Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND quy định về định mức hoạt động và mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND mức chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Lạng Sơn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH ĐỊNH MỨC HOẠT ĐỘNG VÀ MỘT SỐ MỨC CHI ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG VÀ ĐỘI NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP , ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL , ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND, ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động và Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

b) Đối tượng áp dụng:

- Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện.

- Thành viên Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập theo quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.

- Trung tâm Văn hóa tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố; các đơn vị tổ chức luyện tập, biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

2. Quy định về định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động và một số mức chi đặc thù:

a) Định mức hoạt động của Đội tuyên truyền lưu động:

Số TT

Nội dung

Chỉ tiêu hoạt động trong năm

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Số buổi hoạt động trong năm.

Từ 100 đến 120 buổi

Từ 80 đến 100 buổi

2

Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên truyền lưu động.

Theo kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh nhưng không vượt quá 2 cuộc/ loại hình/năm.

Theo kế hoạch hàng năm của UBND các huyện, thành phố nhưng không vượt quá 2 cuộc/loại hình/năm.

3

Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu tuyên truyền khác.

Từ 8 tài liệu đến 10 tài liệu.

Từ 8 tài liệu đến 10 tài liệu.

4

Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ sở.

Từ 1 đến 2 lớp.

Từ 1 đến 2 lớp.

5

Biên tập, dàn dựng chương trình mới.

Từ 4 đến 6 chương trình.

Từ 4 đến 6 chương trình.

b) Một số mức chi đặc thù:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức chi

Ghi chú

Cấp tỉnh

Cấp huyện

1

Bồi dưỡng tập luyện chương trình mới

 

Mức chi

đồng/ người/ buổi tập 4 giờ.

70.000 đồng/ người/ buổi tập 4 giờ.

60.000 đồng/ người/ buổi tập 4 giờ.

- Cấp tỉnh: tối đa 10 buổi tập cho 1 chương trình mới.

- Cấp huyện: tối đa 10 buổi tập cho 1 chương trình mới.

- Áp dụng đối với tuyên truyền viên, thành viên Đội nghệ thuật quần chúng khi tham gia tập luyện theo kế hoạch đã được phê duyệt, hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách.

- Tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng): Tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện, thành phố thì ngoài tiền lương theo hợp đồng (nếu có) cũng được hưởng mức chi bồi dưỡng, luyện tập theo quy định trên.

2

Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động

 

Vai chính

đồng/ người/ buổi biểu diễn.

100.000 đồng/ vai chính/buổi biểu diễn.

90.000 đồng/ vai chính/buổi biểu diễn;

 

 

Vai diễn khác

đồng/ người/ buổi biểu diễn.

80.000 đồng/vai khác/buổi biểu diễn.

70.000 đồng/ vai khác/buổi biểu diễn

- Áp dụng đối với tuyên truyền viên, thành viên Đội nghệ thuật quần chúng khi tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được phê duyệt, hưởng lương và không hưởng lương từ ngân sách.

- Số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện, thành phố quyết định.

- Tuyên truyền viên ngoài biên chế (người đã được đơn vị tuyển dụng): tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo hợp đồng thỏa thuận với giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, huyện, thành phố thì ngoài tiền lương theo hợp đồng (nếu có) cũng được hưởng mức chi bồi dưỡng, luyện tập theo quy định trên.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 11/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động và mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn đối
với Đội tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, TT và Du lịch; Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- CPVP, CV HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn;
- Công báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS Kỳ họp

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2018
Ngày hiệu lực20/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND mức chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND mức chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Lạng Sơn
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu20/2018/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýHoàng Văn Nghiệm
       Ngày ban hành10/12/2018
       Ngày hiệu lực20/12/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND mức chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND mức chi đặc thù Đội tuyên truyền lưu động Lạng Sơn

           • 10/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực