Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/2010/NQ-HĐND

Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC THAM MƯU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 09/7/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo kết luận s130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 đến nay và giải pháp trong thời gian tới.

Sau khi xem xét Tờ trình số 9677/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Quy định về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho những cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện và của Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND cấp xã (kể cả những người được giao làm công tác hòa giải tranh chấp đất đai do UBND cấp xã tổ chức hòa giải) và thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cp huyện.

2. Mức hỗ trợ:

- Mức hỗ trợ cán bộ, công chức tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện: 200.000đ/đơn.

- Mức hỗ trợ cán bộ, công chức tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng sở, ngành: 400.000đ/đơn.

- Mức hỗ trợ cho cán bộ, công chc tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh: 600.000đ/đơn.

- Tổng mức hỗ trợ cho một cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã và thủ trưởng UBND cấp huyện không quá 4.800.000 đồng/năm; đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện và thủ trưởng sở, ngành không quá 8.400.000 đng/năm; đơn thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh không quá 12.000.000 đồng/năm.

3. Điều kiện hỗ trợ:

Việc hỗ trợ chỉ áp dụng đối với những đơn khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai đã có Quyết định giải quyết hoặc thông báo kết quả giải quyết đơn tcáo của người có thẩm quyền. Đối với các vụ việc hòa giải tranh chp đất đai do UBND cấp xã tổ chức hòa giải phải có biên bản hòa giải thành.

Không hỗ trợ đối với các trường hợp trả lời đơn thư cho công dân bằng hình thức Công văn và đơn thư khiếu nại, tcáo trong nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện:

1. Nguồn kinh phí được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và ngân sách các cấp theo phân cấp ngân sách quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nguồn kinh phí không tự chủ) của các cơ quan, đơn vị.

2. Chế độ hỗ trợ này không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 3. Lập dự toán và quyết toán nguồn kinh phí:

Kinh phí thực hiện sử dụng trong phạm vi dự toán chi ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự toán.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ số lượng đơn khiếu nại, tố cáo và đơn tranh chấp đất đai của năm trước để lập dự toán kinh phí cho năm sau và thực hiện quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Giao UBND tỉnh Đồng Nai căn cứ nội dung Nghị quyết này ban hành Quyết định để triển khai thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu giá cả thị trường biến động quá 20%, UBND tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp.

Điều 5. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp th 21 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Văn Phòng Chính Phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Bộ Tài Chính;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh Đồng Nai;
-
Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các Đại biểu HĐND tnh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
-
UBMTTQ Việt Nam tnh Đng Nai;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Các Sở, ban ngành;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, TX, TP. Biên hòa;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu194/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2010
Ngày hiệu lực19/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu194/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Đình Thành
        Ngày ban hành09/12/2010
        Ngày hiệu lực19/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 194/2010/NQ-HĐND hỗ trợ cán bộ công chức giải quyết khiếu nại tố cáo tranh chấp Đồng Nai

            • 09/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực