Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng đã được thay thế bởi Nghị quyết 94/2017/NQ-HĐND áp dụng chính sách người làm việc đơn vị công lập Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2009/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 11 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHI TRẢ TIỀN CÔNG VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CHẾ ĐỘ THEO TIỀN CÔNG CHO GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG ĐẠT CHUẨN ĐÀO TẠO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – 2015”;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ “Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4561/TTr-UBND ngày 23/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập”; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-BVHXH ngày 01/12/2009 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Qui định mức hỗ trợ tiền công và các khoản đóng góp chế độ hàng tháng theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập chưa được giao đủ chỉ tiêu biên chế quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ như sau:

- Hỗ trợ chi trả tiền công bằng 1,86 lần mức lương tối thiểu chung/tháng/giáo viên (bằng với hệ số tiền lương của giáo viên mầm non bậc 1 trong biên chế nhà nước).

- Hỗ trợ các khoản đóng góp chế độ theo tiền công (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn) theo quy định.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm cân đối, điều hoà từ nguồn ngân sách địa phương, học phí và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo thu nhập từ tiền công của giáo viên mầm non hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập tương đương với thu nhập từ tiền lương của giáo viên trong biên chế (bao gồm cả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của liên Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) có cùng công việc, năm công tác và trình độ đào tạo.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết;

- Thường trực, các Ban của Hội đồng và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: GD&ĐT, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, LĐTBXH;
- TT.TU, TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH Đoàn Quảng Ninh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể ở tỉnh;
- Các Sở, ngành của tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ninh;
- TT HĐND, UBND các huyện,thị xã, thành phố;
- Lưu: VT/Vp Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
252 bản, NQ01

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/12/2009
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Ngày ban hành 11/12/2009
Ngày hiệu lực 01/01/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản gốc Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2009/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công giáo viên hợp đồng