Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường thị xã Ngã Bảy Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/NQ-ND

Hậu Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V VIC ĐT TÊN ĐƯNG VÀ ĐIU CHNH CHIU DÀI MT S TUYN ĐƯNG ĐÃ ĐƯC ĐT TÊN TRÊN ĐA BÀN TH XÃ NGÃ BY VÀ HUYN CHÂU THÀNH A

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư s 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 4024/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiu dài một số tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn xã, phường thuộc thị xã Ngã Bảy và các thị trấn thuộc huyện Châu Thành A; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đặt tên và điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A, cụ thể như sau:

1. Thống nhất đặt tên cho 09 tuyến đường trên địa bàn thị xã Ngã Bảy và 19 tuyến đường trên địa bàn huyện Châu Thành A (đính kèm Phụ lục III).

2. Thống nhất điều chỉnh chiều dài 05 tuyến đường đã được đặt tên trên địa bàn thị xã Ngã Bảy (đính kèm Phụ lục III).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 


Ph lục I

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ BẢY, TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên đường được đặt

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè)

Cấp đường

I. Phường Ngã Bảy (đặt tên 06 tuyến đường):

1

Đường Nguyễn Văn Thống

Đường Hùng Vương

Ao cá

1.000

3-4-3

Cấp V

2

Đường Nguyễn Văn Thạnh

Siêu thị Co.op Mart

Đường Nguyễn Minh Quang

225

1-5,5-1

Cấp V

3

Đường Bùi Văn Hoành

Đường Hùng Vương

Đường Lê Lợi

230

1-4-1

Cấp V

4

Đường Vũ Đình Liệu

Đường Nguyễn Huệ

Đường Phạm Hùng

515

5-9-5

Cấp IV

5

Đường Nguyễn An Ninh

Đường Nguyễn Huệ

Đường Phạm Hùng

515

4-7-4

Cấp IV

6

Đường Lương Chí

Đường Nguyễn Huệ

Đường Phạm Hùng

515

4-7-4

Cấp IV

II. Xã Đại Thành (đặt tên 02 tuyến đường):

1

Đường Trương Nguyệt Thu

Đường 3/2

Đường Nguyễn Minh Quang

495

3-7-3

Cấp IV

2

Đường Bùi Duy Phấn

Đường 3/2

Đường vành đai 2

1.300

4-7-4

Cấp V

III. Xã Hiệp Li (đặt tên 01 tuyến đường):

1

Đường Trần Văn Sơn

Đường Hùng Vương

Kênh Tư Khâm

533

2-4-5-4-6

Cấp IV

 

Phu lục II

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên đường được đặt

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè)

Cấp đường

I. Phường Ngã Bảy (đặt tên 08 tuyến đường):

1

Đường Cách mạng tháng Tám

Cầu 5.000 (giáp ranh xã Tân Hòa)

Cầu 8.000 (giáp ranh xã Vị Bình)

3.000

5-10-3-10-5

Cấp IV

2

Đường Võ Thị Sáu

Cầu 5.000 (giáp ranh xã Tân Hòa)

Bến phà ngang kênh xáng Xà No

1.885

3-6-3

Đường dưới cấp V

3

Đường Nguyễn An Ninh

Đường Cách mạng tháng Tám

Đường Võ Thị Sáu

135

3-6-3

Đường dưới cấp V

4

Đường Nguyễn Viết Xuân

Đường Cách mạng tháng Tám

Đường Võ Thị Sáu

135

3-6-3

Đường dưới cấp V

5

Đường Ngô Hữu Hạnh

Đường Lê Thị Chơi

Đường Nguyễn An Ninh

158

3-6-3

Đường dưới cấp V

6

Đường Lý Tự Trọng

Đường Lê Thị Chơi

Đường Nguyễn An Ninh

158

3-6-3

Đường dưới cấp V

7

Đường Lê Thị Chơi

Đường Võ Thị Sáu

Đường Lý Tự Trọng

101

3-6-3

Đường dưới cấp V

8

Đường Lê Hồng Phong

Đường cách mạng tháng Tám

Quốc lộ 61C

1.206

7-14-7

Cấp V

II. Thị trấn Rạch Gòi (đặt tên 05 tuyến đường):

1

Đường Trn Hưng Đạo

Ranh xã Thạnh Xuân

Ranh cầu Ba Láng

1.600

6-7,5-3-7,5-6

Cấp III

2

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Trần Hưng Đạo

Cầu Sắt

225

3-6-3

Đường dưới cấp V

3

Đường Bùi Hữu Nghĩa

Đường Nguyễn Thị Định

Cầu Vinh 1

147

2-4-2

Đường dưới cấp V

4

Đường Phan Văn Trị

Đường Nguyễn Thị Định

Cầu Vinh 2

147

2-4-2

Đường dưới cấp V

5

Đường Huỳnh Thúc Kháng

Đường Nguyễn Thị Định

Đường Trần Hưng Đạo

116

2-4-2

Đường dưới cấp V

III. Thị trấn Cái Tắc (đặt tên 06 tuyến đường):

1

Đường Hùng Vương

Cầu Đất Sét (giáp ranh xã Tân Phú Thạnh)

Giáp ranh xã Long Thạnh

4.200

6-28-6

Cấp II

2

Đường Lê Văn Nhung

Đường Hùng Vương

Đường Nguyễn Tri Phương

550

3-6-3

Cấp V

3

Đường Đoàn Văn Chia

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường Đỗ Trạng Văn

160

3-6-3

Cấp V

4

Đường Đỗ Trạng Văn

Đường Nguyễn Tri Phương

Cầu Mới

300

3-6-3

Cấp V

5

Đường Nguyễn Tri Phương

Đường Hùng Vương

Cầu Cái Tắc (giáp ranh xã Thạnh Hòa)

490

4,5-15-4,5

Cấp III

6

Đường Nguyễn Văn Quang

Đường Hùng Vương

Cầu Ba Láng (giáp ranh xã Tân Phú Thạnh)

470

5-15-5

Cấp V

 

Phu lục III

DANH SÁCH

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU DÀI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG ĐÃ ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ BẢY
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Hậu Giang)

Stt

Tên đường

Lộ giới (vỉa hè - mặt đường - vỉa hè)

Chiều dài tuyến đường hiện có (m)

Thực hiện điều chỉnh

Điểm đầu

Điểm cui

Tổng chiều dài sau khi điều chỉnh (m)

I. Phường Ngã Bảy (điều chỉnh chiều dài 03 tuyến đường):

1

Đường Nguyễn Huệ

7-14-7

450

Đường Hùng Vương

Đường 3/2

1.326 (tăng thêm 876m)

2

Đường Phạm Hùng

6-9-6

450

Đường Hùng Vương

Đường số 1 Khu dân cư Nguyễn Huệ

680 (tăng thêm 230m)

3

Đường Lê Hồng Phong

5-7-5

500

Đường Nguyễn Huệ

Bến tàu Cái Côn

863 (tăng thêm 363m)

II. Xã Đại Thành (điều chỉnh chiều dài 01 tuyến đường):

1

Đường Nguyễn Minh Quang

4-7-4

2.000

Đường Hùng Vương

Đường vành đai 2

2.400 (tăng thêm 400m)

III. Phường Hiệp Thành (điều chỉnh chiều dài 01 tuyến đường):

1

Đường Trương Thị Hoa

5-5,5-1

350

Doi Cát

Đường Hùng Vương

710 (tăng thêm 360m)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 17/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường thị xã Ngã Bảy Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường thị xã Ngã Bảy Hậu Giang
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 20/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hậu Giang
Người ký Huỳnh Thanh Tạo
Ngày ban hành 07/12/2018
Ngày hiệu lực 17/12/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường thị xã Ngã Bảy Hậu Giang

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND điều chỉnh chiều dài một số tuyến đường thị xã Ngã Bảy Hậu Giang

  • 07/12/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/12/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực