Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016 do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Long An 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/01/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 100/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước;

Căn cứ Thông tư số 203/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2423/TTr-UBND ngày 02/7/2015của UBNDtỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây sử dụng nguồn vốn Trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA, vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016-2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của tỉnh Long An năm 2016 để huy động vốn đầu tư cho dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh Long An theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước với các nội dung chủ yếu sau:

1. Chủ thể phát hành: UBND tỉnh Long An.

Tên trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương Tỉnh Long An.

Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ủy quyền cho Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Long An thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định.

2. Khối lượng phát hành:Tổng khối lượng dự kiến phát hành trong năm 2016 là 400 tỷ đồng (bằng tiền Việt Nam).

3. Kỳ hạn trái phiếu: Phát hành loại kỳ hạn 05 năm.

4. Mệnh giá trái phiếu: Trái phiếu chính quyền địa phương có mệnh giá là 100.000 đồng. Đồng tiền phát hành: Việt Nam đồng

5. Lãi suất phát hành:Căn cứ vào khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định lãi suất phát hành trái phiếu phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn địa phương.

6. Phương thức phát hành: Phương thức bảo lãnh phát hành trái phiếu.

7. Kế hoạch phát hành: Quý I/2016.

8. Phương thức thanh toán nợ gốc và lãi

- Trả gốc: Hoàn trả 01 lần khi đáo hạn.

- Trả lãi trái phiếu: Thanh toán sau theo định kỳ 01 năm/lần (không tính nhập gốc).

9. Đề xuất đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, địa điểm, thời gian thực hiện dự án theo Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 03/7/2015 của UBND tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai thành phố Tân An và dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn ODA, vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành báo cáo Bộ Tài chính xem xét, thẩm định và chấp thuận bằng văn bản; đồng thời hoàn chỉnh dự án đầu tư Đường Vành đai thành phố Tân An và dự án Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây trước ngày 31/10/2015 để đủ điều kiện ghi vào kế hoạch đầu tư năm 2016 và báo cáo thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2015 trước khi tổ chức phát hành trái phiếu theo Đề án vào quý I/2016.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực,các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII,kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu194/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2015
Ngày hiệu lực10/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Long An 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Long An 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu194/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Xướng
        Ngày ban hành15/07/2015
        Ngày hiệu lực10/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Long An 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 194/2015/NQ-HĐND Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương Long An 2016

            • 15/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực