Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2017 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2017


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Xét Tờ trình số 286/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2017, cụ thể như sau:

1. Khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư công năm 2017 của tỉnh Hậu Giang: 1.287.680 triệu đồng. Bao gồm các nguồn vốn sau:

a) Cân đối ngân sách địa phương: 1.229.680 triệu đồng.

b) Vay Ngân hàng phát triển: 58.000 triệu đồng.

2. Phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2017:

a) Trả nợ vay Ngân hàng phát triển: 125.948 triệu đồng.

b) Trích đo đạc và cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 15.000 triệu đồng.

c) Vốn đối ứng: 28.609 triệu đồng.

d) Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 1.000 triệu đồng.

đ) Hỗ trợ Doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP: 24.593 triệu đồng.

e) Vay Ngân hàng phát triển và Kho bạc Nhà nước: 58.000 triệu đồng (sẽ phân bổ khi có nguồn).

g) Dự phòng ngân sách 10%: 122.968 triệu đồng.

h) Vốn thực hiện dự án: 911.562 triệu đồng, được phân bổ cho các công trình cấp tỉnh, cấp huyện quản lý.

(Đính kèm Danh mục phân bổ vốn đầu tư công năm 2017)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TP.HCM);
-
Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2016
Ngày hiệu lực18/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2017
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýHuỳnh Thanh Tạo
        Ngày ban hành08/12/2016
        Ngày hiệu lực18/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2017

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2017

           • 08/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực