Nghị quyết 195/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 195/NQ-CP 2023 dừng chương trình tín dụng học sinh hoàn cảnh khó khăn mua máy tính


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC DỪNG CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN ĐỂ MUA MÁY TÍNH, THIẾT BỊ PHỤC VỤ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2022/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 190/TTr-BTC ngày 05 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trên cơ sở Tờ trình số 154/TTr-BTC ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (2).M.Cường

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 195/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu195/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(05/12/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 195/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 195/NQ-CP 2023 dừng chương trình tín dụng học sinh hoàn cảnh khó khăn mua máy tính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 195/NQ-CP 2023 dừng chương trình tín dụng học sinh hoàn cảnh khó khăn mua máy tính
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu195/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýLê Minh Khái
        Ngày ban hành20/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (05/12/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 195/NQ-CP 2023 dừng chương trình tín dụng học sinh hoàn cảnh khó khăn mua máy tính

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 195/NQ-CP 2023 dừng chương trình tín dụng học sinh hoàn cảnh khó khăn mua máy tính

              • 20/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực