Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh Bình Phước năm 2013

Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương Bình Phước 2013 đã được thay thế bởi Quyết định 3017/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Bình Phước 2016 và được áp dụng kể từ ngày 23/11/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương Bình Phước 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 12/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 69/BC-HĐND-KTNS ngày 23/11/2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 4.600 tỷ đồng;

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 6.222 tỷ 941 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2013 của tỉnh như sau:

Tổng chi ngân sách tỉnh là: 4.806 tỷ 148 triệu đồng;

Trong đó:

1. Chi trong cân đối ngân sách tỉnh: 2.904 tỷ 722 triệu đồng;

2. Các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước: 176 tỷ 500 đồng;

3. Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 1.724 tỷ 926 triệu đồng.

Điều 3. Để hoàn thành nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2013, các ngành, các cấp cần triển khai thực hiện tốt các nội dung trọng tâm sau:

I. Trong lĩnh vực thu ngân sách:

1. Các địa phương khi xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phải dựa trên cơ sở các phân tích, dự báo tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế làm gia tăng năng lực sản xuất năm 2013 đối với từng khu vực kinh tế, từng ngành, từng lĩnh vực thu, các cơ sở kinh tế trọng điểm của địa phương và phải tổng hợp toàn bộ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn (Bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị trấn);

2. Xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013 phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện năm 2012; yêu cầu phấn đấu thực hiện vượt số giao dự toán thu năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực trong năm 2013;

3. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; chỉ đạo quyết liệt chống thất thu, thu số thuế nợ đọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…;

4. Thường xuyên đánh giá công tác thu hàng tháng, quý, năm. Qua đó, phát hiện khai thác các nguồn thu mới để bổ sung tăng thu trong năm 2013, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ ngành thuế, chú trọng kiểm tra công tác thu, nộp để ngăn ngừa việc chiếm dụng, xâm tiêu tiền thuế nhằm xây dựng ngành thuế ngày càng trong sạch vững mạnh;

5. Trên cơ sở số giao dự toán thu năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã căn cứ khả năng và tình hình phát triển kinh tế năm 2013 của địa phương, đơn vị phấn đấu tăng thu một cách hợp lý theo tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 để đảm bảo nguồn tự cân đối các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài định mức và bổ sung chi đầu tư phát triển cho địa phương năm 2013.

II. Trong lĩnh vực chi ngân sách địa phương:

Dự toán chi ngân sách năm 2013 được xây dựng trên cơ sở số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp và số bổ sung cân đối trong kỳ ổn định ngân sách 5 năm (2011 - 2015) nên tổng chi ngân sách năm 2013 (Trừ nguồn làm lương, ghi thu - ghi chi và chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất) không tăng nhiều so với ước thực hiện năm 2012.

Vì vậy, để điều hành ngân sách bám sát theo dự toán được giao, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi theo phân cấp; các địa phương, đơn vị khi xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2013 cần dựa trên cơ sở các định hướng như sau:

1. Đối với chi đầu tư phát triển:

- Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án lớn quan trọng có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội trên toàn tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, các dự án giao thông, thuỷ lợi, phát triển đô thị, y tế, giáo dục, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển bền vững;

- Rà soát, sắp xếp bố trí vốn cho các dự án, công trình tập trung, đúng mục tiêu, đảm bảo thời gian hoàn thành dự án theo quy định. Trong đó cần tập trung bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trong năm 2012 nhưng chưa bố trí đủ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách dự kiến cần phải hoàn thành năm 2013 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2013) và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án;

- Thực hiện giám sát các chương trình, dự án ngay từ khâu hoạch định, thẩm định, duyệt, chuẩn bị và thực hiện; các chương trình, dự án đã và đang triển khai phải được giám sát chặt chẽ từng khâu, từng công đoạn, không làm tăng quy mô và chi phí; các công trình, dự án đã đủ thủ tục theo quy định nhưng chưa có đảm bảo đầy đủ cam kết về nguồn tài chính cũng không triển khai đưa vào kế hoạch.

2. Đối với chi thường xuyên:

- Trong quá trình xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013, các huyện, thị và các đơn vị phải cơ cấu lại nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước cho phù hợp với nguồn lực cân đối trên cơ sở thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính để đa dạng hoá, nâng cao chất lượng dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công, thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình chung. Hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh ngoài dự toán;

- Các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã cần chủ động, tích cực xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ nhằm thúc đẩy quá trình xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công phù hợp với khả năng đóng góp của người dân. Thực hiện cơ chế đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ cụ thể trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật để tăng quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Dự toán chi sự nghiệp kinh tế xây dựng phải căn cứ khối lượng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách theo quy định hiện hành; tập trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu (Giao thông, thuỷ lợi,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệu quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế;

- Năm 2013, mặc dù nền kinh tế đã có xu hướng phục hồi, tuy nhiên dự báo tỷ lệ lạm phát vẫn còn ở mức cao; vì vậy các địa phương khi xây dựng dự toán chi cần bám sát các quy định về định mức phân bổ, các chính sách chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các chương trình nhiệm vụ, dự án quan trọng, bảo đảm triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán. Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả, hạn chế họp hành, lễ hội.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương Bình Phước 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương Bình Phước 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương Bình Phước 2013

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương Bình Phước 2013