Nghị quyết 194/NQ-HĐND

Nghị quyết 194/NQ-HĐND năm 2019 về hỗ trợ kinh phí chi thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 194/NQ-HĐND 2019 hỗ trợ kinh phí thực hiện hòa giải đối thoại tại Tòa án tỉnh Bắc Ninh


HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 194/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/V HỖ TRỢ KINH PHÍ CHI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TRONG GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ, KHIẾU KIỆN HÀNH CHÍNH TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 13

n cứ Luật T chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-TANDTC ngày 04/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế chi tiêu hoạt động thí điểm hòa giải, đi thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân;

Căn cứ Quyết định s 55/QĐ-TANDTC ngày 29/03/2019 của Tòa án nhân dân ti cao về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu hoạt động thí điểm hòa giải, đi thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án nhân dân;

Xét Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 01/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc h trợ kinh phí chi thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý để Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ hoạt động triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh tại Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 01/07/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung và mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương, thực hiện theo Quyết định số 185/QĐ-TANDTC ngày 04/10/2018 và Quyết định số 55/QĐ-TANDTC ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân tối cao, về Quy chế chi tiêu hoạt động thí điểm hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 11/7/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính (bc);
- TT Tỉnh
y, HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND t
nh;
- VP: TU,
UBND tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn t
nh;
- Đ
ng ủy Khối CCQ&DN tnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND,
UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT t
nh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng h
p, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 194/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu194/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực11/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 194/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 194/NQ-HĐND 2019 hỗ trợ kinh phí thực hiện hòa giải đối thoại tại Tòa án tỉnh Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 194/NQ-HĐND 2019 hỗ trợ kinh phí thực hiện hòa giải đối thoại tại Tòa án tỉnh Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu194/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Hương Giang
        Ngày ban hành11/07/2019
        Ngày hiệu lực11/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 194/NQ-HĐND 2019 hỗ trợ kinh phí thực hiện hòa giải đối thoại tại Tòa án tỉnh Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 194/NQ-HĐND 2019 hỗ trợ kinh phí thực hiện hòa giải đối thoại tại Tòa án tỉnh Bắc Ninh

            • 11/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực