Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2018/NQ-ND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

V THU HI ĐT Đ THC HIN CÁC D ÁN PHÁT TRIN KINH T - XÃ HI VÌ LI ÍCH QUC GIA, CÔNG CNG TRÊN ĐA BÀN TNH TÂY NINH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY
NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 2954/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi 305,359 ha đất để thực hiện 37 dự án, nhằm phát triển kinh tế - xã hội vì li ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Các dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch s- văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương: 04 dự án với tổng diện tích 2,250 ha.

2. Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải: 27 dự án với tổng diện tích 166,219 ha.

3. Các dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 02 dự án với tổng diện tích 8,4 ha.

4. Các dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 04 dự án với tổng diện tích 128,490 ha.

(Kèm theo Phụ lục)

5. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa IX, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Các Sở: TN&MT; Tư pháp;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tnh;
- Lưu: VT, VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC D ÁN CN THU HỒI ĐẤT Đ THC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Kèm theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Tên dự án

Mã loại đất

Mục đích sử dụng

Diện tích thu hồi (ha)

Địa điểm

I

Huyện Bến Cầu

7

 

12,390

 

1

Láng nhựa đường bao thị trấn

DGT

Đất giao thông

0,420

Thị trấn

2

Láng nhựa đường Long Khánh - Long Cường (đoạn từ chốt Biên phòng đến giáp đường tuần tra Biên giới)

DGT

Đất giao thông

0,200

xã Long Khánh

3

Cầu T5 xã Lợi Thuận

DGT

Đất giao thông

0,240

xã Lợi Thuận

4

Cầu T6 xã Lợi Thuận

DGT

Đất giao thông

0,240

xã Lợi Thuận

5

Thu hồi đất để xây dựng móng trụ điện và trạm cắt tuyến đường dây đấu nối 110 kV dự án Nhà máy điện mặt trời Hoàng Thái Gia

DNL

Đất công trình năng lượng

0,500

xã Tiên Thuận, Lợi Thuận

 

6

Cụm dân cư ấp Phước Trung

ONT

Đất ở tại nông thôn

4,800

xã Long

Phước

7

Cụm dân cư ấp Long Hưng

ONT

Đất ở tại nông thôn

5,990

xã Long Thuận

II

Huyện Dương Minh Châu

3

 

32,530

 

1

Xây dựng mới khu vực di tích Cây Ba Thứ (Phước Ninh)

DDT

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

0,030

xã Phước Ninh

2

Đường nối trung tâm hai xã Phước Ninh - Phước Minh (ĐH9)

DGT

Đất giao thông

2,500

xã Phước Ninh

3

Đường Đất Sét - Bến Củi

DGT

Đất giao thông

30,000

Các xã Truông Mít, Lộc Ninh, Bến Củi

III

Huyện Châu Thành

5

 

13,010

 

1

Đường từ Tỉnh lộ 786 đến bến đường trâu (trục chính nội đồng)

DGT

Đất giao thông

0,020

xã Thanh Điền

2

Cầu Bến Cây Ổi

DGT

Đất giao thông

4,000

xã Hòa Thạnh

3

Làm đường ra biên giới thuộc xã Ninh Điền

DGT

Đất giao thông

8,120

xã Ninh Điền

4

Dự án xây dựng Nhà văn hóa ấp Bố Lớn,Hòa Hội

DSH

Đất sinh hoạt cộng đồng

0,200

xã Hòa Hội

5

y dựng Chốt dân quân Thành Tân

TSC

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

0,670

xã Thành Long

IV

Thành phố Tây Ninh

5

 

63,677

 

1

Trường mầm non Thực Hành

DGD

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

0,450

Phường 1

2

Đường Hoàng Lê Kha đoạn từ đường CMT8 đến đường Bời Lời

DGT

Đất giao thông

11,340

Phường 3, Phường Ninh Sơn

3

Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Tấn Phát

DGT

Đất giao thông

0,987

Phường Ninh Sơn, Phường Ninh Thạnh

4

Chỉnh trang Khu chợ thành phố Tây Ninh

DCH

Đất chợ

8,200

Phường 2

5

Khu đô thị Trung tâm hành chính Thành phố Tây Ninh

ODT/TSC

Đất ở tại đô thị/Đất xây dựng trụ sở cơ quan

42,700

Phường Hiệp Ninh, Phường Ninh Sơn

V

Huyện Trảng Bàng

1

 

15,000

 

1

Đường 787B đoạn từ ngã tư Hai Châu đến giao với đường ĐT.789

DGT

Đất giao thông

15,000

Các xã Gia Lộc, Lộc Hưng, Hưng Thuận

VI

Huyện Gò Dầu

5

 

8,730

 

1

Mở rộng Khu di tích lịch sử Căn cứ Lõm Vùng Ruột huyện Gò Dầu

DDT

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

1,100

xã Phước Thạnh

2

Nâng cấp, mở rộng Đường liên xã Phước Trạch - Hiệp Thạnh - Phước Thạnh

DGT

Đất giao thông

2,850

Các xã Phước Trạch, Hiệp Thạnh, Phước Thạnh

3

Nâng cấp, mở rộng đường Hương lộ 1

DGT

Đất giao thông

0,200

Các xã Thanh Phước, Phước Đông

4

Lộ ra 110kV trạm 220kV Tây Ninh 2

DNL

Đất công trình năng lượng

0,360

Các xã Bàu Đồn, Phước Đông

5

Trạm biến áp 220kV Tây Ninh 2

DNL

Đất công trình năng lượng

4,220

Các xã Bàu Đồn, Phước Đông

VII

Huyện Tân Biên

5

 

11,812

 

1

Xây dựng mới Trạm cấp nước sạch ấp Trà Hiệp

DTL

Đất thủy lợi

0,030

xã Trà Vong

2

Xây dựng mới Trạm cấp nước sạch ấp 3

DTL

Đất thủy lợi

0,030

xã Trà Vong

3

Xây dựng mới Trạm cấp nước sạch ấp 5

DTL

Đất thủy lợi

0,030

xã Trà Vong

4

Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Biên (đường dây đấu nối)

DNL

Đất công trình năng lượng

0,022

xã Thạnh Bình

5

Xây dựng Nhà máy xử lý rác Thành Tiến Vina của Công ty CP Đầu tư Phát triển công nghệ môi trường Thành Tiến Vina

DRA

Đất bãi thải, xử lý chất thải

11,70

xã Thạnh Tây

VIII

Huyện Tân Châu

6

 

148,210

 

1

Đường ra cột Mốc Quốc giới thuộc 3 Đồn Biên phòng: Tống Lê Chân, Suối Lam, Tân Hà

DGT

Đất giao thông

11,570

Các xã Suối Ngô, Tân Đông, Tân Hà, Tân Hòa

2

Thu hồi đất để xây dựng móng trụ điện và trạm cắt tuyến đường dây đấu nối 110 kV dự án Nhà máy điện mặt tri Bách Khoa Á Châu 1 và Trí Việt 1

DNL

Đất công trình năng lượng

1,210

Các xã Suối Dây, Tân Phú

3

Thu hồi đất để xây dựng móng trụ điện tuyến đường dây đấu nối 220 kV dự án Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2

DNL

Đất công trình năng lượng

0,260

xã Tân Hưng

4

Nhà máy điện mặt trời Tân Châu 1

DNL

Đất công trình năng lượng

60,000

xã Tân Thành

5

Lộ ra 110kV trạm 220kV Tân Biên

DNL

Đất công trình năng lượng

0,170

xã Thạnh Đông

6

Cụm công nghiệp Tân Phú của Công ty TNHH Đầu tư Tân Phú - Lan Trần

SKN

Đất cụm công nghiệp

75,000

xã Tân Phú

 

Tổng cộng

37

 

305,359

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2018
Ngày hiệu lực23/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thành Tâm
        Ngày ban hành12/12/2018
        Ngày hiệu lực23/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND thu hồi đất để thực hiện phát triển kinh tế xã hội Tây Ninh

            • 12/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực