Nghị quyết 198/NQ-HĐND

Nghị quyết 198/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 198/NQ-HĐND 2019 đặt tên đường tên trường và đổi tên trường Bình Minh tỉnh Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG VÀ ĐỔI TÊN TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP , ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT , ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP , ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 159/TTr-UBND, ngày 03/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 01 đường, 02 trường học và đổi tên 01 trường học trên địa bàn thị xã Bình Minh, như sau:

- Đặt tên đường 2 tháng 9: Hiện trạng: dài 1.400m, rộng 5,5m. Điểm đầu giáp đường Nguyễn Văn Thảnh, điểm cuối giáp đường Huỳnh Văn Đạt.

- Đặt tên trường Trung học cơ sở mới xây dựng trên địa bàn phường Thành Phước là Trường Trung học cơ sở Thành Phước.

- Đặt tên trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông mới xây dựng trên địa bàn xã Đông Thành là Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Đông Thành.

- Đổi tên Trường Tiểu học Đông Bình A (phường Đông Thuận) thành trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IX;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VPTU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở VHTTDL, Sở Tư pháp;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 198/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 198/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/10/2019
Ngày hiệu lực 17/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 198/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 198/NQ-HĐND 2019 đặt tên đường tên trường và đổi tên trường Bình Minh tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 198/NQ-HĐND 2019 đặt tên đường tên trường và đổi tên trường Bình Minh tỉnh Vĩnh Long
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 198/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Bùi Văn Nghiêm
Ngày ban hành 17/10/2019
Ngày hiệu lực 17/10/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 198/NQ-HĐND 2019 đặt tên đường tên trường và đổi tên trường Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 198/NQ-HĐND 2019 đặt tên đường tên trường và đổi tên trường Bình Minh tỉnh Vĩnh Long

  • 17/10/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/10/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực