Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 524/2012/UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của y ban Thường vụ Quốc hội về một s chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội;

Căn cứ Nghị Quyết s 580/2018/UBTVQH14 ngày 04 tháng 10 năm 2018 của y ban Thường vụ Quốc hội về Thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh;

Xét Tờ trình s 4109/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định về một số chế độ đặc thù, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thm tra số 498/BC-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh được thực hiện theo các quy định hiện hành tại: Nghị quyết s 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 của y ban Thường vụ Quốc hội về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội; các Văn bản hướng dẫn số 353/2017/UBTVQH14 Quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội, số 755/VPQH-KHTC ngày 22/4/2013 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 524/2012/UBTVQH13, s1602/VPQH-KHTC ngày 21/7/2016 về chế độ chi đối với cán bộ công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tham gia xây dựng Luật, số 472/QĐ-VPQH ngày 20/3/2017 về chế độ khoán chi họp đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách.

Điều 2. Nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội do ngân sách tỉnh đảm bảo; được xây dựng, bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội, VP Quốc hội;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND t
nh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- VP Đo
àn ĐBQH, HĐND và UBND tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- L
ưu: VP, KTNS1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu190/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu190/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Ký
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực10/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 190/2019/NQ-HĐND về định mức chi hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

           • 30/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực