Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án “Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2010/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN “PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ NĂM TUỔI GIAI ĐOẠN 2011-2015” TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 06/12/2010 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án “Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-VHXH ngày 06/12/2010 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Đề án “Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi giai đoạn 2011-2015” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu chung: Bảo đảm hầu hết trẻ em năm tuổi ở mọi địa bàn trong tỉnh được đến lớp để thực hiện chăm sóc giáo dục 2 buổi/ngày, đủ một năm học, nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp 1.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Củng cố, mở rộng mạng lưới trường, lớp đảm bảo đến năm 2015 có 100% trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó 95% số trẻ năm tuổi được học 2 buổi/ngày; 70% số trẻ 3-4 tuổi đến lớp mẫu giáo và 25% số trẻ đến nhà trẻ.

b) Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non 5 tuổi, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) được học Chương trình GDMN mới, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1.

c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, bảo đảm 100% giáo viên dạy trẻ em năm tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo vào năm 2010, phấn đấu đến 2015 có 50% giáo viên đạt trình độ từ Cao đẳng sư phạm trở lên, 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá.

d) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi ở vùng sâu, vùng khó khăn, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia tại các huyện khó khăn, làm mô hình mẫu và là nơi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ GDMN.

e) Phấn đấu tỉnh đạt chuẩn phổ cập GDMN 5 tuổi từ nay đến năm 2015 là 100%.

3. Đối tượng thụ hưởng: Trường Mầm non (126 trường), trong đó đối tượng thụ hưởng chính:

- Trẻ em mầm non 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bình quân 18.500 trẻ/năm).

- Giáo viên mầm non dạy lớp 5 tuổi tối thiểu là 1.200 giáo viên đến 2015 trong đó cần đào tạo trình độ cao đẳng là 500 giáo viên.

4. Thời gian và lộ trình thực hiện:

- Thời gian triển khai bắt đầu từ ngày 01/01/2011.

- Thời gian hoàn thành kế hoạch trước ngày 31/12/2015.

Lộ trình thực hiện chia ra 2 giai đoạn:

Giai đoạn I: 2011-2012:

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến để huy động từ 84,75% (năm 2010) đến 89% (năm 2012) trẻ em 5 tuổi ở mọi địa bàn trong tỉnh ra lớp, thực hiện chăm sóc 2 buổi/ngày đạt 87%;

- Bảo đảm 100% kinh phí hỗ trợ trẻ em tại các địa bàn khó khăn, huyện đảo, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo, hộ diện chính sách nghèo;

- Xây dựng mới 100 phòng học kiên cố và phòng chức năng kiên cố cho trẻ 5 tuổi và 8 trường mầm non tại các địa bàn khó khăn theo hướng chuẩn quốc gia mức độ I; khuyến khích phát triển thêm các trường tư thục ở diện thành phố, thị xã và các địa bàn thuận lợi;

- Thực hiện Chương trình GDMN mới cho 600 lớp mầm non 5 tuổi (năm 2012); cung cấp 280 bộ thiết bị tối thiểu cho lớp mầm non 5 tuổi thực hiện Chương trình GDMN mới; 280 bộ đồ chơi và 100 bộ phần mềm trò chơi để cho trẻ làm quen với ứng dụng tin học cho trường, lớp có điều kiện;

- Đào tạo trên chuẩn cho 100 giáo viên có trình độ trung cấp lên cao đẳng và đào tạo mới 200 sinh viên có trình độ cao đẳng;

- Tạo điều kiện cho cộng đồng và doanh nghiệp đóng góp thêm nguồn lực để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Chỉ đạo điểm 2 xã, phường/huyện (Bà Rịa, Tân Thành); các huyện còn lại 1 xã/huyện; kiểm tra công nhận các xã, phường điểm trên và huyện Côn Đảo đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi (PCGDMNTNT) vào năm 2011;

- Kiểm tra công nhận các xã, phường điểm còn lại và các huyện, thị, thành phố: Thị xã Bà Rịa đạt chuẩn PCGDMNTNT vào năm 2012;

Giai đoạn II: 2013-2015:

- Tiếp tục tập trung vào đối tượng trẻ em vùng khó khăn, vùng nông thôn để huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 92-100% và thực hiện chăm sóc giáo dục 2 buổi/ngày đạt 95%;

- Thực hiện xây mới 7 trường mầm non cho phổ cập, 150 phòng học còn thiếu và phòng học tăng lên giai đoạn II;

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn cho khoảng 100 giáo viên đạt trình độ cao đẳng và đào tạo mới, bổ sung 150 giáo viên trong 3 năm;

- Cung cấp bộ thiết bị tối thiểu cho 320 lớp mầm non 5 tuổi thực hiện Chương trình GDMN mới; bổ sung thiết bị, đồ chơi phải thay thế sau 3 năm;

- Cung cấp tiếp 50 bộ đồ chơi ngoài trời và 150 bộ phần mềm trò chơi để cho trẻ làm quen với ứng dụng tin học cho trường, lớp có điều kiện;

- Thực hiện chính sách hợp lý cho giáo viên và cán bộ quản lý;

- Nâng cao chất lượng các lớp thực hiện Chương trình GDMN mới cho các lớp tăng thêm, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa;

- Kiểm tra công nhận các huyện đạt chuẩn: Thành phố Vũng Tàu, Tân Thành (năm 2013); huyện Châu Đức và Xuyên Mộc (năm 2014); huyện Long Điền, Đất Đỏ (năm 2015);

- Đề nghị Bộ Giáo dục-Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào năm 2015;

5. Kinh phí thực hiện:

5. 1. Kinh phí thực hiện: dự kiến 443,140 tỷ đồng từ ngân sách gồm:

a) Dự án 1: Xây dựng phòng học, phòng chức năng theo quy định của Điều lệ trường mầm non và xây mới trường mầm non đạt chuẩn quốc gia cho các huyện khó khăn, dự kiến: 398,500 tỷ đồng:

- Xây dựng mới 250 phòng học đáp ứng đủ phòng học cho các lớp mầm non năm tuổi;

- Xây dựng 12.000m2 (250 phòng) khối phòng chức năng theo tiêu chuẩn quy định tại Điều lệ trường mầm non;

- Xây dựng 15 trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia cho các huyện khó khăn của tỉnh quy mô 7 nhóm lớp/trường;

b) Dự án 2: Mua sắm trang thiết bị, đồ chơi, dự kiến: 35,700 tỷ đồng.

- Mua 600 bộ thiết bị, đồ chơi, 600 bộ thiết bị nội thất dùng chung cho các lớp mầm non 5 tuổi thực hiện Chương trình GDMN mới;

- Mua 100 bộ đồ chơi ngoài trời và 250 bộ thiết bị cho trẻ làm quen với tin học, ngoại ngữ phục vụ thực hiện đề án PCGDMNTNT.

c) Dự án 3: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ trẻ em nghèo dự kiến: 5,940 tỷ đồng.

- Bồi dưỡng chuẩn hóa 200 giáo viên từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm mầm non (10 tháng); đào tạo mới 350 giáo viên đạt trình độ cao đẳng sư phạm mầm non;

- Hỗ trợ ăn trưa 1000 trẻ/năm cho trẻ em dân tộc, khuyết tật, trẻ em vùng khó khăn của tỉnh, huyện đảo, trẻ em con gia đình nghèo.

d) Kinh phí thực hiện các hoạt động PCGDMNTNT: dự kiến 3 tỷ đồng.

- Điều tra, xây dựng đề án các cấp.

- Tập huấn, hồ sơ tài liệu, kiểm tra các cấp.

- Sơ và tổng kết hàng năm cấp huyện, tổng kết giai đoạn I+II cấp tỉnh.

5.2. Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn xã hội hóa là 230 tỷ đồng, bao gồm:

a) Học phí công lập và ngoài công lập 14 tỷ đồng/năm.

b) Học phí đào tạo giáo viên: 1,5 tỷ đồng/năm.

c) Xây dựng trường mầm non tư thục: 30 tỷ đồng/năm.

d) Các nguồn tài trợ của cộng đồng trong và ngoài nước: 0,5 tỷ đồng/năm.

Bảng tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án:

Đơn vị tính: tỷ đồng.

Giai đoạn

Tổng kinh phí

Kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh cấp

Nguồn kinh phí ngoài ngân sách

Đầu tư xây mới

Trang thiết bị

Đào tạo GVMN dạy lớp 5 tuổi và hỗ trợ trẻ em 5 tuổi diện khó khăn

Hoạt động phổ cập

673,140

443,140

230

398,500

35,700

5,940

3,000

Giai đoạn I 2011-2012

286,446

174,400

16,460

2,376

1,210

92

Trong đó: Năm 2011

135,598

89,598

46

79,700

8,230

1,188

0,480

Giai đoạn II 2013-2015

386,694

224,100

19,240

3,564

1,790

138

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10/12/2010 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;

- TTr.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;

- Lưu. VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2010
Ngày hiệu lực20/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Thanh Bình
        Ngày ban hành15/12/2010
        Ngày hiệu lực20/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2010/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ

            • 15/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực