Nghị quyết 196/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 196/NQ-CP 2023 nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa Thanh Hóa


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/NQ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NHẬP XÃ THIỆU PHÚ VÀO THỊ TRẤN THIỆU HÓA VÀ THÀNH LẬP THỊ TRẤN HẬU HIỀN THUỘC HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6445/TTr-BNV ngày 05 tháng 11 năm 2023;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án và các văn bản liên quan của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa rà soát lại toàn bộ Đề án trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu, thông tin báo cáo tại Đề án trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- VPCP: các PCN, các Vụ: PL, TH, TCCV, QHĐP, CN;
- Lưu: VT, NC (02). Hg

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Lưu Quang

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 196/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu196/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 tháng trước
(30/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 196/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 196/NQ-CP 2023 nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 196/NQ-CP 2023 nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu196/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýTrần Lưu Quang
        Ngày ban hành22/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 tháng trước
        (30/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 196/NQ-CP 2023 nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa Thanh Hóa

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 196/NQ-CP 2023 nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa Thanh Hóa

              • 22/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực