về Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT 28 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

III

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

 

9,82

 

1

Dự án Nâng cấp, sửa chữa các Trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà

Phường Hương n, phưng Hương Xuân, phường Hương Chữ, phưng Hương An

0,85

- Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà.

- Thông báo số 3966/TH-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019.

2

Nâng cấp tuyến đường vào công viên nghĩa trang phường Hương An, thị xã Hương Trà

Phường Hương An

1,58

- Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà;

- Công văn 9491/UBND-XDHT ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất quy mô đầu tư công trình nâng cấp tuyến đường vào công viên nghĩa trang phường Hương An, thị xã Hương Trà.

3

Mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã Hội tỉnh Thừa Thiên Huế tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

Hương H

3,60

- Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019;

- Công văn số 1484/UBND-CDCB ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh TT Huế về việc thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

4

Trạm bơm Long Khê, phường Hương Vân (phần bổ sung thêm)

Hương Vân

0,09

- Quyết đnh số 2370/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 ca UBND tnh Thừa Thiên Huế vviệc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm bơm Long Khê, phường Hương Vân;

- Thông báo s 956/TB-SKHĐT ngày 19/4/2019 ca S KH-ĐT về vic kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vn đầu tư xây dựng cơ bn năm 2018 sang năm 2019.

5

Đường 19/5 (đoạn t QL1A đến cầu ông Ân), thị xã Hương Trà

Hương Xuân

2,83

- Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh TT Huế về việc phê duyệt dự án Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân), thị xã Hương Trà;

- Thông báo số 3966/TB-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở KH-ĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

6

Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng vua Gia Long

Hương Thọ

0,87

- Quyết định s 775/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 ca UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt dự án Nâng cp, mở rng đường vào Lăng vua Gia Long;

- Giấy báo vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

IV

HUYỆN PHÚ VANG

 

0,90

 

1

Mở rộng trường Mầm non Tây Trì Nhơn

Xã Phú Thượng

0,13

Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND xã Phú Thượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà 2 tầng 4 phòng học trường mầm non Tây Trì Nhơn.

2

Ci tạo nâng cp Trạm bơm Mỹ An - Phú An

Xã Phú Dương, Th trn Thun An

0,30

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 28/10/2018 của UBND xã Phú An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp trạm bơm Mỹ An - Phú An.

3

Đê bao Thanh Lam - Vinh Thái

Vinh Thái

0,01

Quyết định 3971/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đê bao Thanh Lam Vinh Thái

4

Đường giao thông bê tông vào khu tái đnh cư thôn Trừng Hà, xã Vinh Phú

Vinh Phú

0,16

- Quyết định số 340/QĐ-SNNPTNT ngày 11/6/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường dân sinh xen ghép dân cư xã Vinh Phú, huyện Phú Vang. Địa điểm xây dựng: Xã Vinh Phú, huyện Phú Vang;

- Công văn số 106/CCPTNT-PTNT ngày 24/4/2019 của Chi cục PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc triển khai kế hoạch bố trí, sắp xếp dân cư năm 2019

5

Nâng cấp hệ thống đê ngăn mặn khu vực cao triều, thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân

Xã Vinh Xuân

0,30

Quyết đnh 1326/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 ca UBND tnh Thừa Thiên Huế về vic phê duyệt ch trương đầu tư các công trình hạ tng thuộc dự án VIE/443 huyện Phú Vang

V

HUYỆN PHÚ LỘC

 

3,20

 

1

Thay cột bê tông ly tâm bằng cột sắt ĐZ 110kV khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2019

Xã Lộc Đin

0,02

- Quyết định số 6029/QĐ-EVNCPC ngày 26/7/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho CGC.

- Quyết định số 11441/QĐ-CGC ngày 07/12/2018 của Công ty lưới điện cao thế Miền Trung về việc Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thay cột BTLT bằng cột sắt đường dây 110kV khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2019.

2

Nâng cao khnăng truyền tải đường dây 35kV La Sơn - Nam Đông, đm bo cơ khí đường y tvị trí 7 đến v trí 112

Các xã: Lộc Bn, Lộc Sơn, Xuân Lộc

0,03

Quyết định số 388/QĐ-TTHPC ngày 18/01/2019 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 35kV La Sơn-Nam Đông, đảm bảo cơ khí đường dây từ vị trí 7 đến vị trí 112.

3

Mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lộc Điền

Lộc Đin

0,15

Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầy tư xây dựng công trình Trụ sở HĐND và UBND xã Lộc Điền

4

Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì

Lộc Trì, Th trn Phú Lộc

2,00

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc

5

Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn

Lộc Sơn, huyện Phú Lộc

1,00

Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn.

