Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND Về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 công trình trọng điểm Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 18/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 công trình trọng điểm Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011 VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 22

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 2145/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;

Xét Tờ trình số 4029/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2010, Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh về Tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010 và kế hoạch phân bổ năm 2011 đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tổng vốn ngân sách đầu tư địa phương quản lý: 1.119.800 triệu đồng

(Chưa có nguồn vốn CTMT quốc gia, chương trình 135 và 5 triệu ha rừng)

Bao gồm:

a) Vốn xây dựng cơ bản tập trung: 253.900 triệu đồng

Trong đó:

- Vốn ngân sách cân đối: 183.900 triệu đồng

- Vốn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất: 70.000 triệu đồng

b) Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 715.900 triệu đồng

c) Vốn nước ngoài:  150.000 triệu đồng

2. Danh mục các chương trình, dự án đầu tư phát triển, vốn đầu tư phân bổ cho từng công trình, dự án và cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố, thị xã theo các biểu Phụ lục đính kèm Nghị quyết.

Đối với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và 5 triệu ha rừng khi có quyết định phân bổ của Trung ương, UBND tỉnh lập danh mục dự kiến phân bổ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất trước khi thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Các huyện, thành phố, thị xã thực hiện phân bổ vốn theo đúng nguyên tắc cân đối chung của tỉnh với thứ tự ưu tiên: Bố trí vốn trả nợ khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành từ năm 2010 trở về trước; vốn đối ứng, vốn cho các công trình hoàn thành trong năm 2011; phần còn lại mới bố trí cho các công trình dở dang và các công trình khởi công mới; không bố trí danh mục dự án khởi công mới khi chưa tìm được nguồn vốn, khi chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư.

4. Danh mục các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2011 cần tập trung chỉ đạo thực hiện là:

Các dự án chuyển tiếp:

- Kết cấu hạ tầng thành phố Đông Hà;

- Đường tránh lũ, cứu hộ cứu nạn, phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Trị;

- Công trình thủy lợi Đá Mài- Tân Kim;

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;

- Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị;

- Cầu sông Hiếu và đường dẫn hai đầu cầu sông Hiếu.

Các dự án khởi công mới:

- Cảng cá và Khu Dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Cồn Cỏ (Giai đoạn 2);

- Cơ sở hạ tầng cảng Mỹ Thủy.

Điều 2. Các giải pháp chủ yếu

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách, trái phiếu Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị tư vấn; tăng cường giao ban tiến độ xây dựng cơ bản với các đơn vị, địa phương và ban quản lý dự án; tiếp tục tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả công tác giám sát của cộng đồng đối với các hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước; tăng cường vai trò giám sát của HĐND trong quá trình lập, phê duyệt và triển khai các dự án đầu tư.

2. Các Sở, ban ngành được giao làm chủ đầu tư hoặc quản lý các chương trình, dự án phải thông báo danh mục dự án, vốn đầu tư các dự án đến UBND huyện, thành phố, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án. Các huyện, thành phố, thị xã phải có bộ phận theo dõi, tổng hợp các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, chủ động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng đầu tư chồng chéo, lãng phí vốn đầu tư.

3. Các cấp ngân sách chủ động bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư cho các dự án để đảm bảo thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản cho kế hoạch năm tiếp theo. Đến 30/6/2011 thực hiện cho ứng vốn để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các công trình trong danh mục đã được phê duyệt đầu tư vào năm sau.

4. Thực hiện nghiêm việc điều chuyển vốn đối với các công trình đến hết ngày 30/9/2011 có khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn dưới 51% kế hoạch để bổ sung vốn cho các công trình có tiến độ giải ngân tốt và đang thiếu vốn; các chủ đầu tư có hai năm liền có khối lượng thanh toán và giải ngân vốn dưới 51% kế hoạch thì chuyển cho Ban Quản lý dự án khác thực hiện hoặc thay thế người đứng đầu chủ đầu tư và Trưởng Ban Quản lý dự án. Không xem xét thi đua khen thưởng đối với các đơn vị chủ đầu tư và người đứng đầu đơn vị đó nếu có công trình giải ngân dưới 80% kế hoạch vốn đã bố trí trong năm.

5. Tích cực làm việc với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung cho năm 2011 và ứng trước kế hoạch vốn năm 2012 cho các công trình trọng điểm, cấp bách và có khả năng hoàn thành trong năm 2011.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các khâu có liên quan đến đầu tư. Công bố công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục liên quan đến đầu tư; đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo thuận lợi, giảm thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát đầu tư.

7. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao. Tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng trường học; bệnh viện; công trình thể thao; bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử gắn với phát triển các điểm tham quan, du lịch.

Điều 3. Giao UBND tỉnh quyết định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 cho từng chương trình, dự án và cho từng huyện, thành phố, thị xã. Chủ động vận động thu hút nguồn lực để tiếp tục bổ sung cân đối cho các nhu cầu đầu tư phát triển.         

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 công trình trọng điểm Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 công trình trọng điểm Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýLê Hữu Phúc
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 công trình trọng điểm Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản 2011 công trình trọng điểm Quảng Trị