Nghị quyết 190/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 190/NQ-CP 2023 nguồn vốn trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng Long Thành


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 190/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2023

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Văn bản: số 2847/TB-TTKQH ngày 05 tháng 10 năm 2023, số 2991/TTKQH-KT ngày 02 tháng 11 năm 2023 của Tổng Thư ký Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13064/TTr-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2023;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội các nội dung như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13064/TTr-BGTVT ngày 16 tháng 11 năm 2023 nêu trên. Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan khác về các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất, bảo đảm đúng quy định.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo; chủ động báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTgCP, các TVCP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, TP;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: TH, CN, QHĐP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b)H.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 190/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu190/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(20/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 190/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 190/NQ-CP 2023 nguồn vốn trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 190/NQ-CP 2023 nguồn vốn trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng Long Thành
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu190/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành17/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (20/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 190/NQ-CP 2023 nguồn vốn trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng Long Thành

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 190/NQ-CP 2023 nguồn vốn trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất Cảng Long Thành

              • 17/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực