Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND hỗ trợ huyện miền núi Chương trình bê tông hóa giao thông Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

 Bình Định, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI VÀO CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định nhiệm vụ xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 17/BCTT-KTNS ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi vào Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung khoản 7 về cơ chế hỗ trợ

Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các làng, thôn, bản ở các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình bị chia cắt, phức tạp thuộc các huyện miền núi của tỉnh, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm:

- Đối với cấp đường loại A là 290 triệu đồng/km đường.

- Đối với cấp đường loại B là 380 triệu đồng/km đường.

- Đối với cấp đường loại C là 300 triệu đồng/km đường.

- Đối với cấp đường loại D là 245 triệu đồng/km đường.

2. Bổ sung điểm c, khoản 8 về kinh phí và nguồn vốn hỗ trợ

- Dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm:

TT

Địa phương

Chiều dài (km)

Kinh phí (triệu đồng/km)

Tổng kinh phí (triệu đồng)

1

Huyện Vân Canh

36,0

 

10.440

 

Cấp đường loại A

36,0

290

10.440

2

Huyện An Lão

19,30

 

7.159

 

Cấp đường loại B

18,0

380

6.840

 

Cấp đường loại D

1,30

245

319

 

Tổng cộng

55,3

 

17.599

- Nguồn vốn hỗ trợ thêm: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP, các Bộ Tài chính, GTVT, NNPTNT;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo); TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị;
- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan;
- VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH, VP HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HÓA ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ......./2019/NQ-HĐND ngày ......tháng ......năm 2019 của HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, kỳ họp thứ 9)

I. CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh;

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo;

Căn cứ các quy định hiện hành có liên quan,

II. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

Trong thời gian qua ở các xã thuộc 03 huyện miền núi của tỉnh bao gồm: huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão có địa hình khó khăn thường xuyên bị chia cắt vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân tại địa bàn các xã nói trên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc các địa bàn nói trên đi qua vùng địa hình khó khăn dân cư thưa thớt chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, khối lượng thực hiện lớn trong khi mức kinh phí hỗ trợ của địa phương để xây dựng các công trình đường GTNT trên địa bàn rất khó khăn và không thực hiện được.

Từ thực tế nêu trên để giúp cho các huyện miền núi có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống đường GTNT trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; thì việc điều chỉnh cơ chế hỗ trợ đối với các huyện miền núi trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn qua các vùng có địa hình phức tạp, bị chia cắt là cần thiết.

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, một số nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:

Tỉnh tiếp tục hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng (kể cả chi phí vận chuyển) của Chương trình. Phần kinh phí còn lại, địa phương tự cân đối trên cơ sở dự toán công trình được lập theo hướng dẫn của Sở GTVT.

Riêng đối với đường xã, trục chính xã (loại A), tỉnh hỗ trợ thêm 200 triệu đồng/km đường.

Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã đến các làng, thôn, bản ở các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, địa hình bị chia cắt, phức tạp thuộc 03 huyện miền núi của tỉnh gồm huyện An Lão, huyện Vân Canh và huyện Vĩnh Thạnh (danh mục các tuyến đường thuộc đối tượng được hỗ trợ do UBND huyện kiểm tra, đề xuất, chịu trách nhiệm và được đoàn liên ngành kiểm tra, xác định theo đúng tiêu chí được hỗ trợ):

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm:

+ Đối với quy mô loại A là 290 triệu đồng/km đường (tổng cộng là 490 triệu đồng nếu tính 200 triệu đồng theo cơ chế hỗ trợ trước đây).

+ Đối với quy mô loại B là 380 triệu đồng/km đường.

+ Đối với quy mô loại C là 300 triệu đồng/km đường.

+ Đối với quy mô loại D là 245 triệu đồng/km đường.

- Phần kinh phí còn lại, các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình.

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Chương trình bê tông hoá giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2019
Ngày hiệu lực01/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(01/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND hỗ trợ huyện miền núi Chương trình bê tông hóa giao thông Bình Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND hỗ trợ huyện miền núi Chương trình bê tông hóa giao thông Bình Định
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu20/2019/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýNguyễn Thanh Tùng
       Ngày ban hành11/07/2019
       Ngày hiệu lực01/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 tháng trước
       (01/08/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND hỗ trợ huyện miền núi Chương trình bê tông hóa giao thông Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND hỗ trợ huyện miền núi Chương trình bê tông hóa giao thông Bình Định

           • 11/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực