Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2016 xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết còn hiệu lực Nghệ An 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC XỬ LÝ KẾT QUẢ RÀ SOÁT NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH TỪ NGÀY 31/12/2015 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 4182/TTr-UBND ngày 15/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xử lý 159 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành thuộc phạm vi, đối tượng rà soát, như sau:

1. Giữ lại 85 Nghị quyết (bao gồm cả Nghị quyết hết hiệu lực một phần) để tiếp tục thi hành thống nhất trên địa bàn tỉnh (Danh mục I).

2. Hết hiệu lực thi hành toàn bộ 45 Nghị quyết, trong đó: Hết hiệu lực thi hành ngay: 29 Nghị quyết (Mục A Danh mục II); hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017: 16 Nghị quyết (Mục B Danh mục II).

3. Hết hiệu lực một phần: 08 Nghị quyết (Danh mục III)

4. Cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế: 29 Nghị quyết (Danh mục IV).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đối với Nghị quyết tại Danh mục IV kèm theo Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Riêng kết quả xử lý các Nghị quyết tại Mục B Danh mục II có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC I

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN TỪ 31/12/2015 TRỞ VỀ TRƯỚC ĐANG CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
 
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

Không số Ngày 25/01/1997

Về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Hết hiệu lực một phần

2.

Nghị quyết

175/2006/NQ-HĐND Ngày 15/12/2006

Về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin

 

3.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

4.

Nghị quyết

253/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Ban hành quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tăng cường về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng giáo, vùng đặc biệt khó khăn còn nhiều yếu kém và lực lượng vũ trang tăng cường về các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

5.

Nghị quyết

321/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua đề án phân loại đô thị mới Khe Choăng, huyện Con Cuông là đô thị loại V (thị trấn huyện lỵ)

 

6.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: ủy viên Thường trực MTTQ, ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản

Hết hiệu lực một phần

7.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Hết hiệu lực một phần

8.

Nghị quyết

354/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND cấp huyện theo Nghị định số 12/2010/NĐ-CP

 

9.

Nghị quyết

355/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về việc thành lập Sở ngoại vụ tỉnh Nghệ An

 

10.

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND Ngày 29/7/2011

Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Thái Hoà

 

11.

Nghị quyết

43/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về bố trí cộng tác viên kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

12.

Nghị quyết

53/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Về bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

13.

Nghị quyết

65/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

 

Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

14.

Nghị quyết

67/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Thông qua Đề án điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

 

15.

Nghị quyết

69/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về đặt tên đường trên địa bàn Thị xã Cửa Lò 

 

16.

Nghị quyết

92/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức

 

17.

Nghị quyết

112/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh

 

18.

Nghị quyết

117/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

19.

Nghị quyết

151/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Quy định mức hỗ trợ đối với Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi và kinh phí hoạt động cho Tổ dân vận ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

20.

Nghị quyết

157/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

21.

Nghị quyết

172/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về mức phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

22.

Nghị quyết

180/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Quy định về hỗ trợ thu nhập cho công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

23.

Nghị quyết

189/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về Đề án giải quyết nhà ở tập thể cũ trên địa bàn thành phố Vinh

 

24.

Nghị quyết

230/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp bến khách; đóng, mua mới thuyền vận chuyển khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

25.

Nghị quyết

263/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư Dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Mai

 

26.

Nghị quyết

278/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Vinh - đô thị loại I trực thuộc tỉnh

 

27.

Nghị quyết

305/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về đề án Thành lập khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An

 

28.

Nghị quyết

307/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ huyện Nam Đàn phát triển kinh tế - xã hội đến 2020.

 

29.

Nghị quyết

309/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương

 

30.

Nghị quyết

312/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

 Về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

31.

Nghị quyết

340/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định đến năm 2015

 

32.

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về nội dung chi, mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

33.

Nghị quyết

66/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

34.

Nghị quyết

74/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân và xét xử lưu động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

35.

Nghị quyết

114/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

36.

Nghị Quyết

125/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

37.

Nghị Quyết

130/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

38.

Nghị Quyết

131/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

39.

Nghị Quyết

134/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

40.

Nghị Quyết

148/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 đến năm 2020

 

41.

Nghị quyết

166/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015 - 2020

 

42.

Nghị quyết

167/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

43.

Nghị quyết

168/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về quy hoạch phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

44.

Nghị quyết

173/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về mức chi hỗ trợ cho Tổ hòa giải, hòa giải viên và tổ chức bầu hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

45.

Nghị quyết

174/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An

 

46.

Nghị quyết

175/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về một số chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020

 

47.

Nghị quyết

177/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về cơ chế vay vốn để giải phóng mặt bằng cho một số dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo

 

48.

Nghị quyết

190/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Về nhiệm vụ năm 2016.

 

49.

Nghị quyết

191/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

 

50.

Nghị quyết

192/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.

 

51.

Nghị quyết

193/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.

 

52.

Nghị quyết

194/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Về kế hoạch đầu tư công năm 2016.

 

53.

Nghị quyết

195/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Quy định một số chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

54.

Nghị quyết

198/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Về việc hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

55.

Nghị quyết

200/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

III. LĨNH VỰC VĂN hóa, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

56.

Nghị quyết

273/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Chuyển đổi trường THPT bán công Cát Ngạn thành trường THPT công lập

 

57.

Nghị quyết

274/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

 

58.

Nghị quyết

318/2010/NQ-HĐND  Ngày 10/7/2010

Về việc chuyển đổi Trường THPT Bán công Cửa Lò và Trường THPT Bán công Thanh Chương thành trường công lập.

 

59.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND  Ngày 10/12/2010

Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Hết hiệu lực một phần

60.

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Về việc chuyển đổi các trường mầm non thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

 

61.

Nghị quyết

41/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An.

 

62.

Nghị quyết

63/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

63.

Nghị quyết

70/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Nghệ An giai đoạn 2012-2020

 

64.

Nghị quyết

71/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế Văn hóa - Thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

65.

Nghị quyết

109/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

66.

Nghị quyết

110/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi đối với trường THPT chuyên Phan Bội Châu

 

67.

Nghị quyết

111/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An

 

68.

Nghị quyết

169/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm nguồn lực tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

69.

Nghị quyết

170/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Quy định một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

70.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực một phần

71.

Nghị quyết

171/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

V. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

72.

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư các dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2020

 

73.

Nghị quyết

116/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - Công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

74.

Nghị quyết

129/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An

 

75.

Nghị quyết

147/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

76.

Nghị quyết

179/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

VI. LĨNH VỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT

77.

Nghị quyết

142/2005/NQ-HĐND Ngày 26/12/2005

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành từ năm 2005 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

78.

Nghị quyết

256/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Về việc xử lý kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31/12/2007.

 

79.

Nghị quyết

296/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 12/2002/NQ-HĐND ngày 18/1/2002 của HĐND tỉnh về xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn

 

80.

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/2011

Bãi bỏ Nghị quyết số 310/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

81.

Nghị quyết

54/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2011 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

82.

Nghị quyết

86/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về bãi bỏ Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND

 

83.

Nghị quyết

132/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

84.

Nghị quyết

154/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

 Bãi bỏ Nghị quyết số: 275/2009/NQ-HĐND tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ kỹ thuật Y tế thực hiện tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số: 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của 12/12/2014HĐND tỉnh về việc quy định đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

85.

Nghị quyết

165/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2014 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

 

Tổng số: 85 Văn bản.

 

DANH MỤC II

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04 tháng 08 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An)

A. NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NGAY

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

1.

Nghị quyết

234/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về một số chế độ phụ cấp, trợ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/6/2016 quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

2.

Nghị quyết

87/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về thông qua Đề án phân loại đô thị sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

Đã thực hiện xong, UBND tỉnh đã có Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V

3.

Nghị quyết

178/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V

Đã thực hiện xong, UBND tỉnh đã có Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu là đô thị loại V

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ-KINH TẾ - TÀI CHÍNH-XÂY DỰNG

4.

Nghị quyết

43/2005/NQ-HĐND Ngày 26/12/2005

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Luật khoáng sản năm 2010, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP không yêu cầu lập Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng địa phương phải thông qua HĐND tỉnh. Mặt khác, ngày 24/6/2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2743/QĐ-UBNDTN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

5.

Nghị quyết

188/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc quản lý và phát triển nhà ở xã hội đã được Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội điều chỉnh

6.

Nghị quyết

268/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

Bị thay thế bởi Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

7.

Nghị quyết

339/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về kế hoạch 5 năm 2011 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

8.

Nghị quyết

68/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian

9.

Nghị quyết

88/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP; Thông tư số 18/2016/TT-BTC thì quy định hỗ trợ để bảo vệ đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

10.

Nghị quyết

93/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị định 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 đã bãi bỏ phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

11.

Nghị quyết

102/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 và giai đoạn 2014-2015

Hết hiệu lực về thời gian

12.

Nghị quyết

124/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 phê duyệt điều chnh quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2050

13.

Nghị quyết

143/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về nhiệm vụ năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

14.

Nghị quyết

144/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013

Hết hiệu lực về thời gian

15.

Nghị quyết

145/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

16.

Nghị quyết

146/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

17.

Nghị quyết

150/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Về việc sửa đổi khoản 3, điều 3 Nghị quyết số 93/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị định 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/2016 đã bãi bỏ phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

18.

Nghị quyết

163/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Hết hiệu lực về thời gian

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

19.

Nghị quyết

271/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông

Hết hiệu lực về thời gian (quy hoạch đến năm 2015)

20.

Nghị quyết

319/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về việc thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015.

Hết hiệu lực về thời gian

21.

Nghị quyết

348/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010- 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hết hiệu lực về thời gian

22.

Nghị quyết

49/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trong các cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

Hết hiệu lực về thời gian. Ban hành mới Nghị quyết mức thu học phí để áp dụng trong năm học mới theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

23.

Nghị quyết

52/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 170/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015

24.

Nghị quyết

64/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Về chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL quy định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh.

25.

Nghị quyết

95/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2015.

Hết hiệu lực về thời gian

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

26.

Nghị quyết

351/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

V việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị định số 03/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP không quy định Quỹ quốc phòng - an ninh

27.

Nghị quyết

73/2012/NQ-HĐND Ngày 13/12/2012

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị định số 03/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định số 58/2010/NĐ-CP không quy định Quỹ quốc phòng - an ninh

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

28.

Nghị quyết

313/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 179/2015/NQ-HĐND

29.

Nghị quyết

31/2011/NQ-HĐND Ngày 09/12/211

Về chính sách hỗ trợ kinh phí mua chế phẩm sinh học Compost Maker để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hết thời gian thực hiện. Hiện nay chính sách này đã được quy định tại Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tổng số: 29 văn bản

B. NGHỊ QUYẾT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ KỂ TỪ NGÀY 01/01/2017

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

II. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ-KINH TẾ - TÀI CHÍNH-XÂY DỰNG

30.

Nghị quyết

165/2006/NQ-HĐND Ngày 15/12/2006

Về việc phê duyệt phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí thì việc quy định Phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

31.

Nghị quyết

167/2006/NQ-HĐND Ngày 15/12/2006

Về phí thẩm định lệ phí cấp giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật phí và lệ phí không quy định lệ phí này.

32.

Nghị quyết

183/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí hộ tịch; phí đấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua đò, qua âu vòm Cóc trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật phí và lệ phí quy định phí qua đò chuyển sang giá sử dụng dịch vụ đò, thuộc thẩm quyền của UBND (đối với phà, đò), bỏ phí qua cầu. Đối với cảng gọi là giá sử dụng cảng, nhà ga.

Trình HĐND ban hành phí khai thác và sử dụng đất đai, phí hộ tịch

33.

Nghị quyết

208/2007/NQ-HĐND Ngày 14/12/2007

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật phí và lệ phí không quy định phí sử dụng bến bãi, mặt nước

34.

Nghị quyết

220/2008/NQ-HĐND Ngày 18/6/2008

Ban hành đối tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí thì lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực chuyển sang thành phí, thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính

35.

Nghị quyết

264/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn

Theo Luật phí và lệ phí phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chính phủ và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn chuyển thành Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

36.

Nghị quyết

265/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Thông qua đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

Theo Luật phí và lệ phí thì lệ phí này chuyển thành phí và thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Tài chính

37.

Nghị quyết

347/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Thông qua mức thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Luật phí và lệ phí không quy định phí này.

38.

Nghị quyết

39/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân sách lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí thì lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm chuyển thành phí và ban hành văn bản mới về Phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (do địa phương thực hiện)

39.

Nghị quyết

42/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí thì Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

40.

Nghị quyết

48/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Luật phí và lệ phí không quy định loại phí này.

41.

Nghị quyết

72/2012/NQ-HĐND 13/12/2012

Về đối tượng, mức thu, chế độ quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí thì thuộc thẩm quyền của Chính phủ

42.

Nghị quyết

90/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về đối tượng, mức thu phí thoát nước trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Luật phí và lệ phí không quy định phí này. Theo Nghị định số 80/2014/NĐ-CP là Chi phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 65/2015/QĐ-UBND giá dịch vụ thoát nước Vinh thị xã Cửa Lò thị xã Thái Hòa Nghệ An

43.

Nghị Quyết

126/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy và xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí chuyển thành giá dịch vụ trông giữ xe thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

44.

Nghị Quyết

127/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí chuyển thành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

45.

Nghị Quyết

149/2014/NQ-HĐND Ngày 12/12/2014

Quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo Luật phí và lệ phí thì phí chợ chuyển thành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh

Tổng số: 45 văn bản (bao gồm các Nghị quyết hết hiệu lực thi hành ngay và Nghị quyết hết hiệu lực thi hành từ 01/1/2017)

 

DANH MỤC III

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04 tháng 08 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1.

Nghị quyết

Không số ngày 25/01/1997 về việc đặt tên một số đường ở thành phố Vinh, đường phố và bãi biển Cửa Lò

Đường 03/02 đã đổi tên thành đường V.I. Lê nin.

Một số tuyến đường theo Nghị quyết đã được đổi tên như đường Cơ Đê Hưng Hòa, Võ Nguyên Hiến, Phong Định Cảng.

Nghị quyết số 175/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về việc phê chuẩn phương án chọn tuyến đường mang tên V.I. Lê nin.

Nghị quyết số 353/2010/NQ-HĐND đã điều chỉnh đặt tên mới 07 đường (04 đường điều chỉnh đặt tên mới mang tên danh nhân); 02 đường kéo dài không đặt tên mới, 01 đường điều chỉnh cho đúng nghĩa. Theo các Nghị quyết này Đường 03/02 đã đổi tên thành đường V.I. Lê nin.

Một số tuyến đường theo Nghị quyết đã được đổi tên như đường Cơ Đê Hưng Hòa, Võ Nguyên Hiến, Phong Định Cảng, đường Lý Thái Tổ.

2.

Nghị quyết

315/2010/NQ-HĐND ngày 10/7/2010 về điều chỉnh mức hỗ trợ đối với: ủy viên Thường trực MTTQ, ủy viên thường vụ các đoàn thể ở cấp xã; Trưởng ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội trưởng hội Người cao tuổi ở xóm, khối, bản

Khoản 2 Điều 1 và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 151/2014/NQ-HĐND bãi bỏ khoản 2 Điều 1 và chế độ kiêm nhiệm đối với các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng các đoàn thể và Chi hội Trưởng Hội người cao tuổi ở khối, xóm, bản tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 315/2010/NQ-HĐND.

3.

Nghị quyết

353/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt IV

Một số tuyến đường được đổi tên như: Đường Võ Nguyên Hiến, đường Phong Định - Cảng.

Nghị quyết số 112/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 về việc đổi tên một số đường trên địa bàn thành phố Vinh: đổi tên đường Võ Nguyên Hiến thành đường Minh Tân; đổi tên đường Phong Định - Cảng, đoạn từ điểm tiếp giáp đường Trường Thi và đường Nguyễn Phong Sắc đến điểm tiếp giáp đường Phan Đăng Lưu (chiều dài 700m, Chiều rộng 14m) thành đường Võ Nguyên Hiến.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ, TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

4.

Nghị quyết

229/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về mức phụ cấp cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Điều 1 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 1 Nghị quyết số 229/2008/NQ-HĐND.

5.

Nghị quyết

125/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết số 200/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 125/2014/NQ-HĐND

6.

Nghị quyết

130/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 Về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung chi tại điểm c, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết số 173/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 bãi bỏ nội dung chi tại điểm c, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND

III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI, GIÁO DỤC, Y TẾ

7.

Nghị quyết

350/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công

Trường Mầm non Diễn Vạn (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Trung (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Diễn Bích (huyện Diễn Châu); Trường Mầm non Quỳnh Lộc (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Quỳnh Liên (huyện Quỳnh Lưu); Trường Mầm non Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc); Trường Mầm non Nghi Tân (Thị xã Cửa Lò); Trường Mầm non Hoa Sơn (huyện Anh Sơn).

Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về việc chuyển đổi 09 trường bên và Trường Mầm non Hoa Sơn (Anh Sơn) từ công lập tự chủ một phần kinh phí hoạt động sang công lập.

IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

8.

Nghị quyết

38/2012/NQ-HĐND ngày 20/4/2012 Về số lượng và một số chế độ chính sách cho lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND.

Nghị quyết số 117/2013/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 1 và điều 2 Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND.

Tổng số: 08 văn bản

 

DANH MỤC IV

NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ
(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04 tháng 08 năm 2016 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Lý do

Ghi chú

1.

Nghị quyết

166/2006/NQ-HĐND Ngày 15/12/2006

Về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Thay thế cho phù hợp với Luật phí và lệ phí sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

 

2.

Nghị quyết

182/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật đầu tư năm 2014.

 

3.

Nghị quyết

184/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Việc thông qua cơ chế ưu đãi tài chính cho thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để thực hiện Quyết định 239/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

 

4.

Nghị quyết

187/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP

 

5.

Nghị quyết

190/2007/NQ-HĐND Ngày 25/7/2007

Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị Con Cuông, tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 42/2009/NĐ-CP về phân loại đô thị và tình hình thực tiễn.

 

6.

Nghị quyết

225/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

Thay thế

Cho phù hợp với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và tình hình thực tế hiện nay.

 

7.

Nghị quyết

231/2008/NQ-HĐND Ngày 23/7/2008

Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống các đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

 

8.

Nghị quyết

244/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Về thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, ven biển tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 12/5/2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

 

9.

Nghị quyết

245/2008/NQ-HĐND Ngày 20/12/2008

Về việc thông qua “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009-2020” (trừ các khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng)

Thay thế

Cho phù hợp với Luật khoáng sản ngày 17/11/2010, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP.

 

10.

Nghị quyết

262/2009/NQ-HĐND Ngày 23/7/2009

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 182/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của HĐND tỉnh về một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật đầu tư năm 2014.

 

11.

Nghị quyết

279/2009/NQ-HĐND

Về một số chính sách hỗ trợ thị xã Thái Hoà

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với tình hình thực tiễn để đảm bảo tính khả thi.

 

12.

Nghị quyết

298/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao.

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Điều 6 NĐ số 24/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP Bởi vì quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 con của cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng cao sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nếu có nguyện vọng về công tác tại địa phương nơi cư trú thì được cơ quan có thẩm quyền ưu tiên xem xét, tiếp nhận, bố trí công tác phù hợp với chuyên môn đào tạo là không phù hợp với Điều 6 NĐ số 24/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP

 

13.

Nghị quyết

299/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về việc thông qua Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 và Quyết định số 695/QĐ-TTg; Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC; Thông tư số 28/2012/TT-BTC và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

14.

Nghị quyết

304/2009/NQ-HĐND Ngày 23/12/2009

Về một số chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Đầu tư năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình thực tế đầu tư hiện nay.

 

15.

Nghị quyết

308/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật phí và lệ phí sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bởi vì theo Luật phí và lệ phí thì lệ phí chuyển thành phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

16.

Nghị quyết

311/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP; Thông tư số 43/2013/TT-BCT.

 

17.

Nghị quyết

317/2010/NQ-HĐND Ngày 10/7/2010

Về chính sách hỗ trợ đối với các dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở công nhân khu công nghiệp, áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định 99/2015/NĐ-CP Nghị định số 100/2015/NĐ-CP

 

18.

Nghị quyết

344/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; Nghị định 19/2015/NĐ-CP.

 

19.

Nghị quyết

349/2010/NQ-HĐND Ngày 10/12/2010

Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

 

20.

Nghị quyết

45/2012/NQ-HĐND Ngày 20/4/2012

Về số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Nghị định số 03/2016/NĐ-CP (mức phụ cấp tăng)

 

21.

Nghị quyết

47/2012/NQ-HĐND Ngày 13/7/2012

Thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

 

22.

Nghị quyết

91/2013/NQ-HĐND Ngày 15/7/2013

Về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020

Sửa đổi, bổ sung

Cho phù hợp với Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014

 

23.

Nghị quyết

115/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014

 

24.

Nghị quyết

118/2013/NQ-HĐND Ngày 13/12/2013

Về mức phụ cấp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

 

25.

Nghị Quyết

128/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật phí và lệ phí sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính

 

26.

Nghị Quyết

133/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Vệ lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật phí và lệ phí sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

 

27.

Nghị Quyết

135/2014/NQ-HĐND Ngày 16/7/2014

Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với thực tiễn hiện nay.

 

28.

Nghị quyết

176/2015/NQ-HĐND Ngày 10/7/2015

Về lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thay thế

Cho phù hợp với Luật phí và lệ phí sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

 

29.

Nghị quyết

199/2015/NQ-HĐND Ngày 20/12/2015

Quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thay thế

Cho phù hợp với Luật phí và lệ phí sau khi có Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Tổng số: 29 văn bản

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2016
Ngày hiệu lực04/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết còn hiệu lực Nghệ An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết còn hiệu lực Nghệ An 2016
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Sơn
       Ngày ban hành04/08/2016
       Ngày hiệu lực04/08/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 19/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết còn hiệu lực Nghệ An 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/NQ-HĐND rà soát Nghị quyết còn hiệu lực Nghệ An 2016

           • 04/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực