Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2016

Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 737/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 274/TTr-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 như sau:

I. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Khóa VIII dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2016. Tại kỳ họp này, HĐND tnh sẽ thông qua các nghị quyết v:

1. Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020;

2. Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết HĐND tỉnh (nếu có);

3. Cơ chế bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

4. Chương trình kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

5. Đề án quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

6. Đề án Đặt tên đường tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh;

7. o cáo của HĐND tỉnh về tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

8. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng kết hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

II. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khóa IX d kiến tổ chc trong tháng 6 năm 2016. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

1. Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

2. Xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

3. Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

4. Xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

5. Xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

6. Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

7. Xác nhận kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND và ủy viên UBND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

8. Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

III. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa IX

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa IX là kỳ họp thường kỳ giữa năm dự kiến t chức vào tháng 7 năm 2016. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

1. Bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016;

2. Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020;

3. Đ án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

4. Đề án về quy định kinh phí hỗ trợ hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện và chế độ đặc thù đối với thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

5. Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự chữa trị cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh;

6. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 có xét đến năm 2035;

7. Đề án tăng cường năng lực giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020;

8. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

9. Điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;

10. Đề án Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;

11. Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí hc tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020;

12. Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

13. Chính sách thu hút bác sỹ giai đoạn 2016-2020;

14. Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025;

15. Sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết HĐND tỉnh (nếu có);

16. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND về một số chính sách đối với học sinh và giáo viên Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm;

17. Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021;

18. Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

VI. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa IX

Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa IX là kỳ họp thường kỳ cuối năm dự kiến t chức vào đầu tháng 12 năm 2016. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua các nghị quyết về:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

2. Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;

3. Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2015:

4. Phân cấp nguồn thu, nhiệm v chi và định mc phân bố chi thường xuyên của ngân sách các cp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

5. Danh mục công trình thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đt rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất 2017 của các huyện, thị xã, thành phố;

6. Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm - an toàn lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

7. Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

8. Quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

9. Đề án Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

10. Đề án xây dựng và phát triển hệ thống thông tin truyền thông cơ sở giai đoạn 2016-2020;

11. Đề án nâng cấp đô thị Núi Thành đạt tiêu chí đô thị loại IV;

12. Đ án hình thành đô thị Trung Phước, huyện Nông Sơn đạt tiêu chí đô thị loại V;

13. Đề án hình thành đô thị Tơ Viêng, huyện Tây Giang đạt tiêu chí đô thị loại V;

14. Đề án hình thành đô thị Tăk Pỏ, huyện Nam Trà My đạt tiêu chí đô thị loại V;

15. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 73/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 về Quy định cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại khu công nghiệp, nhà ở cho người thu nhập thấp tại các khu đô thị trên địa bàn tỉnh;

16. Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017;

17. Chương trình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017;

18. Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017;

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ, đúng trình tự trong xây dựng các đề án theo quy định pháp luật hiện hành trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2016, giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh điều chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại Khoản 3, Điều 31, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật HĐND và UBND năm 2004.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tchức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban TVT
U, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh, Đo
àn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh,
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- VP Đại diện UBND tỉnh tại hà Nội;
- TT HĐND, UBND huyện, t
/phố, t/xã;
- TT Tin học-Công báo tỉnh;
- TTXVN tại Q.Nam;
- Báo, Đài PT-TH Q.Nam;
- CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐ(Vy).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu196/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực21/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu196/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực21/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 196/2015/NQ-HĐND Chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam