Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2015 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách 2015 Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 60/2003/NĐ-CP">59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015;

Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2014, phương hướng nhiệm vụ ngân sách 2015; Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 02  tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Tờ trình số 77/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2015 với các chỉ tiêu sau (phụ lục 1 và 2 kèm theo):

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước:  2.150.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu NSNN trên địa bàn:  2.037.288 triệu đồng.

- Thu xổ số kiến thiết, thu tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách 90.000 triệu đồng.

- Ghi thu từ nguồn thu học phí, viện trợ quản lý qua ngân sách: 22.712 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách: 4.882.658 triệu đồng

2.1. Chi nguồn ngân sách địa phương: 3.753.283 triệu đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách địa phương:  3.640.571 triệu đồng

Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 426.950 triệu đồng, chi thường xuyên: 3.107.627 triệu đồng, dự phòng: 84.100 triệu đồng.

- Chi nguồn thu xổ số kiến thiết, thu tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách: 90.000 triệu đồng.

- Chi nguồn thu học phí, viện trợ quản lý qua ngân sách: 22.712 triệu đồng.

2.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.129.375 triệu đồng

(Thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ được Trung ương bổ sung. Đối với các dự án, công trình chưa đủ điều kiện phân bổ, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định).

Điều 2. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển cân đối ngân sách địa phương năm 2015 (Phụ lục số 3 đính kèm):

1. Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 426.950 triệu đồng. Trong đó, đầu tư hạ tầng các dự án khai thác quỹ đất khi có nguồn thu: 100.000 triệu đồng.

2. Nguồn xổ số kiến thiết (quản lý qua ngân sách): 70.000 triệu đồng

Điều 3. Phân bổ dự toán chi cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2015 như sau (Phụ lục số 4 đính kèm):

1. Chi ngân sách tỉnh: 1.643.458 triệu đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách tỉnh: 1.546.869 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển: 246.470 triệu đồng, chi thường xuyên: 1.235.505 triệu đồng, dự phòng: 43.000 triệu đồng

- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết, thu tiền quyền sử dụng rừng quản lý qua ngân sách: 79.867 triệu đồng

- Chi nguồn thu học phí, viện trợ quản lý qua ngân sách: 16.722 triệu đồng.

2. Chi bổ sung mục tiêu cho ngân sách cấp huyện: 101.244 triệu đồng. Trong đó chi nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách: 10.133 triệu đồng.

Điều 4. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2015 (Phụ lục số 5 đính kèm):

Tổng số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 1.563.775 triệu đồng, trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định: 933.374 triệu đồng

- Bổ sung thực hiện tiền lương:  529.157 triệu đồng

- Bổ sung nhiệm vụ cụ thể từ nguồn NS cấp tỉnh:  101.244 triệu đồng

Điều 5. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2014/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách 2015 Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách 2015 Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Hà Ban
Ngày ban hành 10/12/2014
Ngày hiệu lực 20/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách 2015 Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND dự toán thu chi ngân sách địa phương phân bổ ngân sách 2015 Kon Tum

  • 10/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực