Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân Nghệ An đã được thay thế bởi Nghị quyết 07/2018/NĐ-HĐND Quy định mức chi hỗ trợ xây dựng nông thôn mới Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 20 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” CẤP XÃ THUỘC VÙNG KHÓ KHĂN VÀ BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN Ở KHU DÂN CƯ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 8473/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ kinh phí cho Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng

a) Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn;

b) Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điu 2. Mức hỗ trvà nguồn kinh phí

1. Mức hỗ trợ:

a) Đi với Ban chỉ đạo cấp xã phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của các xã vùng khó khăn: 7.000.000 đồng/năm/xã.

b) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư: 4.000.000 đồng/năm/ khu dân cư.

c) Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn: 6.000.000 đồng/năm/ khu dân cư.

2. Nguồn kinh phí:

Kinh phí do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo và được bố trí trong ngân sách cấp xã hàng năm.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tchức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục KTVB) (để b/c);
- TT Tỉnh
ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu198/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu198/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHồ Đức Phớc
        Ngày ban hành20/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 198/2015/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho ban chỉ đạo phong trào toàn dân Nghệ An