Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2016 thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND danh mục công trình dự án thu hồi đất chuyển mục đích đất trồng lúa Hà Nội 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT NĂM 2017; DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 16/11/2016 của UBND Thành phố về việc thông qua Danh mục các công tnh, dự án thu hồi đất năm 2017; dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Báo cáo thm tra số 77/BC-HĐND ngày 29/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách, báo cáo tiếp thu, giải trình số 6925/UBND-ĐT ngày 03/12/2016 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của đi biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 như sau:

1. Danh mục 869 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 2.748 ha.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua tại nghị quyết này, các dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối kinh phí trong Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2017; Các dự án sử dụng ngân sách quận, huyện, thị xã do HĐND các quận, huyện, thị xã bố trí kinh phí theo quy định. Các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong năm 2017.

2. Danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với diện tích 832 ha.

(Danh mục chi tiết các công trình, dự án tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

1. Trong quá trình thực hiện, UBND Thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án vi phạm Luật đất đai, chậm triển khai theo quy định.

2. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua hoặc trường hợp cấp bách cần điều chỉnh, giao UBND Thành phố tổng hợp, trình HĐND Thành phố xem xét vào kỳ họp giữa năm 2017 hoặc đề nghị Thường trực HĐND Thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất (giữa hai kỳ họp) và báo cáo lại HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

3. Tiếp tục cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và đất đai để thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố theo đúng kế hoạch đề ra.

4. Công khai danh mục các dự án, công trình trong danh mục thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 trên Cổng thông tin điện tử Thành phố, trụ sở làm việc của UBND các xã, phường, thị trấn có dự án để nhân dân theo dõi, giám sát theo quy định.

5. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch để tạo sự đồng thuận của người dân, đặc biệt với những vùng bị thu hồi đất. Thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất, đảm bảo người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 06/12/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Các ban Đảng TU;
- VPTU, VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Trang web của HĐNDTP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

BIỂU TỔNG HỢP

DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Quận, huyện

Tổng số dự án

Tổng diện tích (ha)

Dự án thu hồi đất

Dự án chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ

Tổng (dự án)

Diện tích (ha)

Tổng (dự án)

Diện tích (ha)

1

Ba Vì

27

188,2

27

170,4

4

11,5

2

Chương Mỹ

18

20,3

12

16,3

13

15,1

3

Đan Phượng

51

207,4

49

205,5

26

15,2

4

Đông Anh

40

548,0

38

537,8

21

35,4

5

Gia Lâm

36

135,1

28

100,2

19

76,6

6

Hoài Đức

38

254,8

35

244,6

22

36,1

7

Mê Linh

39

241,5

34

192,8

23

95,5

8

Mỹ Đức

26

224,7

25

62,2

16

14,2

9

Phú Xuyên

21

198,6

21

152,2

13

22,4

10

Phúc Th

47

56,5

41

33,2

45

49,4

11

Quc Oai

55

56,1

55

55,8

25

27,3

12

Sóc Sơn

29

115,5

24

77,9

21

33,1

13

Thạch Thất

23

89,7

19

38,8

20

73,6

14

Thanh Oai

39

154,9

23

41,9

37

136,0

15

Thanh Trì

22

117,1

20

115,9

16

23,7

16

Thường Tín

35

218,5

27

91,8

27

95,5

17

ng Hòa

15

33,4

14

32,9

7

1,6

18

Ba Đình

18

9,8

18

9,2

 

 

19

Bắc Từ Liêm

45

107,8

45

107,8

2

5,4

20

Cầu Giấy

40

27,3

40

25,6

 

 

21

Đng Đa

18

8,1

18

6,9

 

 

22

Hà Đông

36

112,7

33

110,5

16

43,2

23

Hai Bà Trưng

12

3,3

12

3,3

 

 

24

Hoàn Kiếm

9

0,9

9

0,9

 

 

25

Hoàng Mai

53

60,9

52

59,7

1

0,3

26

Long Biên

67

124,8

67

124,2

0

0,0

27

Nam Từ Liêm

20

43,6

20

41,2

4

9,0

28

Tây H

19

6,3

19

6,3

 

 

29

Thanh Xuân

23

28,7

23

27,1

 

 

30

Sơn Tây

25

57,0

21

55,0

12

12,0

Tổng số

946

3451

869

2748

390

832

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN BA VÌ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Tên danh mục công trình, dự án

Mục đích sử dụng đất (mã đất)

Chđầu tư

Diện tích (ha)

Diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (đất rừng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Trường mầm non Tn Lĩnh A

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,40

 

0,40

Ba Vì

Tn Lĩnh

QĐ 1374/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc Phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1736/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phân bổ vốn.

2

Trường mầm non Ba Vì (03 điểm trường)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,30

 

0,30

Ba Vì

Ba Vì

QĐ 1609/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND huyện Ba Vì về việc Phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng; QĐ số 1736/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội phân bổ vốn.

3

Đường giao thông liên xã Phong Vân - Cổ Đô

DGT

UBND huyện Ba Vì

1,98

 

1,98

Ba Vì

Phong Vân, Cổ Đô

QĐ số 1058/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc Phê duyệt dự án đầu tư; QĐ s 276/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán

4

Đường giao thông liên xã Tn Hồng - Phú Cường

DGT

UBND huyện Ba Vì

2,92

 

2,92

Ba Vì

Tn Hng, Phú Cường

QĐ số 1799/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

5

Cải tạo, nâng cp đường từ TL414 - Ao Vua

DGT

UBND huyện Ba Vì

3,12

 

3,12

Ba Vì

Tản Lĩnh

số 1245/QĐ-UBND ngày 20/10/2010 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt dự án đầu tư; 321/QĐ-UBND 26/4/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.

6

Đường Sơn Đà - Thuần Mỹ

DGT

UBND huyện Ba Vì

1,94

 

1,94

Ba Vì

Sơn Đà, Thuần Mỹ

QĐ s948/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyt báo cáo kinh tế kthuật

7

Đường Cẩm Lĩnh - Ba Trại

DGT

UBND huyện Ba Vì

2,35

 

2,35

Ba Vì

Cẩm Lĩnh, Ba Trại

QĐ s141/QĐ-UBND ngày 13/03/2012 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt điều chỉnh, Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu.

8

Nghĩa trang nhân dân Phú Hữu

NTD

UBND xã Phú Sơn

2,80

 

2,80

Ba Vì

Phú Sơn

QĐ số 1041/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thut dự án

9

Khu Tái định cư mở rộng nghĩa trang Yên Kỳ (điểm X5, X6 xã Phú Sơn)

ONT

UBND huyện Ba Vì

27,00

 

27,00

Ba Vì

Phú Sơn

QĐ 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

10

Dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích

DTL

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

108,71

 

92,82

Ba Vì

Cẩm Lĩnh, Thụy An, Vật Lại, Tây Đng, Tiên Phong, Cam Thượng

QĐ 4927 ngày 06/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 5403/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 của UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ ranh giới phạm vi xây dựng sông và đường quản lý hai bên sông đoạn I tỷ

11

Dự án Gia cố kè sạt lbờ hữu sông Đà thuộc địa bàn xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

DTL

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

0,26

 

0,26

Ba Vì

Minh Quang

QĐ 5836/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

12

Dự án Xây dựng đường hành lang chân đê tuyến đê hữu Đà và hữu Hồng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

DTL

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

4

2,00

2

Ba Vì

Phong Vân, Cổ Đô, Phú Cường, Tân Hồng, Châu Sơn

QĐ 5076/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư; QĐ số 1123/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND huyện Ba Vì về việc phê duyệt phương án tổng thể bồi thường GPMB

13

Đường Tây Yên Kỳ đoạn Tòng Bạt - Phú Nhiêu - QL 32

DGT

UBND huyện Ba Vì

7,3

4

7,3

Ba Vì

Tòng Bạt - Phú Sơn - Vật Lại

QĐ 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Văn bản 8122/UBND-KH&ĐT ngày 23/9/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án

14

Đường nối TL414 (87A cũ) đi Vân Hòa

DGT

UBND huyện Ba Vì

2

 

2

Ba Vì

Tản Lĩnh, Vân Hòa

833/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu .

15

Đường trục xã Vân Hòa đi Tản Lĩnh mở rộng

DGT

UBND huyện Ba Vì

2

 

2

Ba Vì

Tản Lĩnh, Vân Hòa

QĐ 131/QĐ-UBND ngày 20/2/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư.

16

Trường mầm non Tòng Bạt (Khu đồi Dạ)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,32

 

0,32

Ba Vì

Tòng Bạt

QĐ 462/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

17

Trường mầm non Yên Bài A (Khu xóm Quýt)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,21

 

0,21

Ba Vì

Yên Bài

QĐ 1620/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

18

Trường mầm non Vạn Thắng (Khu La Xuyên)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,45

 

0,45

Ba Vì

Vạn Thắng

QĐ 491/QĐ-UBND ngày 10/6/2011 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư

19

Trường mầm non Vật Lại (Khu Yên B)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,55

 

0,55

Ba Vì

Vật Lại

QĐ 492/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

20

Trường mầm non Khánh Thượng A

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,35

 

0,35

Ba Vì

Khánh Thượng

QĐ 1964/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư

21

Trường mầm non Phong Vân (Khu Tân Phong)

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,3

 

0,3

Ba Vì

Phong Vân

QĐ 1281/QĐ-UBND ngày 25/16/2012 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt Báo cáo KTKT dự án

22

Trường trung học cơ sở Tản Lĩnh

DGD

UBND huyện Ba Vì

1,0

 

1,0

Ba Vì

Tản Lĩnh

QĐ 1944/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

23

Trường mầm non Thụy An

DGD

UBND huyện Ba Vì

0,5

 

0,5

Ba Vì

Thụy An

QĐ 1449/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

24

Xây dựng trụ sở Phòng Kinh tế và Văn phòng Ban chỉ huy phòng chng thiên tai và kho vật tư phục vụ công tác PCTT & TKCN huyện Ba Vì

DTS

UBND huyện Ba Vì

1,54

1,54

1,54

Ba Vì

Thị trấn Tây Đằng

QĐ s 712/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND huyện Ba Vì cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư; QĐ số 1503/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500.

25

Kè chống sạt lbờ hữu sông Hồng đoạn K0+400 - K1+050 xã Thái Hòa

DTL

UBND huyện Ba Vì

0,33

 

0,33

Ba Vì

Thái Hòa

QĐ s6052/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

26

Kè chống sạt lbờ hữu sông Hồng đoạn K2+000 - K3+200 xã Phong Vân

DTL

UBND huyện Ba Vì

0,61

 

0,61

Ba Vì

Phong Vân

QĐ số 6030/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chtrương đầu tư dự án

27

Đấu giá QSD đất tại các xã

ONT

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Ba Vì

15,00

4,00

15,00

Ba Vì

Vân Hòa, Yên Bài, Tn Hồng, Châu Sơn, Cổ Đô, Đông Quang, Sơn Đà, Tiên Phong, Vạn Thắng, Tây Đăng, Đồng Thái, Vật Lại, Chu Minh, Cẩm Lĩnh, Ba Trại, Tản Lĩnh, Phong Vân, Tòng Bạt, Phú Sơn.

QĐ số 940/QĐ-UBND ngày 13/7/2015, QĐ số 961/QĐ-UBND ngày 15/7/2015, QĐ số 1538/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyện Ba Vì phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá quyền SDĐ ở thuộc các xã trên địa bàn huyện;

Tổng

 

 

188,25

11,54

170,36

-

-

-

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN CHƯƠNG MỸ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Công trình, dự án

Chủ đầu tư

Din tích thực hiện (ha)

Trong đó diện

 

Vị trí

 

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đồng Tía, thị trấn Chúc Sơn

ODT

UBND huyện Chương Mỹ

4,49

4,00

4,49

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Văn bản số 3807/UBND-KHĐT ngày 22/5/2012 của UBND thành phố; Quyết định số 788/QĐ-SGTVT ngày 11/7/2014 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

2

Dự án xây dựng khu Tái định cư tại Khu Đng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

4,96

4,00

4,96

Huyện Chương Mỹ

Xã Tiên Phương

Văn bản s 1812/UBND-KHĐT ngày 16/3/2012 của UBND thành phố; Quyết định số 633/QĐ-SGTVT ngày 30/6/2014 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư

3

Dự án đầu tư nâng cấp và xây dựng mô hình hiện đại hóa hệ thống tưới Hạ Dục, huyện Chương Mỹ

DTL

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

2,12

2,00

 

Huyện Chương Mỹ

xã Đồng Phú, Thượng Vực, Văn Võ, Hòa Chính, Phú Nam An

Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư

4

Dự án xây dựng cơ sở giết mổ Vũ Văn Khương

SKC

hộ ông Vũ Văn Khương

0,13

0,13

 

Huyện Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 1381/QĐ-SNN ngày 08/8/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc phê duyệt dự án

5

Đồn Công An số 14 và thị trấn xuân mai

CAN

Công an Hà Nội

0,65

0,65

0,65

Huyện Chương Mỹ

Xã Thủy Xuân Tiên, thị trấn Xuân Mai

Quyết định thành lập đồn số 3941/QĐ-BCA của Bộ Công an; Quyết định thành lập đồn số 99/PX13 của Bộ Công an

6

Tuyến đường vào khu xử lý rác thải tập trung của Thành phố

DGT

Sở Giao thông vận Ti

1,90

 

1,90

Huyện Chương Mỹ

Xã Trần Phú

Quyết định phê duyệt dự án số 2051/QĐ-SGTVT ngày 01/10/2015 của Sở Giao thông Vận tải

7

Trạm biến áp 110 kv Phú nghĩa và nhánh đưng dây 110 kv

DNL

Tổng công ty điện lực Hà Nội

0,23

0,23

0,23

Huyện Chương Mỹ

Xã Phú Nghĩa

Quyết định 5045/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015

8

Xây dựng nhà máy chế biến sữa tươi thanh trùng, sữa chua và sản phẩm từ sữa

SKC

Công ty sữa

1,20

1,20

 

Huyện Chương Mỹ

Xã Trường Yên

Giấy chứng nhận đầu tư số 011033002698 ngày 24/11/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

9

Khu đấu giá QSD đất ở tại khu Mả Kem xã Hồng Phong

ONT

UBND huyện Chương Mỹ

0,23

0,23

 

Huyện Chương Mỹ

Xã Hồng Phong

Quyết định số 3825/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND huyện Chương Mỹ vviệc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

10

Đường Chúc Sơn - Lam Điền nối QL6

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,03

 

0,03

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Quyết định số 7824/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

11

Đường nối trục phát triển kinh tế đến khu công nghiệp Phú Nghĩa

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

1,80

1,00

1,8

Huyện Chương Mỹ

Xã Phú Nghĩa

Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 09/10/2013 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình

12

Nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu TĐC thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (phục vụ GPMB dự án đường HCM)

ODT

UBND huyện Chương Mỹ

0,25

0,15

 

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Xuân Mai

Quyết định số 1293/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

13

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường thị trấn Chúc Sơn (Từ An Phú đi tnh lộ 419), thị trấn Chúc Sơn

DGT

UBND huyện Chương Mỹ

0,03

0,03

 

Huyện Chương Mỹ

Thị trấn Chúc Sơn

Quyết định số 8103/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

14

Trường THCS Thủy Xuân Tiên

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

1,22

1,22

1,22

Huyện Chương Mỹ

Xã Thủy Xuân Tiên

VB số 193/HĐND ngày 16/8/2016 của HĐND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

15

Xây dựng nhà nguyện thôn Yên Kiện

TON

Ban mục vụ Giáo họ yên Kiện, xứ yên Kiện

0,18

 

0,18

Huyện Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Quyết định số 10467/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

16

Xây dựng chùa thôn Quyết Hạ

TON

 

0,56

 

0,56

Huyện Chương Mỹ

Xã Đông Sơn

Quyết định số 10467/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

17

Xây dựng Chùa Nội An

TON

Chùa Nội An

0,21

0,21

0,21

Huyện Chương Mỹ

Xã Đại Yên

Quyết định số 6259/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, Văn bản của Ban Tôn giáo Thành Phố

18

Trường Mầm non Phú Nam An

DGD

UBND huyện Chương Mỹ

0,10

 

0,10

Huyện Chương Mỹ

Xã Phú Nam An

Quyết định số 4656/QĐ-UBND ngày 8/7/2016 của UBND huyện Chương Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

Tng

 

 

20,29

15,05

16,33

-

-

-

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất (mã loại đất)

Chđầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cpháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Huyện

xã, thị trấn

 

1

Dự án đấu giá QSDĐ khu B Cổng Ngói; Dự án đấu giá QSD đất khu Am, khu Đồng Quán

ONT

Ban QL các dự án đấu giá QSD đất huyện

1,38

0,4

1,38

Đan Phượng

Đồng Tháp; Liên Hồng

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất ở khu Trạm điện và khu Am xã Liên Hồng; Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất ở khu Đồng Quán xã Liên Hồng; Quyết định số 2536/QĐ-UBND của UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở khu B Cổng Ngói, thôn Bãi Thụy, Đồng Tháp, huyện Đan Phượng

2

Dự án NVH phố Phượng Trì

DVH

UB huyện

0,1

 

0,1

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

3

Đấu giá QSDĐ khu HHộc (Phương Đình), Ngã ba siêu thị Tuấn Quỳnh phố Nguyễn Thái Học, cụm 9 thôn Tiên Tân (giai đoạn 2)

ONT, ODT

BQLDADG

0,94

0,94

0,94

Đan Phượng

Phương Đình, thị trấn Phùng, Hồng Hà

UBND huyện Đan Phượng đã có các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

4

Nhà Hát huyện Đan Phượng

DVN

 

1,2

1,2

1,2

Đan Phượng

Thị trấn Phùng

QĐ số 5638/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà hát huyện Đan Phượng

5

Nhà văn hóa thôn Tây Sơn

DVH

UBND xã

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Thọ An

QĐ 3759a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng

6

Nhà văn hóa Cụm 6

DVH

UBND xã

0,11

 

0,11

Đan Phượng

Thọ Xuân

QĐ 4544/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng

7

Nhà văn hóa Cụm 8

DVH

UBND xã

0,9

 

0,9

Đan Phượng

Thọ Xuân

QĐ 4493/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng

8

Nhà văn hóa Cụm 6 thôn Phan Long

DVH

UBND xã

0,5

 

0,5

Đan Phượng

Tân Hội

QĐ 2431/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện Đan Phượng v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà văn hóa Cụm 6 thôn Phan Long

9

Trường Mầm non Thượng Mỗ (miền bãi); hạng mục: San nền, kè đá, cổng tường rào

DGD

UBND huyện

0,7

0,7

0,7

Đan Phượng

Thượng Mỗ

QĐ số 3747/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Thượng Mỗ (miền bãi); hạng mục: San nền, kè đá, cổng tường rào

10

Trường Mầm non Thọ Xuân; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

DGD

UBND huyện

0,65

0,65

0,65

Đan Phượng

Thọ Xuân

QĐ số 3736/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Thọ Xuân; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

11

Trường Mầm non Đồng Tháp; hạng mục; Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

DGD

UBND huyện

0,35

0,35

0,35

Đan Phượng

Đng Tháp

QĐ số 3738/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường Mầm non Đồng Tháp; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

12

Trường Tiểu học Tân Lập (khu B)

DGD

UBND huyện

1,75

1,75

1,75

Đan Phượng

Tân Lập

QĐ số 3441/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Tân Lập (khu B)

13

Trường Mầm non Tân Lập (điểm trường thôn Hạnh Đàn)

DGD

UBND huyện

1,3

1,3

1,3

Đan Phượng

Tân Lập

QĐ số 3442/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Tân Lập (điểm trường thôn Hạnh Đàn)

14

Trường THCS Tân Hội

DGD

UBND huyện

0,65

0,65

0,65

Đan Phượng

Tân Hội

QĐ số 3440/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Tân Hội

15

Trường Mầm non 2 Tân Hội

DGD

UBND huyện

1,1

1,1

1,1

Đan Phượng

Tân Hội

QĐ số 3439/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non 2 Tân Hội

16

Trường Mầm non Liên Trung; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ

DGD

UBND huyện

0,3

0,3

0,3

Đan Phượng

Liên Trung

QĐ số 3447/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Liên Trung; hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ tr

17

Trường tiểu học thị trấn Phùng.

Hạng mục Nhà bếp, nhà ăn, và phòng học bán trú

DGD

UBND thị trn Phùng

0,05

0,05

0,05

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

18

Mở rộng trường mầm non Phượng Trì

DGD

UBND thị trấn Phùng

0,05

0,05

0,05

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

19

Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (HM: Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ)

DGD

UBND huyện

0,31

0,31

0,31

Đan Phượng

Hạ Mỗ

QĐ số 4513/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường tiểu học Tô Hiến Thành. Hạng mục: Nhà thể chất và các hạng mục phụ trợ

20

Trường THCS Tô Hiến Thành (HM: Nhà giáo dục thể chất và các hạng mục phụ trợ)

DGD

UBND huyện

0,38

0,3

0,38

Đan Phượng

Hạ Mỗ

QĐ số 4512/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Tô Hiến Thành. Hạng mục Nhà thể chất và các hạng mục phụ trợ

21

Trường tiểu học: Nhà giáo dục thể chất

DGD

UBND xã

0,02

0,02

0,02

Đan Phượng

Th An

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Thọ An

22

Mở rộng trường Tiểu học

DGD

UBND xã

0,17

0,17

0,17

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Đan Phượng; Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nhà giáo dục thể chất Trường tiểu học Đan Phượng

23

Xây dựng trạm y tế Phương Đình

DYT

UBND huyện

0,7

0,7

0,7

Đan Phượng

Phương Đình

QĐ số 5803/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trạm y tế Phương Đình, huyện Đan Phượng

24

Hội trường UBND Phương Đình

TSC

UBND huyện

0,2

0,2

0,2

Đan Phượng

Phương Đình

QĐ số 1849/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc chủ trương đầu tư công trình: Hội Trường UBND Phương Đình

25

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đạc 4 cụm 2 trên TL417

ONT

UBND huyện

0,18

 

0,18

Đan Phượng

Thọ Xuân

Quyết định số 5373/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

26

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cửa Thám

ONT

UBND huyện

0,48

 

0,48

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định số 5371/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

27

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đồng Phung 3, xã Thượng Mỗ; khu Quán; khu Đệ Nhị giai đoạn 1; khu Tế Tự, ích vịnh Phương Đình giai đoạn 1; khu Hùng Đông; khu Sau Thày

ONT

UBND huyện

2,581

0,93

2,581

Đan Phượng

Thượng M, Hạ Mỗ, Phương Đình, Đan Phượng

Quyết định số 5378/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5376/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5372/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5377/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng; Quyết định số 1685, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hà Nội

28

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Đồng Sậy, Trẫm Sau 2; khu Ao Nam Tiên giai đoạn 1; khu Quây giai đoạn 2; Khu Chăn nuôi giai đoạn 1; khu Cửa Lỗ Trong; cụm 13; khu Gốc Vối

ONT

UBND huyện

2,82

 

2,82

Đan Phượng

Xã Đan Phượng, Trung Châu, Đồng Tháp, Tân Lập

Quyết định số 5377/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5380/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

29

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cửa Việt

ONT

UBND huyện

0,35

 

0,35

Đan Phượng

Hồng Hà

Quyết định số 5381/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chtrương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng

30

Xây dựng HTKT đấu giá QSD đất ở khu Cây Sung Trong 2; khu Cây Sung Trong 3; khu Gò Mèo, Tám Tấn, Mạn; khu Trạm điện

ONT

UBND huyện

1,64

 

1,64

Đan Phượng

Xã Song Phượng, Thị trấn Phùng, Trung Châu, Liên Hồng

Quyết định số 5375/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5383/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Đan Phượng; Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT

31

Dự án xây dựng HTKT để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân thôn Vạn Vỹ

ONT

UBND xã

0,65

 

0,65

Đan Phượng

Trung Châu

Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân thôn Vạn Vỹ, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng

32

Khu đô thị mới Hồng Thái

ONT

Công ty cổ phần bất động sản Vinalines và Công ty cổ phần đầu tư bất động sn Đan Phượng

48,6

 

48,6

Đan Phượng

xã Thượng M (32,4 ha); xã Đan Phượng (16,2 ha)

Quyết định số 2231/QĐ-UBND ngày UBND tnh Hà Tây về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu đô thị Hồng Thái huyện Đan Phượng; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tlệ 1/500 số 130/10 do Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội lập ngày 22/2/2016, Quyết định s 2517/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 ca UBND tnh Hà Tây (trước đây) giao chủ đầu tư thực hiện dự án

33

Dự án NVH Phan Đình Phùng

DVH

UBND thị trấn Phùng

0,1

 

0,1

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

34

Nhà văn hóa thôn Đông Hi

DVH

UBND xã

0,1

 

0,1

Đan Phượng

Thọ An

Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT số 3760a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng

35

Dự án Nhà văn hóa xã

DVH

UBND xã

0,11

 

0,11

Đan Phượng

Thưng Mỗ

Quyết định số 1685, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của UBND thành phố Hà Nội, quyết định 1843, quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Thượng Mỗ

36

Đường Nhánh N10 giai đoạn 1 (Từ QL32 đến nhánh N6)

DGT

UBND huyện

0,4

0,4

0,4

Đan Phượng

thị trấn Phùng, Song Phượng

QĐ số 1854/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nhánh N10 giai đoạn 1 (Từ QL32 đến đường N6); QĐ 3682 ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nhánh N10 giai đoạn 1 (Từ QL32 đến đường N6)

37

Đường Nhánh N10 giai đoạn 2 (Đoạn Từ đường nhánh N6 đến xã Minh Khai, huyện Hoài Đức)

DGT

BQL DA

0,25

0,25

0,25

Đan Phượng

Song Phượng

QĐ số 5303/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường Nhánh N10 giai đoạn 2 (Đoạn Từ đường nhánh N6 đến xã Minh Khai, huyện Hoài Đức)

38

Dự án xây dựng mở rộng đường từ NVH Phùng Hưng đến chợ Phùng

DGT

UBND thị trấn Phùng

0,07

 

0,07

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

39

Dự án xây dựng mở rộng đường từ HTX Thụy ng đến trường Mầm non (ngõ 62 phố Thụy ng)

DGT

UBND thị trấn Phùng

0,07

 

0,07

Đan Phượng

thị trấn Phùng

Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn thị trấn Phùng

40

Đường ven đình Đại

DGT

UBND xã

0,02

 

0,02

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Đan Phượng

41

Đường giao thông nông thôn Trại Cổ Ngõa đi N4

DGT

UBND xã

0,15

 

0,15

Đan Phượng

Phương Đình

Quyết định số 1270a/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt báo cáo KTKT công trình: Đường làng Trại Cổ Ngõa đi N4, xã Phương Đình: hạng mục Đường giao thông, rãnh thoát nước, tường chắn, điện chiếu sáng.

42

Dự án đường từ Dốc đê đến đường nhánh N2

DGT

UBND xã

0,38

 

0,38

Đan Phượng

Thượng Mỗ

Quyết định số 5579/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, đường từ dốc đê đến đường nhánh N2 xã Thượng Mỗ, hạng mục nền mặt đường, hè, cống, rãnh, kè đá, ATGT

43

Dự án đường giao thông vào tiêu thoát nước (từ dốc đông thôn Hạ đến Cống Tây)

DGT

UBND xã

0,3

 

0,3

Đan Phượng

xã Liên Trung

Quyết định 1842/QD-UBND ngày 12/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Liên Trung

44

Dự án cửa hàng xăng dầu Đồng Tháp

DNL

Công ty CP xăng dầu chất đốt Hà Nội

0,3

0,3

 

Đan Phượng

xã Đồng Tháp

Quyết định chủ trương đầu tư s3812/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội

45

Dự án xây dựng cây xăng xã Tân Hội

DNL

Công ty c phn Thượng An

1,623

1,623

 

Đan Phượng

Xã Tân Hội, Liên Trung

Quyết định chủ trương đầu tư số 5609/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội

46

Sân thể thao thôn Hạ Mỗ

DKV

 

0,9

 

0,9

Đan Phượng

Hạ M

QĐ số 2823/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn Hạ Mỗ

47

Sân chơi vườn hoa cây xanh cụm 5

DKV

 

0,12

 

0,12

Đan Phượng

Hạ Mỗ

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND Hạ Mỗ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Điểm vui chơi, giải trí cụm 5 Hạ M

48

Mở rộng khu kỳ đài, công viên cây xanh huyện

DKV

UBND huyện

1,00

0,30

1,00

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên cây xanh huyện Đan Phượng

49

Mở rộng quán Đoài

DDL

UBND xã

0,03

 

0,03

Đan Phượng

xã Đan Phượng

Quyết định số 3701/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện Đan Phượng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa quán Đoài Khê. Hạng mục: Đại Đình, Nhà cầu, Phương Đình, Tả Marc, Hữu Mạc.

50

Khu chức năng đô thị Green City

ONT

Tập đoàn VinGroup - Công ty cphần

130,00

 

130,00

Đan Phượng

Xã Tân Hội, Liên Trung

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tlệ 1:500 tại Quyết định số 6746/QĐ-UBND ngày 08/12/2015; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 01121001822 ngày 27/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội

51

Trạm thu nhà máy nước mặt sông Hồng

DTL

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

0,30

0,30

0,30

Đan Phượng

Liên Hà

Quyết định chủ trương số 5611/QĐ-UBND ngày 24/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội

Tổng

 

 

207,43

15,24

205,51

 

 

 

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN ĐÔNG ANH
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Tên dự án đầu tư

Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất)

Chđầu tư

Diện tích

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Trụ sở đồn công an Bắc Thăng Long

CAN

Công an huyện Đông Anh

0,30

0,30

 

Đông Anh

Hải Bối

Công văn s5481/UBND-XD ngày 01/7/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về chấp thuận địa điểm.

2

Xây dựng Trung tâm mầm non xã Kim N

DTS

UBND Huyện

1,01

1,01

1,01

Đông Anh

Xã Kim Nỗ

Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt dự án đầu tư

3

Xây dựng trung tâm mầm non Hoa sữa thôn Đình Tràng, xã Dục Tú

DTS

Ban QLDA

0,85

0,85

0,85

Đông Anh

xã Dục Tú

Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt dự án đầu tư.

4

Đầu tư các hạng mục hoàn thiện trường mầm non Hoa Lâm, xã Mai Lâm

DTS

UBND Huyện

0,47

0,47

0,47

Đông Anh

xã Mai Lâm

Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND huyện Đông Anh V/v phê duyệt chủ tơng đầu tư dự án đầu tư các hạng mục hoàn thiện trường MN Hoa Lâm

5

Xây dựng chợ nguyên liệu g

TMD

XHH (Bên mời thầu: UBND huyện)

4,87

4,87

4,87

Đông Anh

xã Vân Hà

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND huyện Đông Anh; 1832/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND huyện Đông Anh; 5376/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND TP. Hà Nội

6

Trung tâm Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm

DTS

Sở Khoa học và Công nghệ

2,80

 

2,80

Đông Anh

Mai Lâm

Quyết định phê duyệt dự án số 6525/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

7

Xây dựng HTKT Khu đất X1 thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh để trnợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo

DHT

UBND Huyện

5,60

4,84

5,60

Đông Anh

Xã Đông Hội

Quyết định số 2403/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư.

8

Xây dựng HTKT khu đất X1, X2 Thôn Nguyên Khê; để trả nợ đất dịch vụ cho các hộ dân theo chính sách GPMB;

DHT

UBND Huyện

3,87

3,00

3,87

Đông Anh

Nguyên Khê

Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư.

9

Xây dựng cơ sở HTKT phục vụ đấu giá QSDĐ nhỏ lẻ xen kẹt tại các xã.

DHT

UBND các xã

15,59

3,00

15,59

Đông Anh

Các xã trên địa bàn

Theo các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND huyện gồm Quyết định: 2652/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 về việc phê duyệt chủ trương và giao nhiệm vụ cho UBND các xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt, giao đất giãn dân có thu tiền sử dng đất trên địa bàn huyện Đông Anh; 1939/QĐ-UBND ngày 20/8/2015.

10

Dự án khu liên hợp Bệnh viện CHI

SKC

Công ty cổ phần y tế chi

9,50

9,50

 

Đông Anh

Xã Vân Nội, xã Tn Dương

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001664 ngày 25/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

11

Xây dựng Trường Đại học thủ đô Hà Nội.

DTS

S Xây dựng

20,35

 

20,35

Đông Anh

xã Mai Lâm và Dục Tú

Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 18/04/2014 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án Quyết định 3796/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

12

Xây dựng nhà trẻ mẫu giáo tại ô đất NT01, khu nhà ở phục vụ công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh

DTS

UBND huyện

0,40

0,40

0,00

Đông Anh

Xã Kim Chung

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án đầu tư.

13

Mở rộng trường Mầm non Hoa Sen;

DTS

UBND huyện

1,10

1,10

1,10

Đông Anh

Xã Việt Hùng

Quyết định số 3317/QĐ-UBND ngày 15/9/2011 về việc phê duyệt dự án đầu tư của UBND huyện Đông Anh.

14

Xây dựng HTKT khu đất X1 tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

DHT

UBND Huyện

0,40

0,40

0,40

Đông Anh

xã Mai Lâm

(CBĐT) 2673B/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chấp thuận chuẩn bị đầu tư xây dựng HTKT khu đất đđấu giá QSD đất

15

Xây dựng HTKT khu đất X1 thôn Cổ Điển, X2 Đồng Nhân, xã Hải Bối, huyện Đông Anh để tổ chức đấu giá quyn sử dụng đất.

DHT

UBND Huyện

0,50

0,50

0,50

Đông Anh

xã Hi Bối

2674b/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND huyện Đông Anh vviệc cho phép chấp thuận chuẩn bị đầu tư xây dựng HTKT khu đất đđấu giá QSD đất

16

Xây dựng điểm đỗ xe Hải Bi

SKC

Tổng công ty thương mại Hà Nội

1,40

 

1,40

Đông Anh

xã Hải Bối

Quyết định số 1031/QĐ-UBND và giấy chứng nhận đầu tư số 001121001803 ngày 22/4/2015 của UBND Thành phố Hà Nội;

Giấy phép quy hoạch số 298/GPQH ngày 02/10/2012 và Văn bn số 852/QHKT-P3 của Sở QHKT và việc xác nhận quy hoạch Tng mặt bng và phương án kiến trúc sơ bộ Dự án.

17

Xây dựng trung tâm mầm non xã Hi Bối

DTS

UBND Huyện

0,86

0,86

0,86

Đông Anh

xã Hi Bối

Quyết định số 4721/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND huyện Đông Anh về phê duyệt dự án đầu tư.

18

Mở rộng, cải tạo nâng cấp trường tiểu học Thụy Lâm A

DTS

Ban QLDA

1,66

1,19

1,66

Đông Anh

Xã Thụy Lâm

Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND huyện Đông Anh vphê duyệt dự án đầu tư.

19

Xây dựng Trường THCS Dục Tú

DTS

UBND Huyện

2,95

 

2,95

Đông Anh

Xã Dục Tú

Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Huyện phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 447/UBND-QLĐT ngày 20/5/2016 của UBND huyện Đông Anh

20

Xây dựng công viên làng nghề truyền thng

SKC

Công ty cphần Đầu tư thương mại và xây dựng Bo An

4,44

 

4,44

Đông Anh

xã Liên Hà

Công văn số 4632/STNMT-QHKHSDĐ ngày 03/8/2015 của STài nguyên và Môi trường Hà Nội.

21

Xây dựng HTKT khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt để đấu giá tại thôn Vệ, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh.

DHT

Chi nhánh PTQĐ Đông Anh

0,50

0,40

0,50

Đông Anh

Nam Hồng

Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 15/6/2015 của UBND huyện Đông Anh về việc cho phép chấp thuận chuẩn bị đầu tư xây dựng HTKT khu đất đđấu giá QSD đất

22

Đường dây 110KV 176 Đông Anh - Đình Trám

SKC

Công ty Lưới điện cao thế Miền Bc - Tổng công ty điện lực Miền Bắc

0,01

 

0,01

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 1773/QĐ-NGC ngày 21/5/2014 của Công ty lưới điện Miền Bắc phê duyệt dự án đầu tư.

23

Xây dựng bãi đỗ xe

DGT

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Du lịch Hà Nội

0,60

0,60

0,60

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định s3822/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch

24

Làm đường vào dự án Xây dựng Trung tâm kỹ thuật bảo vệ an ninh quốc gia

DGT

Tổng cục An ninh-Bộ Công an

0,08

0,08

0,08

Đông Anh

Hải Bối

Văn bản số 9321/UBND-TNMT ngày 29/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận thu hồi bổ sung

25

Đường dây 220kV Vân Trì - Sóc Sơn

SKC

BQL các công trình điện Miền Bắc - CN tổng công ty truyền ti điện quốc gia

0,04

0,02

0,04

Đông Anh

Nam Hồng

Công văn s1558/UBND-CT ngày 09/03/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

26

Trạm biến áp 110kV Nối cấp Đông Anh

SKC

Ban QLDA lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

0,40

 

0,40

Đông Anh

xã Thụy Lâm

Quyết định số 3908/QĐ-EVN HANOI ngày 29/10/2015 của Tng Công ty Điện lực TP Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư.

27

Xây dựng đường dây 110kV mạch 2 Vân Trì - Quang Minh

SKC

Ban QLDA lưới điện Hà Nội - Tổng công ty điện lực TP Hà Nội

0,60

 

0,60

Đông Anh

Xã Nam Hồng

Quyết định số 1096/QĐ-EVN HANOI ngày 11/3/2016 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư.

28

Khu nhà xã hội tập trung

ONT

Tổng Cty Viglacera và Cty CP đầu tư và phát triển hạ tng Hoàng Thành

39,23

 

39,23

Đông Anh

Tiên Dương

Văn bn số 2507/KH&ĐT-TCT ngày 31/5/2016 của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội công bố danh mục đầu tư.

29

Khu nhà ở xã hội tập trung

ONT

UBND huyện

23,80

 

23,80

Đông Anh

Đại Mạch

Văn bn số 2507/KH&ĐT-TCT ngày 31/5/2016 của SKế hoạch Đầu tư Hà Nội công bố danh mục đầu tư.

30

Dự án Tổ hợp Trung tâm hội chợ trin lãm Quốc gia mi tại huyện Đông Anh

SKC

UBND huyện

392,00

 

392,00

Đông Anh

Xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm, CLoa

Văn bản số 30/TB-VPCP ngày 03/02/2016 của Văn phòng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án

31

Trung tâm Mm non Vân Hà

DTS

UBND huyện

1,33

 

1,33

Đông Anh

xã Vân Hà

Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư

32

Xây dựng trường mầm non Dục Tú (giai đoạn 2)

DTS

Ban QLDA

1,01

0,66

1,01

Đông Anh

Dục Tú

Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư.

33

Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao khu nhà ở công nhân Kim Chung

DTT

Ban QLDA

0,46

 

0,46

Đông Anh

Kim Chung

Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư.

34

XD nhà học trường THCS Võng La

DTS

Ban QLDA

0,7

 

0,70

Đông Anh

Võng La

Quyết định 3748/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư.

35

Hoàn thiện hạ tầng, xây dựng hội trường và nhà làm việc UBND xã Võng La

DTS

Ban QLDA

0,53

 

0,53

Đông Anh

Võng La

Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư.

36

Ci tạo, nâng cấp tuyến đường tHải Bi đi Kim Nỗ (dọc đường sắt)

DGT

Ban QLDA

3,32

 

3,32

Đông Anh

Hải Bối, Kim N

Quyết định số 4002/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ tơng đầu tư.

37

Xây dựng HTKT X1 Phan Xá, X2 Hậu, X7 Kinh N; khu đất nhỏ lẻ, xen kt để đấu giá tại X2 thôn Trong Oai; khu đất nhỏ l, xen kẹt để đấu giá tại X3 thôn Trong Oai; khu đất nhỏ l, xen kẹt để đấu giá tại X6 thôn Đn Dị

ONT

CN Quỹ đất

2,09

1,3

2,09

Đông Anh

Uy Nỗ

Quyết định số 5233, 5236, 5239/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định số 5234/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định 5235/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Quyết định 5238/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Đông Anh phê duyệt chủ trương đầu tư

38

Xây dựng mới tuyến lộ và mạch vòng

SKC

Cty đin lực Đông Anh

2,06

 

2,06

Đông Anh

Nam Hồng, Bc Hồng, Nguyên Khê, Việt Hùng, Thụy Lâm, Liên Hà

Thông báo s 3498/QĐ-EVN HaNoi ngày 02/8/2016 ca Tng công ty điện lực VN.

39

Nhà trực vận hành Đội QLĐ9

DTS

Cty điện lực Đông Anh

0,02

 

0,02

Đông Anh

Cổ Loa

Thông báo số 3498/QĐ-EVN HaNoi ngày 02/8/2016 của Tổng công ty điện lực VN.

40

Trùng tu tôn tạo Trung tâm văn hóa tôn giáo thôn Hà Khê

DTS

UBND xã

0,3

 

0,30

Đông Anh

Vân Hà

Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND xã Vân Hà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Tng

 

 

548,00

35,35

537,80

0,00

0,00

0,00

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN GIA LÂM
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (rng)

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Mở rộng Trường THPT Lý Thánh Tông

DGD

Trường THPT Lý Thánh Tông

0,60

0,60

 

Gia Lâm

Dương Xá

Quyết định số 2203/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND TP v/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

2

Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Phù Đổng

TSC

Ban QLDA Huyện

0,70

 

0,70

Gia Lâm

Phù Đổng

Quyết định số 2170/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư. Quyết định số 8679/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 phê duyệt TKBVTC-DT

3

Xây dựng trụ s Đng ủy HĐND-UBND xã Kim Sơn

TSC

Ban QLDA Huyện

0,60

 

0,60

Gia Lâm

Kim Sơn

Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 phê duyệt dự án đầu tư. Quyết định số 9377/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 phê duyệt TKBVTC

4

Xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Đàm, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm

DSH

Ban QLDA Huyện

0,06

 

0,06

Gia Lâm

Yên Thường

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt báo cáo KTKT

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ TT Trâu Quỳ (giao với tuyến đường Dương Xá-Đông Dư) đi Đa Tn

DGT

Ban QLDA Huyện

1,70

0,10

1,70

Gia Lâm

TT. Trâu Quỳ

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư. Quyết định số 314/QĐ-UBND ngày 09/1/2015 phê duyệt TKBVTC

6

Ci tạo, nâng cấp tuyến đường Trâu Quỳ - Đông Dư, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA Huyện

2,14

 

2,14

Gia Lâm

TT. Trâu Quỳ, Đông Dư

Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư. Quyết định số 5124/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC dự toán.

7

Mở rộng Xây dựng khu tái định cư thị trấn Trâu Quỳ phục vụ công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyện Gia Lâm

0,25

0,25

0,25

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

Bản quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt; Ngày 03/10/2016 UBND Thành phố có Quyết định số 5497/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án

8

Trường Mầm non Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

0,67

 

0,67

Gia Lâm

xã Đặng Xá

Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 05/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

9

Trường tiểu học Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

1,20

 

1,20

Gia Lâm

xã Đặng Xá

Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư. Quyết định số 10399/QĐ-SXD ngày 23/10/2015 phê duyệt TKBVTC và dự toán

10

Trường THCS Đặng Xá (trong khu đô thị Đặng Xá)

DGD

Ban QLDA Huyện

1,20

 

1,20

Gia Lâm

xã Đặng Xá

Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND Huyện v/v phê duyệt dự án đầu tư. Quyết định số 10400/QĐ-SXD ngày 23/10/2015 phê duyệt TKBVTC và dự toán

11

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá đất nhỏ, kẹt (TDP Chính Trung, khu đất Nhà văn hóa, TDP Kiên Thành), TT Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm

ODT

UBND huyện Gia Lâm

1,04

 

1,04

Gia Lâm

TT Trâu Quỳ

UBND huyện Gia Lâm đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư số 5682/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

12

Xây dựng HTKT phục vụ đấu giá QSD đất nhỏ kẹt tại các xã: Đông Dư, Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp (01 vị trí), Kim Lan (tại các thôn 3,6,7)

ONT

Ban QLDA Huyện

2,14

 

2,14

Gia Lâm

Đông Dư, Yên Viên, Yên Thường, Ninh Hiệp, Kim Lan

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư và dự án đầu tư tại các Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 20/8/2015

Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 04/8/2015

Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 03/4/2015

Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

13

Dự án LIXIL Việt Nam

SKC

Công ty LIXIL Việt Nam

8,57

8,57

 

Gia Lâm

Dương Xá

Giấy chứng nhận đầu tư s 011043001029, ngày 31/10/2014

14

Cụm công nghiệp Lâm Giang

SKN

Tổng công ty chiếu sáng và đô thị Hà Nội

26,65

 

26,65

Gia Lâm

Kiêu K

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 0112100918 ngày 12/9/2014

15

Cửa hàng xăng dầu Kim Sơn

DNL

Công ty xăng dầu khu vực I

0,28

0,28

 

Gia Lâm

Kim Sơn

Quyết định số 5199/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND Thành phố v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

16

Dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án mở rộng Công ty điện Stanley Việt Nam

ONT (đất ở nông thôn)

Công ty điện Stanley Việt Nam

1,53

1,53

 

Gia Lâm

Dương Xá

Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND Thành phố v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất một phần

17

Mở rộng quy mô dự án Nhà máy sản xut

SKC

Công ty điện Stanley Việt Nam

2,26

 

2,26

Gia Lâm

Dương Xá

Ngày 08/12/2014 UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 3 số 011022000780 cho Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam để thực hiện Dự án

18

Văn phòng làm việc, trưng bày giới thiệu sản phẩm, nhà xưởng sn xuất phụ tùng, sửa cha, bảo dưỡng ô tô

SKC

Công ty TNHH Tiệp Anh

3,00

3,00

 

Gia Lâm

Dương Xá

UBND Thành phố cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000280 ngày 30/3/2009

19

Xây dựng cầu Ngọc Động trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm

DGT

Ban Quản lý dự án giao thông 3 - Sở Giao thông vận tải Hà Nội

0,02

 

0,02

Gia Lâm

Đa Tn

Quyết định số 1103/QĐ-SGTVT ngày 18/9/2012 của Sở GTVT Hà Nội v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Động

20

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại đường Hà Nội - Hưng Yên

DNL

Công ty TNHH kỹ thuật Minh Tuyết

0,24

0,24

 

Gia Lâm

Đông Dư

Văn bản số 5807/UBND-CT ngày 19/8/2015 của UBND Thành phố v/v chấp thuận giao Công ty TNHH kỹ thuật Minh Tuyết được tiến hành đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu; Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt

21

Dự án xây dựng tuyến đường gom tKhu công nghiệp Đài Tư - Sài Đồng A ra quốc lộ 5

DGT

BQL các dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

0,15

0,15

0,15

Gia Lâm

C Bi

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư

22

Hoàn chỉnh mặt cắt đê đoạn từ K14+500 đến K15+900 thuộc tuyến đê tả Đuống, huyện Gia Lâm

DGT

Ban QLDA

0,32

0,00

0,32

Gia Lâm

Xã Phù Đổng

Quyết định phê duyệt dự án 193/QĐ-SNN-QLXD ngày 08/10/2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Văn bản 6699/UBND-KH&ĐT ngày 22/9/2015 của TP giao chủ đầu tư cho Huyện

23

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất tại TT Trâu Quỳ; xã Yên Viên; xã Yên Thường; xã Đông Dư; xã Kim Lan; xã Đình Xuyên; xã Cổ Bi

ONT

UBND huyện Gia Lâm

40,41

33,80

40,41

Gia Lâm

 

UBND huyện Gia Lâm phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 4154/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 4155/QĐ-UBND ngày 04/8/2015; Quyết định số 4372/QĐ-UBND ngày 20/8/2015; Quyết định số 5680/UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 5680/QĐ-UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 5679/QĐ-UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 5682/UBND ngày 30/6/2016; Quyết định số 6637/QĐ-UBND ngày 05/8/2016; Quyết định số 6638/QĐ-UBND ngày 05/8/2016; Quyết định số 5526/QĐ-UBND ngày 27/10/14; Quyết định số 6787/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; Văn bản số 1080/UBND-TCKH ngày 05/7/2016; Công văn số 8926/UBND-KH&ĐT ngày 03/11/2010 của UBND Thành phố. Quyết định số 9040/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 phê duyệt BC KTKT; Quyết định số 6960/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 phê duyệt BC KTKT. Quyết định số 7126/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

24

Chuyển đổi cơ cu cây trồng vật nuôi (mô hình VAC)

NTS CLN NKH

Hộ gia đình, cá nhân

20,00

20,00

 

Gia Lâm

21 xã, thị trấn

Quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch vùng sản xuất

25

Bến xe khách liên tỉnh kết hợp điểm đu cuối xe buýt phía Đông thành phố Hà Nội

DGT

Tổng Công ty vận ti Hà Nội

10,00

4,00

10,00

Gia Lâm

Cổ Bi

Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND TP về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

26

Trụ sở làm việc Phòng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 11

AN

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội

0,73

0,73

 

Gia Lâm

Phú Thị

Ngày 17/10/2014 Bộ Công an có Quyết định số 6123/QĐ-BCA- H41 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Bản vẽ QHTMB tỷ lệ 1/500

27

Xây dựng trường mầm non Xã Văn Đức, Hạng mục: Xây dựng 10 nhóm lớp học, khu hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

DGD

Ban QLDA

0,12

 

0,12

Gia Lâm

Văn Đức

Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 5/8/2015 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Quyết định số 7610/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 phê duyệt dự án đầu tư.

28

Xây dựng trường mầm non Dương Quang, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,69

 

0,69

Gia Lâm

Dương Quang

Văn bản số 04/HĐND-KTXH ngày 29/4/2016 của HĐND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

29

Xây dựng trường tiểu học Dương Xá

DGD

Ban QLDA

1,60

1,60

1,60

Gia Lâm

Xã Dương Xá

Văn bản số 37/HĐND-KTXH ngày 30/6/2016 của HĐND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

30

Xây dựng trường mầm non Bát Tràng, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,50

 

0,50

Gia Lâm

Bát Tràng

Quyết định số 7097/QĐ-UBND ngày 05/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư. Quyết định số 8267 ngày 07/10/16 phê duyệt dự án

31

Xây dựng trường mầm non Đặng Xá, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,80

0,50

0,80

Gia Lâm

Đặng Xá

Quyết định số 7292/QĐ-UBND ngày 21/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

32

Xây dựng trường mầm non Dương Hà, huyện Gia Lâm.

DGD

Ban QLDA

0,50

0,50

0,50

Gia Lâm

Dương Hà

Quyết định số 7289/QĐ-UBND ngày 21/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chủ trương đầu tư. Quyết định số 9026/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 phê duyệt dự án.

33

Xây dựng trường THCS Dương Hà, huyện Gia Lâm

DGD

Ban QLDA

0,68

0,68

0,68

Gia Lâm

Dương Hà

Quyết định số 7290/QĐ-UBND ngày 21/10/15 của UBND huyện Gia Lâm v/v phê duyệt chtrương đầu tư. Quyết định số 9027/QĐ-UBND ngày 27-10-16 phê duyệt dự án đầu tư

34

Xây dựng Nhà văn hóa tại xã Trung Mầu; Kim Lan; Cổ Bi; Đông Dư; Dương Xá

NVH

Ban QLDA

1,48

0,04

1,48

Gia Lâm

xã Trung Mầu; Kim Lan; Cổ Bi; Đông Dư; Dương Xá

UBND huyện Gia Lâm phê chủ trương đầu tại các Quyết định số 4964/QĐ-UBND ngày 2/6/2016; Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 29/5/2015; Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 8/7/2013; Quyết định số 7570/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 (công trình thực hiện chương trình nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017)

35

Trạm biến áp 110kV Tây Nam Gia Lâm và nhánh rẽ

DNL

Ban QLDA Lưới điện Hà Nội

0,60

 

0,60

Gia Lâm

Đặng Xá

Quyết định Nhiệm vụ thiết kế số 686/QĐ-EVN HANOI ngày 6/3/2014 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

36

Chợ dân sinh Lệ Chi

CHO

Hợp tác xã thương mại Việt Phương

1,67

 

1,67

Gia Lâm

Lệ Chi

Ngày 03/4/2015 UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bng được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt ngày 04/11/2013.

Tổng

 

 

135,10

76,56

100,16

0,00

0,00

0,00

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN HOÀI ĐỨC
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục công trình, dự án

loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Hạ tầng đấu giá QSD trên địa bàn xã Di Trạch vị trí X7; xã Sơn Đồng - Vị trí X1 (khu Cầu Nề)

ONT

Ban QLDA

7,380

7,380

7,380

Hoài Đức

Di Trạch, Sơn Đồng

Văn bn số 2871/QHKT-GTĐĐ-P5 ngày 07/7/2015; QĐ s 10391/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

2

Chuyển mục đích sử dụng đất ở tại 20 xã, thị trấn

ONT

 

10,000

5,000

 

Hoài Đức

 

Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND Thành phố

3

Khu đô thị Nam An Khánh phần mở rộng khu 3

ODT

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô th

33,730

 

33,730

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt phương án tổng thể BT, hỗ trợ GPMB

4

Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ xã Vân Côn; xã An Thượng (vị trí X1, X2)

TMD

Ban QLDA

12,120

 

12,120

Hoài Đức

Vân Côn, An Thượng

UBND huyện Hoài Đức có các Quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ GPMB: số 2888/QĐ-UBND ngày 02/10/2012; số 2742/QĐ-UBND ngày 21/9/2012; số 2740/QĐ-UBND ngày 21/9/2012.

5

Nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng long

DGT

Sở Giao thông vận tải HN

0,9

0,9

0,9

Hoài Đức

 

Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án

6

Dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị, dân cư quận Hà Đông (tuyến số 6 và số 7)

DGT

Cty CPĐT Văn Phú và Cty CPĐT Hải Phát

3,200

3,200

3,200

Hoài Đức

Đông La, La Phù

Quyết định số 7115/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND TP Hà Nội v/v cho phép tiếp tục triển khai và phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án các tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu đô thị và dân cư quận Hà Đông theo hình thức hợp đồng Xây dựng - chuyển giao (BT)

7

Đường từ QL 32 vào trạm biến áp khớp nối đường sau sân vận động huyện

DGT

Ban QLDA

0,900

0,900

0,900

Hoài Đức

Thị trấn Trạm Trôi

Quyết định số 10389/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức vviệc phê duyệt chủ trương dự án

8

Dự án Nạo vét, cải tạo lòng dẫn sông Đáy, TP. Hà Nội

DGT

SNN và PTNT Hà Nội

60,867

 

60,867

Hoài Đức

Các xã: Dương Liễu, Cát Quế, Yên S, Đắc Sở, Tiền Yên, Vân Côn, An Thượng, Đông La

Quyết định số 4728/QĐ-BNN-TCTL ngày 30/10/2014 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư

9

Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) - Giai đoạn 1

DGT

Sở NN và PTNT Hà Nội

14,350

7,760

14,350

Hoài Đức

Đông La, La Phù

QĐ số 1834/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt dự án; Văn bản số 1855/QHKT-TMB-P&-P5 ngày 15/5/2015 của Sở QHKT v/v chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng

10

Làng giáo dục quốc tế

DGD

Cty TNHH ĐT Thiên Hương

0,11

0,11

 

Hoài Đức

An Trai, Vân Canh

Quyết định số 1081/QĐUB ngày 8/3/2010 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Làng giáo dục quốc tế tỷ lệ 1/500

11

Trường mầm non xã Tiền Yên

DGD

Ban QLDA

0,700

0,700

0,700

Hoài Đức

Tiền Yên

Quyết định số 10379/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

12

Cải tạo đường dây 110kv Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Công ty truyền tải điện Miền Bắc

0,650

0,650

0,650

Hoài Đức

Xã La Phù, Đông La, An Thượng và Vân Côn

Quyết định số 5123-EVN HANOI ngày 29/12/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư

13

Xây dựng mới trạm 11kV Nam An Khánh; Đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,800

0,800

0,800

Hoài Đức

An Khánh, Vân Côn, Song Phương, An Thượng, Lại Yên

Quyết định số 3564/QĐ-EVN HANOI ngày 8/10/2015 của Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đầu tư xây dựng công trình Xây dựng mới trạm 11kV Nam An Khánh

14

Đường dây 220kV rẽ nhánh trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội

DNL

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

1,340

1,340

1,340

Hoài Đức

Vân Côn, An Thượng, Đông La, La Phù

Quyết định số 96/QĐ-EVNNPT ngày 8/01/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán công trình: Đường dây 220kV rẽ nhánh trạm biến áp 220kV Tây Hà Nội; Văn bản số 1564/UBND-KT ngày 21/4/2016 của UBND huyện Hoài Đức đồng ý phương án tuyến Đường dây 110kV từ TBA 220kV Quốc Oai đấu nối vào đườngy 110kV Bắc An

15

Bãi trung chuyển rác thải Tháp Thượng - Cát Quế; Khu Ba Gò Cát Quế

DRA

UBND xã Cát Quế

0,120

 

0,120

Hoài Đức

Cội Mồ, Tháp Thượng - Cát Quế

QĐ 3109/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương đầu tư; QĐ 4322/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương đầu tư

16

Các khu đất đầu tư xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất trên địa bàn xã Đức Giang - V trí X4 (Khu Ao Lò Ngói); xã Minh Khai - Vị trí X3 (khu Đồng Khoai); xã Đức Thượng; xã Kim Chung (thôn Lai Xá); xã Đông La; tại khu Cửa Kho, xã Đông La - V trí X4

ONT

Ban QLDA

14,700

 

14,650

Hoài Đức

Đúc Giang; Minh Khai; Đức Thượng; Kim Chung, Đông La

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư, báo kinh tế kỹ thuật tại các Quyết định số 5118/QĐ-UBND ngày 18/8/2014; Quyết định số 10393/QĐ-UBND ngày 31/12/2015; Văn bản số 8902/UBND-TNMT ngày 11/12/2015 của UBND Thành phố; Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 07/3/2013; Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 24/8/2015; UBND huyện Hoài Đức hoàn thiện phê duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 31/10/2016)

17

Đường Minh Khai - Tiền Yên ĐH05 đoạn Cầu Cát Quế đến TL422

DGT

Ban QLDA

0,240

 

0,240

Hoài Đức

Cát Quế

Quyết định số 6210/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình

18

Tuyến đường vào trường mầm non ở khu Hộc Chiền xã Đức Thượng (giai đoạn 1)

DGT

UBND xã Đức Thượng

0,120

0,120

0,120

Hoài Đức

Đức Thượng

Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

19

Đường từ QL32 qua khu đô thị Cienco 5 khớp nối đường HQV kéo dài

DGT

Ban QLDA

1,000

0,400

1,000

Hoài Đức

Thị trấn Trạm Trôi

Quyết định số 4090/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình

20

Tuyến đường nối QL32-thôn Lai Xá đến khu đấu giá QSD (khớp nối đường HQV kéo dài theo quy hoạch)

DGT

Ban QLDA

1,500

0,700

1,500

Hoài Đức

Kim Chung

Quyết định số 10388/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

21

Trường mầm non Đức Giang B, thôn Lũng Kênh

DGD

Ban QLDA

0,500

0,300

0,500

Hoài Đức

Đức Giang

QĐ 3998/QĐ-UBND ngày 7/7/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư

22

Trường Mầm non Sơn Đồng

DGD

Ban QLDA

1,500

1,500

1,500

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 10384/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

23

Trường Nguyễn Văn Huyên

DGD

Ban QLDA

1,700

1,700

1,700

Hoài Đức

Sơn Đồng

Quyết định số 10378/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

24

Trường mm non Lại Yên

DGD

Ban QLDA

0,900

0,900

0,900

Hoài Đức

Lại Yên

Quyết định số 10394/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

25

Xây dựng trường mầm non Đông La 2

DGD

Ban QLDA

0,920

0,920

0,920

Hoài Đc

Đông La

Quyết định số 9527/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

26

Trường mầm non An Thượng A

DGD

Ban QLDA

0,820

 

0,820

Hoài Đức

An Thượng

Quyết định số 6251/QĐ-UBND 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về vic phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

27

Trường Mầm non An Khánh B (khu B) (địa điểm Trường An)

DGD

UBND xã An Khánh

0,950

 

0,950

Hoài Đức

An Khánh

Quyết định số 6266/QĐ-UBND 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

28

Xây dựng Nhà văn hóa trên địa bàn xã Cát Quế

DVH

UBND xã Cát Quế

0,460

 

0,460

Hoài Đức

Cát Quế

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại các QĐ 6543/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 6360/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; Quyết định số 6361/QĐ-UBND ngày 30/10/2015; QĐ 3108/QĐ-UBND ngày 31/07/2015

29

Nhà Văn hóa thôn Cù Sơn

DVH

UBND xã Vân Côn

0,073

 

0,073

Hoài Đức

Vân Côn

Quyết định số 6217/QĐ-UBND huyện ngày 27/10/2015 phê duyệt BC KTKT xây dựng công trình

30

Xây dựng Nhà văn hóa trên địa bàn xã An Thượng; xã Sơn Đồng; xã Song Phương; xã Di Trạch; xã La Phù; Yên Sở (Trung tâm thể thao)

DVH

UBND các xã An Thượng, xã Sơn Đồng; xã Song Phương; xã Di Trạch; xã La Phù; Yên Sở

2,864

 

2,864

Hoài Đức

An Thượng; Sơn Đồng; Song Phương; Di Trạch; La Phù; Yên S

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chủ trương đầu tư tại các Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; Quyết định số 3105/QĐ-UBND 31/7/2015; Quyết định số 3120/QĐ-UBND 31/7/2015; Quyết định số 3258/QĐ-UBND 03/8/2015; Quyết định số 4405/QĐ-UBND 28/8/2015; Quyết định số 6243/QĐ-UBND 28/10/2015; Quyết định số 5750/QĐ-UBND 12/10/2015; QĐ 6287/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; Quyết định số 5750/QĐ-UBND 12/10/2015; Quyết định số 6265/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 (công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2017 trên địa bàn các xã; UBND huyện Hoài Đức hoàn thiện phê duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 31/10/2016)

31

Xây dựng bãi phế thải xây dựng tại xã Vân Côn (X4A)

DRA

Sở Xây dựng

27,010

 

27,010

Hoài Đức

Vân Côn

QĐ 3295/QĐ-SXD ngày 22/5/2013 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án

32

Xây dựng bãi phế thải xây dựng tại xã An Thượng (X4B)

DRA

SXây dựng

49,950

 

49,950

Hoài Đức

An Thượng

QĐ 3296/QĐ-SXD ngày 22/5/2013 của SXây dựng về việc phê duyệt dự án

33

Bãi tập kết; trung chuyển rác thải tại các xã trên địa bàn huyện Hoài Đức

DRA

UBND các xã

1,448

 

1,448

Hoài Đức

Cát Quế; Tiền Yên; Đức Giang; Đắc Sở; Kim Chung; Di Trạch; Sơn Đồng; Vân Canh; Song Phương; Lại Yên; La Phù

UBND huyện Hoài Đức phê duyệt chuẩn bị đầu tư; báo cáo kinh tế kỹ thuật tại các QĐ 185/QĐ-UBND ngày 23/10/2013; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 24/10/2014; QĐ 4328/QĐ-UBND ngày 24/8/2015; Quyết định số 6501/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 6502/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 4323/QĐ-UBND ngày 24/8/2015; QĐ 6239/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; Quyết định số 6230/QĐ-UBND ngày 28/10/2015; QĐ 6492/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 28/9/2015; Quyết định số 4326/QĐ-UBND ngày 24/8/2015; Quyết định số 6497/QĐ-UBND ngày 31/10/2015; Quyết định số 5749/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 (công trình phục vụ dân sinh, bức xúc; UBND huyện Hoài Đức hoàn thiện phê duyệt Báo cáo KTKT trước ngày 31/10/2016)

34

Trụ sở quân sự xã

CQP

UBND xã Tiền Yên

0,060

0,060

 

Hoài Đức

Tiền Yên

QĐ 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của UBND huyện về phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

35

Trạm y tế xã Dương Liễu

DYT

Ban QLDA

0,220

0,220

0,220

Hoài Đức

Dương Liễu

Quyết định số 4608/QĐ-UBND 01/9/2015 của UBND huyện về việc phê duyệt CTĐT

36

Cải tạo và mở rộng nghĩa trang liệt sỹ 3 xã

NTD

UBND xã Đức Giang

0,030

 

0,030

Hoài Đức

Đức Giang

QĐ 6315/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Hoài Đức về việc phê duyệt báo cáo KTKT

37

Cải tạo đường dây 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ

DNL

Ban QLDA lưới điện Hà Nội

0,550

0,550

0,550

Hoài Đức

Xã Đức Thượng

Đã có trong Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội

38

Mở rộng nghĩa trang Liệt Sỹ xã Vân Côn

NTD

UBND xã Vân Côn

0,152

 

0,152

Hoài Đức

Vân Côn

Quyết định số 5746/QĐ-UBND huyện ngày 12/10/2015 phê duyệt chủ trương đầu tư

Tổng

 

 

254,834

36,110

244,614

0,000

0,000

0,000

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN MÊ LINH
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình dự án

Mục đích sử dụng đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn c pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Huyện

1

Cải tạo nâng cấp tuyến đường 35 huyện Mê Linh (đoạn từ Đại Thịnh đến thị trấn Chi Đông)

DGT

UBND huyện Mê Linh

21,36

 

21,36

huyện Mê Linh

Đại Thnh - Quang Minh

Quyết định 6070/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng Đưng 35- huyện Mê Linh từ Đại Thịnh đến Quang Minh (Giai đoạn I: GPMB và xây dựng đường giao thông; Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tnh Vĩnh Phúc về việc thu hồi đất để lập phương án bồi thường GPMB công trình: Xây dựng tuyến đường 35 huyện Mê Linh (từ xã Đại Thnh đến thị trấn Chi Đông)

2

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vườn Dĩm, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

1,51

0,91

1,51

huyện Mê Linh

Xã Kim Hoa

Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 12/7/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá QSDĐ Khu vườn Dĩm, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh; QĐ số 86/QĐ-KHĐT ngày 14/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vườn Dĩm, xã Kim Hoa, huyện Mê Linh

3

Xây dựng trường mầm non Mê Linh, xã Mê Linh (khu trung tâm)

DGD

UBND huyện Mê Linh

0,60

0,60

0,60

huyện Mê Linh

Xã Mê Linh

Quyết định số 6124/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt Dự án: Xây dựng trường mầm non Mê Linh, xã Mê Linh, huyn Mê Linh (khu trung tâm)

4

Xây dựng công viên tưởng niệm Thiên Đường Thanh Tước

DKV

TT Phát triển quỹ đất TPHN

2,18

2,18

2,18

huyện Mê Linh

Xã Thanh Lâm

Thông báo số 01/TB-UBND ngày 08/01/2013 của UBND huyện Mê Linh về chủ trương thu hồi đất của dự án: Xây dựng công viên tưng niệm Thiên Đường Thanh Tước, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh

5

Xây dựng tuyến đường nối từ đường 35 đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)

DGT

UBND huyện Mê Linh

3,11

2,64

3,11

huyện Mê Linh

TT Chi Đông, TT Quang Minh

Quyết định số 6528/QĐ-UBND thành phố Hà Nội ngày 30/10/2013 Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tđường 35 đến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, huyện Mê Linh (Giai đoạn 1)

6

Trụ sở Công an thành phố Hà Nội

CAN

UBND TP

0,20

0,20

 

huyện Mê Linh

KCN Quang Minh

VB 2899/KH&ĐT-TH ngày 12/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội v/v bố trí cơ s làm việc của đồn công an tại các khu công nghiệp, chế xuất trên địa bàn Thành phố

7

Dự án cấp nước sạch liên xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà thuộc huyện Mê Linh

DTL

SNNPTNT

4,01

2,27

4,01

Huyện Mê Linh

Xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thch Đà

Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 của UBND thành phố chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án cấp nước sạch liên xã Tiến Thịnh, Vạn Yên, Chu Phan, Liên Mạc, Thạch Đà thuộc huyện Mê Linh

8

Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thng kênh tiêu ra Sông Hng trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

DTL

Sở NNPTNT

0,50

0,50

0,50

Huyện Mê Linh

Xã Văn Khê

Quyết định số 6489/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND TP Hà Nội Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống kênh tiêu ra Sông Hồng trên địa bàn huyện Mê Linh, thành phố Hà Ni

9

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Thường Lệ I, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội

DTL

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh

0,20

0,20

0,20

Huyện Mê Linh

Xã Đại Thịnh

Quyết định số 371/QĐ-KH&ĐT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tiêu Thường Lệ I, huyện Mê Linh, Tp Hà Nội

10

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông

DTL

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh

10,00

10,00

10,00

Huyện Mê Linh

Xã Chu Phan

Quyết định số 6527/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2013 của UBND TP Hà Nội Quyết định phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Thanh Điềm, kiên cố hóa bờ kênh trục chính Thanh Điềm kết hợp làm đường giao thông

11

Dự án trồng cỏ, nuôi bò sữa

HNK

Công ty cổ phần sữa Hà Nội (hanoimik)

61,40

 

61,40

Huyện Mê Linh

Xã Văn Khê, xã Hoàng Kim

Quyết định số 4910/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận bổ sung quy mô dự án Thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa tự nhiên tại khu đất bãi ven sông Hồng xã Văn Khê, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Quyết định số 5810/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sữa; Văn bản 371/UBND-TNMT ngày 19/01/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự án thuê đất trồng cỏ; Thông báo số 426/TB-UBND ngày 13/10/2015 của UBND huyện Mê Linh về chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án; Thông báo 323/TB-UBND ngày 12/10/2015 của UBND huyện Mê Linh về thông báo chủ trương thu hồi đất thực hiện dự án thuê đất trồng cỏ nuôi bò sa tại khu bãi đất sông Hồng xã Văn Khê, xã Hoàng Kim

12

Dự án đường điện 220kv Vân Trì - Sóc Sơn

DNL

EVN Việt Nam

0,50

 

0,50

Huyện Mê Linh

Xã Kim Hoa, xã Tiền Phong

Số 675/QHKT-HTKT huyến tuyến và vị trí cột của đường điện 220kv Vân Trì - c Sơn ngày 21/3/2012.

13

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá sử dụng đất và tạo mặt bng xây dựng trụ sĐảng ủy, HĐND, UBND xã Tự Lập tại khu Lò Gạch, thôn Phú Mỹ, huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

2,90

1,74

2,90

Huyện Mê Linh

Thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập

Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đầu giá sử dụng đất và tạo mặt bng xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tự Lập tại khu Lò Gạch, thôn Phú Mỹ, huyện Mê Linh

14

Xây dựng tuyến đường ni từ đường 23B đến trục trung tâm đô thị mới Mê Linh qua cổng bệnh viện đa khoa 1000 giường

DGT

UBND huyện Mê Linh

4,20

4,20

4,20

Huyện Mê Linh

Xã Đại Thịnh, Xã Tam Đồng

Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND huyện Mê Linh về việc Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường ni từ đường 23B đến trục trung tâm đô thị mới Mê Linh qua cng bệnh viện đa khoa 1000 giường

15

Kết ni hạ tầng giao thông khu đất dịch vụ tổ dân phsố 4&5 thị trn Quang Minh

DGT

UBND huyện Mê Linh

0,08

0,08

0,08

Huyện Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Kết nối hạ tầng giao thông khu đất dịch vụ tổ dân phố số 4, 5 thị trấn Quang Minh huyện Mê Linh; Quyết định 3172/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Kết nối hạ tầng giao thông khu đất dịch vụ tổ dân phố s 4&5 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh

16

Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

CQP

Ban chhuy quân sự huyện

0,15

0,15

 

Huyện Mê Linh

Xã Tam Đng

Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc Xây dựng khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 ca Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Xây dựng khu vực phòng ththành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

17

Hạ tầng đất dịch vụ thôn Giai Lạc, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

8,60

7,50

8,60

Huyện Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

Quyết định 3037/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ thôn Giai Lạc, xã Quang Minh, huyện Mê Linh

18

Hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia Tân xã Quang Minh, huyện Mê Linh

DGT

UBND huyện Mê Linh

3,27

3,00

3,27

Huyện Mê Linh

Thị trấn Quang Minh

Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 09/03/2007 của UBND tnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt bsung tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia Tân xã Quang Minh, huyện Mê Linh

19

Trường mầm non Tự Lập (Khu trung tâm)

DGD

UBND huyện Mê Linh

0,57

 

0,57

Huyện Mê Linh

Xã Tự Lập

Quyết định số 4346/QĐ-UBND ngày 02/08/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc Phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng trường mầm non Tự Lập, huyện Mê Linh (Khu trung tâm)

20

Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội (giai đoạn 2)

DNL

EVN Hà Nội

0,70

 

0,70

Huyện Mê Linh

huyện Mê Linh

Quyết định 4351/QĐ-BCT ngày 29/8/2011 của Bộ Công Thương về phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định 3403/QĐ-BCT ngày 31/3/2011 của Bộ Công Thương về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

21

Đường dây 110 kV Vân Trì - Quang Minh

DNL

EVN Hà Nội

0,64

0,64

0,64

Huyện Mê Linh

Xã Thanh Lâm; TT Quang Minh

Văn bn số 4726/EVN-KH ngày 11/11/2015 của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Văn bản số 8281/UBND-CT ngày 19/11/2015 của UBND thành phố chấp thuận hướng đường dây.

22

Xây dựng qunhà ở xã hội trên địa bàn huyện

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,20

 

0,20

Huyện Mê Linh

Vạn Yên, Văn Khê, Quang Minh, Chi Đông, Hoàng Kim, Chu Phan, Tam Đồng, Thạch Đà, Thanh Lâm, Tiền Phong

Văn bản 439/QLĐT-HC ngày 09/10/2015 của Phòng quản lý đô thị về việc Xây dựng qunhà ở xã hội trên địa bàn huyện năm 2015

23

Đất dịch vụ

TMD

UBND huyện Mê Linh

6,80

 

6,80

Huyện Mê Linh

Thị trấn Chi Đông

Đất thương phẩm VINACONEX và CEO

24

XD HTKT đđấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ l(điểm X2, X3) thôn Kim Giao, xã Tiến Thng, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

1,16

 

1,16

huyện Mê Linh

xã Tiến Thng

Quyết định 2052/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại (điểm X2, X3) thôn Kim Giao, xã Tiến Thng, huyện Mê Linh.

25

Xây dựng hạ tng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá QSD đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,92

 

0,92

huyện Mê Linh

xã Mê Linh

Quyết định 4252/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất phục vụ giao đất tái định cư 31 hộ dân và kết hợp đấu giá QSD đất tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh.

26

Trường trung cấp nghề hội nông dân Việt Nam

DGD

Ban chấp TW Hội Nông Dân Việt Nam

2,10

2,10

2,10

huyện Mê Linh

Thị trấn Chi Đông

Văn bản số 2704/VP-QHXDGT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của UBND TP Nội V/v Trường trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam tại thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; Thông báo số 184/TB-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2012 của UBND huyện Mê Linh về chủ trương thu hồi đất đthực hiện dự án xây dựng trường Trung cấp nghề Hội Nông Dân Việt Nam

27

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất khu đồng trước xóm 4 thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

7,60

7,60

7,60

huyện Mê Linh

xã Liên Mạc

Quyết định 4908/QĐ-QHKT ngày 12/11/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Đồng Trước, xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh. Đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

28

XD HTKT để đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (điểm X5, X6) thôn p 1, xã Tiền Phong

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,13

 

0,13

huyện Mê Linh

xã Tiền Phong

Quyết định 2051/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đđấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại (điểm X5,X6) thôn Ấp 1, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

29

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đđấu giá QSD đất tại khu Quán Chợ, thôn Bồng Mạc, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,67

0,67

0,67

huyện Mê Linh

xã Liên Mạc

Quyết định 3399/QĐ-UBND ngày 16/6/2012 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đđấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại (điểm X1) thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh.

30

XD HTKT để đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (điểm X1) thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,03

 

0,03

huyện Mê Linh

xã Văn Khê

Quyết định 3411/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đđấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại (điểm X1) thôn Khê Ngoại, xã Văn Khê, huyện Mê Linh.

31

XD HTKT để đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (điểm X1,X4,X5) thôn 2 và thôn 3, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,18

 

0,18

huyện Mê Linh

xã Thạch Đà

Quyết định 2061/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm và tổng mặt bằng 1/55 xây dựng hạ tng kỹ thut để đấu giá QSD đất tại khu Quán Chợ, xã Liên Mạc, huyện Mê Linh.

32

XD HTKT để đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ l(điểm X3,X4) thôn Chu Trần, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,62

 

0,62

huyện Mê Linh

xã Tiến Thịnh

Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại (điểm X3,X4) thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh.

33

XD HTKT để đấu giá QSD đất khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ (điểm X1,X2) thôn Khê Ngoại-Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

0,22

 

0,22

huyện Mê Linh

xã Văn Khê

Quyết định 2332/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND huyện Mê Linh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại (điểm X1,X2) thôn Khê Ngoại - Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh.

34

Trường tiểu học Tiền Phong A

DGD

UBND huyện Mê Linh

1,11

 

1,11

huyện Mê Linh

xã Tiền Phong

Quyết định số 4758/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của UBND huyện Mê Linh v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 dự án: Trường tiểu học Tiền Phong A, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh

35

Nhà văn hóa thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

DSH

UBND huyện Mê Linh

0,20

0,20

 

huyện Mê Linh

xã Đại Thịnh

Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 v/v phê duyệt địa điểm và Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Nhà văn hóa thôn Thượng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh

36

Mở rộng trụ sở UBND thị trấn Quang Minh

TSC

UBND huyện Mê Linh

1,10

0,90

0,20

huyện Mê Linh

TT Quang Minh

Văn bản số 3403/UBND-QLĐT v/v quy hoạch mrộng trụ sở làm việc Đng ủy, HĐND, UBND thị trấn Quang Minh

37

Hạ tầng đất dịch vụ thôn Gia Trung, TT Quang Minh, huyện Mê Linh

ONT

UBND huyện Mê Linh

7,2

7,2

 

huyện Mê Linh

Quang Minh

Quyết định số 2728/QĐ-UB ngày 29/7/2008 của UBND tnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ thôn Gia Trung, thị trn Quang Minh, huyện Mê Linh

38

Xây dựng vùng sn xuất rau an toàn tập trung tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

SKC

 

40

40

 

 

Tiến Thng

 

39

Khu đô thị mới Sông Hng

ONT

Công ty CP Mặt trời Sông Hồng

44,55

 

44,5467

 

xã Mê Linh, xã Tiền Phong

QSĐ 2200/ 2/7.2008 tnh Vĩnh Phúc vv quy hoch chi tiết 1/500 khu đthị sHong do cty thuong mai SH thu dô làm chủ Đt tại xã tphong và xã me linh, huyen ml

Tổng

 

 

241,46

95,48

192,81

0,00

0,00

0,00

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN MỸ ĐỨC
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

TT

Danh mục công trình dự án

Mã loại đt

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa (Rừng)

Thu hồi đất

Địa danh cấp huyện

Địa danh cấp xã

1

Khu tái định cư tổ dân phố Văn Giang

ODT

Thị trn Đại Nghĩa

0,13

 

0,13

Huyện Mỹ Đức

Thị trấn Đại Nghĩa

Giải quyết đơn thư thông báo số 108/UBND của UBND huyện Mỹ Đức về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Lê Văn Biên, thị trấn Đại Nghĩa.

2

Đấu giá QSD đất Xã Mỹ Thành (Ruộng Chiêm thôn Vĩnh xương Thượng Đồng Danh, Ao đội 3 Thôn Vĩnh Lạc); Hợp Thanh (Khu cửa làng Thôn Vài mới); An Phú (Khu hợp tác xã cũ Dộc Éo; Bãi Chút Chít Thôn Đồi Dùng); An Tiến (Khu của chùa Thôn Hin Lương); Hương Sơn (Khu cửa làng thôn Phú Yên, Khu Quán Thang Thôn Đục Khê; Khu Đổng Cửa xóm 9+10

ONT

UBND huyện

3,12

1,08

3,12

Huyện Mỹ Đức

Xã Mỹ Thành, Hợp Thanh, An Phú, An Tiến, Hương Sơn, Thượng Lâm

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 27/6/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức về việc thông qua vị trí các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất huyện Mỹ Đức năm 2014-2015; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức về việc thông qua vị trí các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã huyện Mỹ Đức năm 2016.

3

Khu đất Tái định cư phục vụ Dự án khẩn cấp Đê bao đng chiêm

ONT

SNN&PTNT

0,26

0,10

0,26

Huyện Mỹ Đức

An Phú

Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng xây dựng công trình xử lý khẩn cấp kè chân mái đê thượng lưu đê Ái Nàng xã An Phú huyện Mỹ Đức

4

Xây dựng cầu Mỹ Hòa

DGT

Sở giao thông

1,35

0,42

1,35

Huyện Mỹ Đức

Xã Bột Xuyên

QĐ số 4305/QĐ-UBND ngày 15/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Hòa (Cầu Bột Xuyên), vượt sông đáy qua địa bàn huyện Mỹ Đức, huyện ng Hòa.

5

Dự án đường 419, đoạn từ Bệnh Viện huyện đi Đốc Tín

LUC + DGT

UBND huyện

4,14

1,85

4,14

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa; Đại Hưng; Vạn Kim, Đốc Tín

Quyết định số 5697/QĐ-UBND ngày 07/12/2012 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tnh lộ 419 đoạn từ KM 62+ 050 đến Km 68+707 (từ Bệnh viện huyện đến xã Đốc Tín)

6

Nhà Lưu Niệm chủ tịch Hồ Chí Minh

DVH

UBND huyện

0,80

 

0,80

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa

Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt dự án đầu tư: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức.

7

Xây dựng cây xăng xã Mỹ Thành

TMD

Doanh nghiệp

0,20

0,10

 

Huyện Mỹ Đức

Xã Mỹ Thành

Văn bản số 4533/QHKT-P2 về việc chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Mỹ Thành huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

8

Nhà máy nước sạch TT Đại Nghĩa

DTL

UBND huyện

1,13

0,40

1,13

Huyện Mỹ Đức

TT Đại Nghĩa

Chứng nhận đầu tư số 01121001778 ngày 30/1/2015 của UBND TP Hà Nội.

9

Dự án xử lý nước thải Làng Nghề xã Phùng Xá

DRA

UBND Huyện Mỹ Đức

0,36

0,36

0,36

Huyện Mỹ Đức

Xã Phùng Xá

việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật hệ thống xử lý nưc thải làng nghề xã Phùng Xá giai đoạn I

10

Dự án Cải tạo, nâng cấp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc, huyện Mỹ Đức

DTL

SNN&PTNT

11,20

0,50

0,50

Huyện Mỹ Đức

An Tiến, Hợp Thanh, Hợp Tiến, TT Đại Nghĩa

Quyết định số 5057/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ci tạo, nâng cp trạm bơm tưới, tiêu Hòa Lạc huyện Mỹ Đức

11

Khu du lịch sinh thái Hương Sơn huyện MĐức

DVH

CT cổ phần tập đoàn Thái Bình dương

150,00

5,00

5,00

Huyện Mỹ Đức

Xã Hương Sơn

Văn bản số 2241/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/5/2015 của STNMT về tham gia ý kiến chấp thuận địa điểm; Thông báo số 257/TB-UBND của UBND thành phố Hà Nội về dự án khu du lịch sinh thái Hương Sơn huyện Mỹ Đức

12

Xây dựng lớp mầm non Tiên Mai

DGD

UBND huyện

0,22

0,22

0,22

Huyện Mỹ Đức

Xã Hương Sơn

Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 6/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lớp học mầm non Tiên Mai xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức

13

Xây dựng Trường mm non Hồng Sơn

DGD

UBND huyện

0,60

0,25

0,60

Huyện Mỹ Đức

Xã Hồng Sơn

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình trường mầm non xã Hồng Sơn

14

Xây dựng Trường mầm non Hùng Tiến

DGD

UBND huyện

0,40

0,40

0,40

Huyện Mỹ Đức

Xã Hùng Tiến

Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình trường mầm non xã Hùng Tiến

15

Xây dựng Trường mầm non xã Tuy Lai

DGD

UBND huyện

0,57

0,06

0,06

Huyện Mỹ Đức

Xã Tuy Lai

Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trường mầm non Tuy Lai

16

Xây dựng Trường mầm non

DGD

UBND huyện

0,80

 

0,80

Huyện Mỹ Đức

Xã Mỹ Thành

QĐ số 2168/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình trường mầm non xã Mỹ Thành

17

Mở rộng nghĩa trang liệt s

NTD

UBND huyện

0,25

 

0,25

Huyện Mỹ Đức

Mỹ Thành

QĐ số 1475/QĐ ngày 08/8/2014 của UBND huyện MĐức về việc phê duyệt báo cáo KTKT và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng NTLS xã Mỹ Thành huyện Mỹ Đức.

18

Khu đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ sử dụng đất quốc phòng tại Sân bay Miếu môn

LUC

UBND huyện

0,20

0,20

Huyện Mỹ Đức

Xã Đồng Tâm

Thực hiện Văn bản s2590/UBND-ĐT ngày 09/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác GPMB di dời một số hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quốc phòng tại khu vực sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

19

Chỉnh trang, cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Ngã 5 thị trấn Đại Nghĩa đi Hợp Thanh

LUC+ DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

1,50

0,50

1,50

Huyện Mỹ Đc

TT Đại Nghĩa

Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND huyện Mỹ Đức về việc phê duyệt đầu tư xây dựng dự án chỉnh trang cải tạo nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Đại Nghĩa đi xã Hp Thanh, huyện Mỹ Đức

20

Mở rộng đường từ cầu Phùng Xá - Phù Lưu Tế (đoạn đến UBND xã)

DGT + ONT

UBND Huyện Mỹ Đc

2,24

 

1,20

Huyện Mỹ Đức

Xã Phùng Xá

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Đường giao thông liên xã Phùng Xá đi xã Phù Lưu Tế huyện Mỹ Đức (Giai đoạn 1: Từ cầu Phùng Xá đến Trung tâm xã Phùng Xá)

21

Đường ngang đê đáy

LUC+ DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

8,50

1,50

4,00

Huyện Mỹ Đức

xã Tuy Lai, Bột Xuyên, Mỹ Thành

Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 19/01/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường ngang đê đáy - TL 419- Đường trục huyện, huyện Mỹ Đức

22

Cải tạo, nâng cấp đường trục chính xã An Phú kết hợp kè mương thoát lũ

ONT+ DGT

UBND Huyện Mỹ Đức

2,60

 

2,60

Huyện Mỹ Đức

Xã An Phú

Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND huyện phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông từ xã An Phú đi thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức

23

Mở rộng tuyến Đại Hưng - Hùng Tiến

DGT + ONT

UBND Huyện Mỹ Đức

1,30

 

0,80

Huyện M Đc

Xã Hùng Tiến

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND huyện Mỹ Đức phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Đường giao thông liên xã Đại Hưng-Hùng Tiến đi Chùa Hương.

24

Xây mới trạm Y tế xã Vạn Kim

LUC

UBND Huyện Mỹ Đức

0,20

 

0,20

Huyện Mỹ Đức

Xã Vạn Kim

Quyết định số 5746/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trạm Y tế xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức

25

Dự án tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức và xã Phú Lão huyện Lạc Thủy, Tnh Hòa Bình.

NTS+ RĐD

CTTNHH 1 thành viên du lịch Thái Bình

4,80

1,50

4,80

Huyện Mỹ Đức

Hương Sơn

Văn bản số 1366/UBND-KH và ĐT của UBND thành phố Hà Nội ngày 03/3/2014 về đầu tư xây dựng tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức và xã Phú Lão huyện Lạc Thủy, Tnh Hòa Bình.

26

Công viên nghĩa trang huyện Mỹ Đức

NTD

Công Ty CP XD và CT Sơn Hải

27,80

 

27,80

Huyện Mỹ Đức

Xã Hương Sơn

Văn bản số 2241/STNMT-QHKHSDĐ ngày 04/5/2015 của Sở TNMT đã góp ý về đấu thu lựa chọn chđầu tư. QĐ số 7096/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt QH chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang huyện Mỹ Đức TL 1/500

Tổng

 

 

224,67

14,24

62,22

0,00

0,00

0,00

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN PHÚ XUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Các căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Trạm y tế xã Văn Nhân

DYT

UBND huyện Phú Xuyên

0,24

0,04

0,24

Phú Xuyên

Văn Nhân

Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trạm y tế xã Văn Nhân

2

Trạm bơm tưới Thụy Phú II

DTL

Công ty TNHH 1 thành viên thủy lợi sông Nhuệ

2,18

2,00

2,18

Phú Xuyên

Thụy Phú

Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 29/06/2010 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trạm bơm tưới Thụy Phú II, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

3

Trạm biến áp 110 KV thị trấn Phú Xuyên và nhánh rẽ

DNL

Công ty điện lực TP Hà Nội

0,49

0,49

0,49

Phú Xuyên

TT Phú Xuyên

Văn bản số 4750/VP-CT ngày 22/11/2012; Văn bản số 7215/UBND-CT ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Văn bản số 103/QHKT-P2 ngày 21/11/2014 của Sở Quy hoạch Kiến trúc đề nghị tham gia ý kiến thẩm định cấp Giấy phép quy hoạch

4

51 Dự án đấu giá QSD đất tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện

ONT

UBND huyện Phú Xuyên

15,48

7,00

7,00

Phú Xuyên

TT. Phú Xuyên, Văn Nhân, Đại Thắng, Chuyên Mỹ, Văn Hoàng, Khai Thái, Vân Từ, Tân Dân, Phú Túc, Phúc Tiến, Tri Trung, Quang Lãng, Châu Can, Minh Tân, Tri Thủy, Hoàng Long, Sơn Hà, Bạch Hạ

Các Quyết định của UBND huyện Phú Xuyên về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở: số 4971/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; số 4973/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; số 4960/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; s8758/QĐ-UBND ngày 25/11/2013; số 3188/QĐ-UBND số 4968/QĐ-UBND; số 4969/QĐ-UBND, số 4919/QĐ-UBND s4948/QĐ-UBND, số 4920/QĐ-UBND số 4922/QĐ-UBND, số 4923/QĐ-UBND, số 4924/QĐ-UBND s4935/QĐ-UBND, số 4936/QĐ-UBND, số 4953/QĐ-UBND, số 4928/QĐ-UBND số 4929/QĐ-UBND s4930/QĐ-UBND, số 4933/QĐ-UBND số 4934/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; số 8755/QĐ-UBND, số 8762/QĐ-UBND số 8929/QĐ-UBND ngày 31/12/2013; s4957/QĐ-UBND, số 4958/QĐ-UBND số 4956/QĐ-UBND số 4955/QĐ-UBND s4938/QĐ-UBND, số 4940/QĐ-UBND số 4941/QĐ-UBND s4944/QĐ-UBND, số 4939/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; s8733/QĐ-UBND ngày 25/12/2013; số 4975/QĐ-UBND ngày 13/10/2014; số 8761/QĐ-UBND ngày 25/12/2013; số 8524/QĐ-UBND ngày 21/11/2012, số 8747/QĐ-UBND ngày 25/12/2013; số 3186/QĐ-UBND s3185/QĐ-UBND ngày 14/7/2014; số 8757/QĐ-UBND ngày 25/12/2013;

Các Quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư của UBND huyện Phú Xuyên số: 961/QĐ-UBND, 962/QĐ-UBND 963/QĐ-UBND 964/QĐ-UBND 965/QĐ-UBND, 966/QĐ-UBND 967/QĐ-UBND 968/QĐ-UBND ngày 11/5/2016; số 32a/QĐ-UBND ngày 09/3/2016; số 1056/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

5

Đường giao thông liên xã Minh Tân - Tri Thủy- Quang Lãng (giai đoạn 2)

DGT

UBND huyện Phú Xuyên

5,40

0,90

3,00

Phú Xuyên

Minh Tân, Tri Thủy, Quang Lãng

Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án đường giao thông liên xã Minh Tân - Tri Thủy - Quang Lãng (giai đoạn 2)

6

Trường mầm non thôn Nhị Khê xã Hoàng Long

DGD

UBND huyện Phú Xuyên

0,40

 

0,40

Phú Xuyên

Hoàng Long

Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND huyện Phú Xuyên về việc Phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật- Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Trường mầm non thôn Nhị Khê, xã Hoàng Long

7

Dự án ci tạo lưới điện khu vực Nam Hà Nội - Giai đoạn 2

DNL

UBND huyện Phú Xuyên

5,00

 

5,00

Phú Xuyên

Các xã

Quyết định số 2022/QĐ-EVNHANOI ngày 13/6/2014 của Tổng công ty điện lực Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án cải tạo lưới điện khu vực Nam Hà Nội giai đoạn 2

8

Dự án đường dây 500/KV Nho Quan - Ph Lý - Thưng Tín

NNL

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia

1,30

1,30

1,30

Phú Xuyên

 

Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch phát triển Điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 395/QĐ-EVN ngày 26/4/2016 ca Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đường dây 500/220KV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín

9

Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, giai đoạn 1 (điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội

SKC

Công ty C phn đầu tư và phát triển N và G

7,57

5,00

7,57

Phú Xuyên

Đại Xuyên

Quyết định số 2305/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ QH chi tiết khu công nghiệp

10

Dự án trường trung học cơ sở Phú Minh

DGD

UBND huyện

0,50

 

0,50

Phú Xuyên

Thị trấn Phú Minh

Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Trường trung học cơ sở Phú Minh

11

Trường mầm non Trung tâm Bạch Hạ

DGD

UBND huyện

1,00

 

1,00

Phú Xuyên

Bạch Hạ

Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án Trường mầm non trung tâm xã Bạch Hạ

12

Trường tiểu học Chuyên Mỹ

DGD

UBND huyện

1,30

 

1,30

Phú Xuyên

Chuyên Mỹ

Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường tiểu học xã Chuyên Mỹ

13

Trường Tiểu học Tri Trung

DGD

UBND huyện

0,97

0,97

0,97

Phú Xuyên

Tri Trung

Quyết định số 3680/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường tiểu học xã Tri Trung

14

Trường trung học cơ sở Văn Hoàng

DGD

UBND huyện

1,10

0,10

1,10

Phú Xuyên

Văn Hoàng

Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường trung học cơ sở xã Văn Hoàng

15

Trường mầm non xã Phượng Dực

DGD

UBND huyện

0,83

0,08

0,83

Phú Xuyên

Phượng Dực

Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND huyện Phú Xuyên về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án trường mầm non xã Phượng Dực

16

Trung tâm Logistics

SKK

Kêu gọi đầu tư

12,00

 

12,00

Phú Xuyên

Phú Minh

Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 3/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thng trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020

17

Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cu Giẽ, theo hình thc BOT (GĐ2) địa phận huyện Phú Xuyên

DGT

Chđầu tư Bộ GTVT; Nhà đầu tư Cty Cp BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ

115,50

 

80,00

Phú Xuyên

Nam Phong, Nam Triều, TT Phú Xuyên, Phúc Tiến, Đại Xuyên

Quyết định số 3086, ngày 04/10/2013, số 2548 ngày 03/7/2014 của Bộ GTVT Phê duyệt và điều chỉnh dự án.

18

Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất Âu Thuyền, xã Pợng Dực

ONT

UBND Huyện

17,70

0,05

17,70

Phú Xuyên

Phượng Dực

Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND Thành phố về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư.

19

DA xây dựng nhà máy xử lý rác Châu Can, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên

DRA

Cty Cổ phần Dịch vụ Môi trường Thăng Long

4,85

3,00

4,85

Phú Xuyên

Châu Can

Quyết định số 1461 06/04/2015 của UBND Thành phố về việc chấp thuận chủ trương đầu tư.

20

Khu TĐC dự án BOT, thôn ng Hòa

ONT

UBND huyện

0,25

 

0,25

Phú Xuyên

Phúc Tiến

Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND huyện Phú Xuyên cho phép chuẩn bị đầu tư.

21

16 Dự án đấu giá QSD đất tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2017

ONT

UBND huyện

4,50

1,50

4,50

Phú Xuyên

Phú Yên, Nam Phong, Bạch Hạ, Văn Nhân, Phượng Dực, Tri Thủy, Hoàng Long, TT Phú Minh, Châu Can, Chuyên Mỹ

Văn bản s: 1455/UBND ngày 17/10/2016 của UBND huyện Phú Xuyên V/v Xác định địa điểm KH đấu giá QSD đất năm 2017 trên địa bàn huyện Phú Xuyên;

(Phù hợp với Quy hoạch)

 

Tổng

 

 

198,56

22,43

152,18

0,00

0,00

0,00

 

DANH MỤC

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA, RỪNG PHÒNG HỘ, RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2017 HUYỆN QUỐC OAI
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố)

STT

Danh mục công trình, dự án

Mã loại đất

Chủ đầu tư

Diện tích (ha)

Trong đó diện tích (ha)

Vị trí

Căn cứ pháp lý

Đt trồng lúa

Thu hồi đất

Địa danh huyện

Địa danh xã

1

Trường mầm non thị trấn Quốc Oai (khu vực Hoa Vôi, Đình Tổ), thị trấn Quc Oai, huyện Quốc Oai

DGD

UBND huyện

0,50

0,50

0,50

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

2

Trung tâm KTTH-HN, dạy nghề huyện Quốc Oai định hướng thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện

DGD

UBND Thành Phố

1,04

1,04

1,04

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 5171/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt chủ trương đầu tư án

3

Đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến tTrung tâm y tế dự phòng đi đê sông Đáy) huyện Quc Oai

DGT

UBND huyện

0,32

0,28

0,32

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 26497/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND huyện V/v Phê duyệt BCKTKT công trình giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến từ Trung tâm y tế dự phòng đến đê Sông Đáy)

4

Đường Thị trấn Quốc Oai (tuyến từ sau chợ phủ đi Ngô Sài)

DGT

 

0,44

0,04

0,44

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đường giao thông thị trấn Quốc Oai (tuyến tsau Chợ Phđi Ngô Sài) huyện Quốc Oai, TP Hà Nội

5

Cải tạo đường dây 110kV Hà Đông-Sơn Tây

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,40

0,40

0,40

Huyện Quốc Oai

Yên Sơn, TT Quốc Oai và Ngọc Mỹ

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

6

Trạm biến áp 110kv Phú Cát và nhánh rẽ

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,60

0,60

0,60

Huyện Quốc Oai

Phú Cát

Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt KHSDD huyện Quốc Oai năm 2016

7

Trường mầm non Đông Yên A

DGD

UBND huyện

0,72

0,72

0,72

Huyện Quốc Oai

Đông Yên

Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT công trình.

8

Trường mầm non Cấn Hạ

DGD

UBND huyện

0,23

 

0,23

Huyện Quốc Oai

Cấn Hữu

Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư; Quyết định số 2641a/QĐ-UDND ngày 28/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT

9

Nhà văn hóa Đại Thành

DVD

UBND huyện

0,25

 

0,25

Huyện Quc Oai

Xã Đại Thành

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt Báo cáo KT- KT xây dựng công trình

10

Nâng cấp mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (tcầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)

DGT

UBND huyện

3,60

0,50

3,60

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn, Phượng Cách, Yên Sơn

Quyết định số 4970/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường tnh lộ 421A & 421B qua địa phận huyện Quốc Oai (từ cầu vượt Sài Sơn đi Chùa Thầy đến đường 421A giáp huyện Phúc Thọ)

11

Trường mầm non xã Đại Thành

DGD

UBND huyện

0,53

 

0,53

Huyện Quốc Oai

Đại Thành

QĐ số 3095/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

12

Trường Mầm non xã Tân Phú

DGD

UBND huyện

1,50

1,50

1,50

Huyện Quốc Oai

Tân Phú

QĐ số 3369/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND huyện Quốc Oai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

13

Trường mầm non thôn Đồng Bụt

DGD

UBND huyện

0,80

0,80

0,80

Huyện Quốc Oai

Ngọc Liệp

Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 26/5/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT công trình; Quyết định số 7307/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt BCKTKT - dự toán

14

ĐTXD công trình đắp cơ đê TTích đoạn từ K28+952 đến K32+020

DTL

UBND huyện

1,42

0,97

1,42

Huyện Quốc Oai

Cấn Hữu

Quyết định số 297/QĐ-KH&ĐT ngày 16/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v phê duyệt dự án ĐTXD công trình đắp cơ đê Tả Tích đoạn từ K28+952 đến K32+020

15

Đất dịch vụ thị trấn Quốc Oai

ODT

UBND huyện

0,95

0,95

0,95

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 3922/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình

16

Trường mầm non xã Tuyết Nghĩa

DGD

UBND huyện Quốc Oai

0,50

0,50

0,50

Huyện Quốc Oai

xã Tuyết Nghĩa

Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC KTKT; Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND huyện V/v phê duyệt BC đề xuất chủ trương đầu tư

17

Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đấu nối vào đường dây 110kV lộ 173 Hà Đông - Sơn Tây

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Xã Đồng Quang, Thị trn Quốc Oai

Văn bản số 1156/UBND-VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3952/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

18

Xây dựng đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đấu nối vào đường dây 110kV lộ 182 Chèm - Phúc Thọ

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Văn bản số 1156/UBND-VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3953/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

19

Xây dựng tuyến đường dây 110kV từ TBA 500/220kV Quốc Oai đu nối vào đường dây 110kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh

DNL

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Xã Yên Sơn và Thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1156/UBND-VP của UBND huyện Quốc Oai về việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình Điện năm 2017; Văn bản số 30440/HANOI PMB-X09.2 ngày 15/9/2016 của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội về việc Đăng ký kế hoạch sử dụng đất các công trình điện lực năm 2017; Quyết định số 3951/QĐ-EVN HANOI ngày 02/01/2015 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình.

20

Trạm biến áp 110kv ni cấp Quốc Oai

DNL

Tổng công ty truyền tải điện Quốc Gia

0,40

0,40

0,40

Huyện Quốc Oai

xã Đồng Quang

Quyết định số 3471/QĐ-EVN HANOI ngày 29/7/2016 của Tổng công ty Điện lực Hà Nội về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi công trình.

21

Xây dựng trạm bơm tiêu Vĩnh Phúc

DTL

UBND huyện

1,47

1,47

1,47

Huyện Quốc Oai

Liệp Tuyết

Văn bản số 2581/QHKT-GTDD ngày 18/5/2016 của Squy hoạch - kiến trúc về thỏa thuận địa điểm quy hoạch ; Quyết định số 505/QD-TLST của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi sông Tích về việc phê duyệt tổng dự toán xây dựng hệ thống tiêu trạm bơm tiêu Vĩnh Phúc, xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Tp Hà Nội; tờ trình s708/TTr-TLST về việc thu hồi đất để thực hiện d án

22

Mầm non thôn Quảng Yên, Sơn Trung, xã Yên Sơn

DGD

Cty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam

0,60

 

0,60

Huyện Quốc Oai

Yên Sơn

Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật

23

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống kênh Ngọc Mỹ-Ngọc Liệp-Nghĩa Hương-Liệp Tuyết

DTL

UBND huyện

0,10

 

0,10

Huyện Quốc Oai

Ngọc M- Ngọc Liệp- Nghĩa Hương- Liệp Tuyết

Quyết định số 4943/QD-UBND ngày 9/9/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống kênh Ngọc Mỹ-Ngọc Liệp-Nghĩa Hương-Liệp Tuyết

24

Hệ thống cấp nước sạch Ngọc Mỹ

 

UBND huyện

0,27

 

0,27

Huyện Quốc Oai

Ngọc Mỹ

Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống cấp nước sạch xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai lấy từ nguồn nước sạch sông Đà

25

Trường mầm non xã Ngọc Liệp (điểm trường thôn Ngọc Bài)

DGD

UBND huyện

2,50

 

2,50

Huyện Quốc Oai

Ngọc Liệp

Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 v/v phê duyệt BCKTKT công trình

26

Chuyển đi mô hình đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang mô hình dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp xã Thạch Thán

NKH

huyện Quốc Oai

4,00

 

4,00

Huyện Quốc Oai

xã Thạch Thán

Văn bản số 3490/UBND-TNMT ngày 25/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội v/v xem xét kiến nghị của UBND huyện Quốc Oai có liên quan đến việc giao đất nông nghiệp tại xã Thạch Thán cho nhân khẩu phát sinh từ 16/10/1992 đến 15/10/1993

27

Các dự án Đấu giá ĐG03, ĐG05, ĐG 06 - Sài Sơn

ONT

UBND huyện

0,72

 

0,72

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thc hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 90/QLĐT-QHXD ngày 30/8/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Sài Sơn

28

Dự án đấu giá DG 07 - Đa Phúc

ONT

UBND huyện

0,20

 

0,20

Huyện Quốc Oai

Xã Sài Sơn

Quyết định 2806a/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG07-SS016, thôn Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư

29

Đấu giá khu nhà trngõ Liễu - Yên nội (ĐG13)

ONT

UBND huyện

0,03

 

0,03

Huyện Quốc Oai

Xã Đồng Quang

Quyết định 1543/QĐ-UBND ngày 4/7/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG13-Thôn Yên Nội, xã Đồng Quang

30

Đấu giá thôn Văn Quang X18

ONT

UBND huyện

0,45

 

0,45

Huyện Quốc Oai

Xã Nghĩa Hương

Quyết định 3298/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá X18 khu Man Trên, thôn Thế Trụ, xã Nghĩa Hương

31

Đấu giá khu Đồng Giai - ĐG23

ONT

UBND huyện

0,06

 

0,06

Huyện Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 43/QLĐT-QHXD ngày 12/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát.

32

Đấu giá khu định cầu thôn Yên Thái (ĐG09)

ONT

UBND huyện

0,32

 

0,32

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định 1544/QĐ-UBND ngày 4/3/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng khu đấu giá ĐG09 thôn Yên Thái, xã Đông Yên.

33

Đấu giá ĐG27, ĐG28, ĐG29, ĐG30 xã Đông Yên

ONT

UBND huyện

1,54

 

1,54

Huyện Quốc Oai

Xã Đông Yên

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 40/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Hòa Thạch, Đông Yên, Tuyết Nghĩa.

34

Đấu giá khu Bạch Thạch (ĐG21)

ONT

UBND huyện

0,04

 

0,04

Huyện Quốc Oai

Xã Hòa Thạch

Quyết định 2678a/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất ở ĐG21, thôn Bạch Thạch xã Hòa Thạch

35

Đấu giá thôn Cấn Thượng ĐG16

ONT

UBND huyện

0,26

 

0,26

Huyện Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Quyết định 1542/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG16, xã Cấn Hu

36

Đấu giá khu Đồng Mực, Cấn Thượng ĐG17

ONT

UBND huyện

0,50

 

0,50

Huyện Quốc Oai

Xã Cấn Hữu

Quyết định 4833/QĐ-UBND ngày 8/8/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG17 xã Cn Hữu

37

Đấu giá khu Sau Gia ĐG11

ONT

UBND huyện

0,04

 

0,04

Huyện Quốc Oai

Xã Tân Phú

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 38/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá khu Sau Gia, xã Tân Phú

38

Đấu giá khu nhà chè ĐG26

ONT

UBND huyện

0,05

 

0,05

Huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

Quyết định 1541/QĐ-UBND ngày 4/4/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v giao đại diện thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư. KH 33/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND huyện V/v thực hiện các dự án đấu giá QSDĐ trên địa bàn huyện năm 2016; Công văn số 43/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát.

39

Đấu giá ĐG03

ODT

UBND huyện

2,80

 

2,80

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1446/QHKT-P5 ngày 15/4/2014 của Squy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, ĐG04 tại thtrấn Quốc Oai

40

Đấu giá ĐG04

ODT

UBND huyện

1,22

1,22

1,22

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản số 1446/QHKT-P5 ngày 15/4/2014 của Squy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, ĐG04 tại thtrấn Quốc Oai

41

Đấu giá ĐG 05

ODT

UBND huyện

1,66

1,66

1,66

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản s5971/QHKT-P5 ngày 18/12/2014 của Squy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, Đg05, ĐG06 tại thị trấn Quc Oai

42

Đấu giá ĐG06

ONT

UBND huyện

2,41

2,41

2,41

Huyện Quốc Oai

thị trấn Quốc Oai

Văn bản s5971/QHKT-P5 ngày 18/12/2014 của Squy hoạch kiến trúc V/v thỏa thuận địa điểm quy hoạch khu đề xuất đấu giá QSDĐ ĐG03, Đg05, ĐG06 tại thị trấn Quc Oai

43

Đấu giá khu Quang hương 2, Quang Hương 3 xã Phú Cát

ONT

UBND huyện

0,09

 

0,09

Huyện Quốc Oai

Xã Phú Cát

n bản số 43/QLĐT-QHXD ngày 6/4/2016 của phòng QL đô thị V/v thông tin quy hoạch khu đất đấu giá xã Thạch Thán, Tuyết Nghĩa, Phú Cát

44

Đấu giá khu Rộc 1 thôn Địa To (ĐG01)

ONT

UBND huyện

0,10

 

0,10

Huyện Quốc Oai

Xã Đại Thành

Quyết định 2677a/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 V/v Phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG01 xã Đại Thành

45

Đấu giá khu gốc gạo, thôn Ngọc Than

ONT

UBND huyện

0,48

 

0,48

Huyện Quốc Oai

Xã Ngọc Mỹ

Quyết định 3079/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện Quốc Oai V/v phê duyệt báo cáo đề xuất chtrương đầu tư công trình: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá ĐG32 khu Gốc Gạo, xã Ngọc Mỹ

46

Xây dựng siêu thị gắn với khu thương mại dịch vụ phụ trợ

TMD

Cty TNHH Lan Chi

1,00

 

1,00

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định 3415/QĐ-UBND ngày 22/7/2015 của UBND thành phố HN vviệc bsung danh mục các dự án có sdụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2015 (nguồn vốn ngoài ngân sách)

47

Xây dựng trung tâm thương mại thị trấn Quốc Oai

TMD

UBND huyện

0,75

 

0,75

Huyện Quốc Oai

Thị trấn Quốc Oai

Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 6/2/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà thầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định 1603/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND thành phố Hà Nội

48

Trường tiểu học Sài Sơn A

DGD

UBND huyện

1,20

1,20

1,20

Huyện Quốc Oai

Sài Sơn

Văn bản số 95/HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

49

Trường tiểu học Tân Hoà

DGD

UBND huyện

0,90

 

0,90

Huyện Quốc Oai

Tân Hoà

Văn bản số 94/HĐND ngày 30/9/2016 của HĐND huyện Quốc Oai v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

50

Đường Trại Cá - Tuyết Nghĩa - Phú Cát (giai đoạn II)

DGT

UBND huyện

3,00

3,00

4,00

Huyện Quốc Oai

Xã Tuyết Nghĩa và xã Phú Cát

QĐ số 4528/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND Thành phố V/v phê duyệt cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư;

QĐ số 1195/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND Thành phố V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: xây dựng Đường Trại Cá - Tuyết Nghĩa - Phú Cát (giai đoạn II)

51

XD đường GT liên xã Ngọc Liệp - Cấn Hu (tuyến giao với đại lộ Thăng Long đến đường Quốc Oai- Hòa Thạch tại trạm bơm Cấn Hữu)

DGT

UBND huyện

4,00

3,00

3,00

Huyện Quốc Oai

Xã Liệp Tuyết, Ngọc Liệp

QĐ số 5368/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội V/v cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;

QĐ số 6643/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình XD đường GT liên xã Ngọc Liệp - Cấn Hữu (tuyến giao với đại lộ Thăng Long đến đường Quốc Oai- Hòa Thạch tại trạm bơm Cấn Hữu)