Thông báo số 3795/TB-SKHĐT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

VI

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

2,34

 

1

Hệ thng kênh cp 2 trm bơm Thâm Điền, huyện Quảng Đin

Xã Qung Thành

0,50

- Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện Quảng Điền;

- Thông báo số 3966/TB-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019.

2

Điểm dân cư thôn 3, 4

Quảng Công

1,70

- Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Phát triển quỹ đất xã Quảng Công năm 2019

3

Đường giao thông từ Tỉnh lộ 4 đi đập Cửa Lác

Xã Qung Thái

0,14

- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Tỉnh lộ 4 đi đập Cửa Lác, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

VII

HUYỆN PHONG ĐIỀN

 

10,00

 

1

Công trình Nhà làm việc cơ quan chuyên môn của huyện (phần bổ sung)

Thị trấn Phong Điền

0,15

- Quyết định số 5755/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 ca UBND huyn Phong Điền vviệc phê duyt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dng công trình Nhà làm việc cơ quan chuyên môn của huyn;

- Thông báo s08/TB-TCKH ngày 16/01/2018 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyn Phong Điền vviệc thông báo vn đu tư và sự nghiệp có tính cht đầu tư năm 2018.

2

Công trình Mở rộng đường Tỉnh lộ 6 qua thị trấn Phong Điền-Phong Thu (giai đoạn 2)

Thị trấn Phong Đin; xã Phong Thu

0,25

- Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Tỉnh 6 qua thị trấn Phong Điền - Phong Thu (giai đoạn 2).

3

Dự án Cải tạo điểm tiềm ẩn, mất an toàn giao thông Tỉnh lộ 11C và đường tránh chợ An Lỗ, xã Phong Hiền

Xã Phong Hiền

0,05

- Quyết định số 5261/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, dự án Cải tạo điểm tiềm ẩn, mất an toàn giao thông Tỉnh lộ 11C và đường tránh chợ An Lỗ, xã Phong Hiền.

4

Công trình Điện chiếu sáng, vỉa hè, thoát nước đường tỉnh lộ 6

Th trn Phong Đin

0,60

- Quyết định số 5106/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Điện chiếu sáng, vỉa hè, thoát nước đường tỉnh lộ 6;

- Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND huyện Phong Điền về việc bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách năm 2018.

5

Điểm sn xuất tập trung xã Phong Hin

Xã Phong Hiền

3,00

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND xã Phong Hiền vviệc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Điểm tiềm ẩn tập trung xã Phong Hiền

6

Dự án Chỉnh trang khu dân cư các thôn Bắc Triều Vịnh, Cao Ban-Truông Cầu-La Vần, An Lỗ và Sơn Tùng, xã Phong Hiền

Xã Phong Hiền

5,95

Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp huyện năm 2019; Quyết định số 151/QĐ-UBND ,152/QĐ-UBND, 153/QĐ-UBND , 158/QĐ-UBND của UBND xã Phong Hiền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khu dân cư các thôn Bắc Triều Vịnh, Cao Ban-Truông Cầu- La Vần, An Lỗ và Sơn Tùng, xã Phong Hiền

VIII

HUYỆN NAM ĐÔNG

 

1,69

 

1

Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

Xã Thượng L

0,35

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của huyện Nam Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường sản xuất khe Pa Za, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

2

Đường sản xuất khe Dâu, thôn Dỗi, xã Thưng Lộ

Xã Thượng Lộ

0,40

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của huyện Nam Đông về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường sản xuất khe Dâu, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

3

Dự án ng cao khả năng truyền tải đường dây 35Kv La Sơn - Nam Đông

Hương Phú; T.T. Khe Tre

0,94

Công văn số 1904/UBND-CT ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận vị trí tuyến, cột đường dây 35Kv La Sơn - Nam Đông

IX

Công trình liên huyện

 

33,80

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR13 thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương

Phường An Đông, thành phố Huế và xã Thy Thanh, thị xã Hương Thy

2,34

Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR13 thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương

2

Dự án Khu đô thị phía Nam sông Như Ý

Phường An Đông, thành ph Huế và xã Thy Thanh, th xã Hương Thy

31,46

- Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng 2020;

- Công văn số 7194/UBND-XD ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh về việc thống nhất chủ trương nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể khu đất thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương

 

PHỤ LỤC 02:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

THÀNH PHỐ HUẾ

 

11,10

0,75

0,00

0,00

 

1

D án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế

Phường An Cựu và Phường An Tây

11,00

0,65

 

 

- Quyết định số 6156/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế;

- Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 27/04/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Đại học Huế.

2

Xây dựng dự án Nhà xã hội - Chung cư Aranya, Khu A- Đô thị mới An Vân Dương (phần bổ sung)

Phường Xuân Phú

0,10

0,10

 

 

- Công văn số 1794/UBND-XTĐT ngày 20/03/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội - Chung cư Aranya;

- Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A - Đô thị mới An Vân Dương đối với các lô đất CHC1, CX11 và CC5.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 311031000262 cấp ngày 27/03/2014

II

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

20,47

17,86

0,00

0,00

 

1

Dự án nhà xã hội tại khu đất XH1 thuộc khu E

Phường Thủyơng

3,81

3,81

 

 

- Quyết định s 235/QĐ-UBND ngày 26/01/2019 ca UBND tnh Tha Thiên Huế về việc bsung danh mục và công bthông tin dự án kêu gọi đầu tư của tnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 11/03/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch phân khu Khu E (tỷ lệ 1/2000) - Đô thị mới An Vân Dương tại khu đất có ký hiệu XH1.

2

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đường Nguyễn Văn Chư

Phường Thy Phương

1,61

1,10

 

 

- Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Nguyễn Văn Chư, tổ 8 phường Thủy Phương

3

Nâng cấp mở rộng đường nối đường Trần Hoàn với đường Nguyễn Thái Bình

Phường Thủy Lương

0,33

0,05

 

 

- Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 UBND của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Nâng cấp mở rộng đường Bê tông nối đường Trần Hoàn với đường Nguyễn Thái Bình

4

Nạo vét đoạn cuối mương mt trận Thy Lương

Phường Thủy Lương

0,65

0,38

 

 

- Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 28/4/2019 UBND của thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nạo vét đoạn cuối mương Mặt phường Thủy Lương

5

HTKT khu dân cư liền kkhu đô thị mới CIC8 (giai đon 4)

Phường Thủy Dương

2,90

2,70

 

 

- Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 (giai đoạn 4)

6

Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ xã Thủy Bng

Thủy Bng

0,17

0,02

 

 

- Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cổng, tường rào, sân vườn Nghĩa trang liệt sỹ xã Thủy Bằng

7

Dự án khu dân cư Thủy Vân

Xã Thủy Vân

11,00

9,80

 

 

- Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng 2020;

- Thông báo số 76/TB-UBND ngày 20/3/2019 về Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT 28 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.

III

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

 

9,73

3,00

0,00

0,00

 

1

Dự án Nâng cấp, sửa chữa các Trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà

Phường Hương n, phưng Hương Xuân, phường Hương Chữ, phưng Hương An

0,85

0,85

 

 

- Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm chống hạn Tây Nam Hương Trà.

- Thông báo số 3966/TH-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019.

2

Nâng cấp tuyến đường vào công viên nghĩa trang phường Hương An, thị xã Hương Trà

Phường Hương An

1,58

0,09

 

 

- Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà;

- Công văn 9491/UBND-XDHT ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thống nhất quy mô đầu tư công trình nâng cấp tuyến đường vào công viên nghĩa trang phường Hương An, thị xã Hương Trà.

3

Mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã Hội tỉnh Thừa Thiên Huế tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà

Phường Hương Hồ

3,60

1,35

 

 

- Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2019;

- Công văn số 1484/UBND-CDCB ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh TT Huế về việc thực hiện dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mở rộng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

4

Đường 19/5 (đoạn t QL1A đến cầu ông Ân), thị xã Hương Trà

Phường Hương Xuân

2,83

0,44

 

 

- Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh TT Huế về việc phê duyệt dự án Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu ông Ân), thị xã Hương Trà;

- Thông báo số 3966/TB-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở KH-ĐT về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

5

Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng vua Gia Long

Hương Thọ

0,87

0,27

 

 

- Quyết định s 775/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 ca UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt dự án Nâng cp, mở rng đường vào Lăng vua Gia Long;

- Giấy báo vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

IV

HUYỆN PHÚ VANG

 

0,99

0,99

0,00

0,00

 

1

Cải tạo nâng cấp Trạm bơm Mỹ An - Phú An

Xã Phú An

0,30

0,30

 

 

Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 28/10/2018 ca UBND xã Phú An về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kthuật và dự toán công trình: Ci tạo nâng cấp trm bơm Mỹ An Phú An.

2

Cửa hàng xăng dầu

Xã Phú Dương

0,39

0,39

 

 

Công văn số 3102/UBND-CT ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc di dời cửa hàng xăng dầu Chợ Mai, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang

3

Nâng cấp hệ thống đê ngăn mặn khu vực cao triều, thôn Xuân Thiên Thượng, xã Vinh Xuân

Xã Vinh Xuân

0,30

0,30

 

 

Quyết đnh 1326/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 ca UBND tnh Thừa Thiên Huế về vic phê duyệt ch trương đầu tư các công trình hạ tng thuộc dự án VIE/443 huyện Phú Vang

V

HUYỆN PHÚ LỘC

 

277,32

6,08

0,00

0,00

 

1

Đầu tư khai thác và chế biến đá Gabro (giai đoạn 2) (Tổng 70,9 ha, đã thu hồi 44,6 ha, xin chuyển tiếp 26,3 ha)

Xã Lộc Điền

26,30

2,30

 

 

Giấy phép khai thác khoáng sản s2409/GP-BTNMT ngày 20/12/2010 ca Bộ Tài nguyên và Môi Trường; Giy Chứng nhận đầu tư s 4268788785 do SKế hoạch đầu tư cp ngày 19/9/2016

2

Thay cột bê tông ly tâm bằng cột sắt ĐZ 110kV khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2019

Xã Lộc Đin

0,02

0,01

 

 

- Quyết định số 6029/QĐ-EVNCPC ngày 26/7/2018 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2019 cho CGC.

- Quyết định số 11441/QĐ-CGC ngày 07/12/2018 của Công ty lưới điện cao thế Miền Trung về việc Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Thay cột BTLT bằng cột sắt đường dây 110kV khu vực tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế năm 2019.

3

Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Xã Lộc Bình, Xã Vinh Hiền

248,00

0,80

 

 

Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của Ủy ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế vviệc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thchất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình ti xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tnh Thừa Thiên Huế.

4

Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì

Lộc Trì, Th trn Phú Lộc

2,00

2,00

 

 

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc

5

Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn

Lộc Sơn, huyện Phú Lộc

1,00

0,97

 

 

Quyết định số 2432/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Kênh tưới Bắc Sơn, xã Lộc Sơn.

Thông báo số 3795/TB-SKHĐT ngày 29/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

VI

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

2,34

2,29

0,00

0,00

 

1

Hthống kênh cp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện Qung Điền

Xã Quảng Thành

0,50

0,50

 

 

- Quyết định số 2371/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện Quảng Điền;

- Thông báo số 3966/TB-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019.

2

Điểm dân cư thôn 3,4

Xã Quảng Công

1,70

1,65

 

 

- Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Phát triển quỹ đất xã Quảng Công năm 2019.

3

Đường giao thông từ Tỉnh lộ 4 đi đập Cửa Lác

Xã Qung Thái

0,14

0,14

 

 

- Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ Tỉnh lộ 4 đi đập Cửa Lác, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

VII

HUYỆN PHONG ĐIỀN

 

69,20

5,29

0,00

0,00

 

1

Công trình Mở rộng đường Tỉnh lộ 6 qua thị trấn Phong Điền-Phong Thu (giai đoạn 2)

Thị trấn Phong Điền; xã Phong Thu

0,25

0,05

 

 

- Quyết định số 5260/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Mở rộng đường Tỉnh 6 qua thị trấn Phong Điền - Phong Thu (giai đoạn 2).

2

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II tại xã Phong Chương

Xã Phong Chương

60,00

1,51

 

 

- Quyết định số 122/QĐ-BCT ngày 12/01/2018 của Bộ Công thương về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (bổ sung Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II, công suất 50 MWp và phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia);

- Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền II.

3

Dự án Chỉnh trang khu dân cư các thôn Bắc Triều Vịnh, Cao Ban-Truông Cầu-La Vần, An Lỗ và Sơn Tùng, xã Phong Hiền

Xã Phong Hiền

5,95

2,93

 

 

Quyết định 374/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở phân lô cấp huyện năm 2019; Quyết định số 151/QĐ-UBND ,152/QĐ-UBND, 153/QĐ-UBND , 158/QĐ-UBND của UBND xã Phong Hiền về việc phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang khu dân cư các thôn Bắc Triều Vinh, Cao Ban-Truông Cầu- La Vần, An Lỗ và Sơn Tùng, xã Phong Hiền

4

Điểm sản xuất tập trung xã Phong Hiền

Xã Phong Hiền

3,00

0,80

 

 

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND xã Phong Hiền vviệc phê duyệt ch trương đầu tư dự án Điểm tiềm ẩn tập trung xã Phong Hiền

VIII

Công trình liên huyện

 

2,22

1,55

0,00

0,00

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR13 thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương

Phường An Đông, thành phố Huế và xã Thy Thanh, thị xã Hương Thy

2,22

1,55

 

 

Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 20/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép CTR13 thuộc khu A, đô thị mới An Vân Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2019 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Thừa Thiên Huế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2019 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýLê Trường Lưu
       Ngày ban hành09/07/2019
       Ngày hiệu lực09/07/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2019 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2019 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Thừa Thiên Huế

           • 09/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực