Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2019/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 1982/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Bo cáo thẩm tra ca các Ban Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2019

6 tháng đầu năm 2019, với sự chđạo tập trung của Tỉnh ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xhội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng sn phẩm trong tỉnh tăng trưởng 11,3%. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hưng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dng công nghệ cao. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt; Sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, xuất khẩu tăng cao. Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định.

Tuy nhiên còn một số chtiêu chưa đạt 50% tiến độ kế hoạch như: GRDP bình quân đầu người; tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ; tổng vốn đầu tư phát triển;...Nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng lớn bởi dịch tả lợn Châu Phi. Một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể còn cao. Giải phóng mặt bằng còn khó khăn, triển khai thực hiện một số chương trình, đề án, dự án chậm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại - dịch vụ. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đã có chuyển biến song chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng đng mức. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tiến độ cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo tín ngưỡng còn chậm; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn để kéo dài.

Điều 2. Các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2019 đã được xác định tại Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019.

Điều 3. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm:

1. Tích cực triển khai thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là các Kết luận về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; tập trung đánh gi, thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020.

2. Tập trung đẩy mạnh các Chương trình, Đề án, mô hình trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, triển khai các giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt, bò sữa, bò sinh sản, gia cầm, thủy sản,... Chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục huy động, lồng ghép các nguồn lực, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đôn đốc các xã, huyện hoàn thành kế hoạch xây dng nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch: toàn tỉnh có 100% số xã và 100% huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại các huyện, thành phố.

3. Rà soát, nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án vi phạm các quy định của pháp luật đặc biệt là về đất đai, môi trường; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư theo đúng chỉ đạo của Trung ương, chủ trương của tỉnh.Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị, trong đó trọng tâm là giải quyết các thủ tục thành lập thị xã Duy Tiên, thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm, nghiên cứu xây dựng Đề án, kế hoạch phát triển huyện Kim Bảng thành đô thị loại IV để thành lập thị xã thuộc tỉnh...;

4. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, thu hút đầu tư... Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án trung tâm thương mại, Khu du lịch Tam Chúc, sân golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, dự án Khu đại học Nam Cao, Khu y tế chất lượng cao...;

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự đô thị, quy hoạch, thu chi ngân sách... theo các chủ trương, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khẩn trương ban hành và thực hiện các cơ chế thu hút đầu tư các công trình xử lý nước thải tại các CCN trên địa bàn tỉnh thực hiện mục tiêu năm 2019 đã đề ra. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đôn đốc thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được phê duyệt gắn với tăng cường qun lý đầu tư trên địa bàn, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, đất đai, qun lý sử dụng tài sản công,...Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ gii phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, trọng tâm là các dự án giao thông trọng điểm, các dự án hoàn thành trong năm 2019; xây dựng Quy hoạch tnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

7. Nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu, chống thất thu, hạn chế nợ đọng ngân sách, đặc biệt là các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, lĩnh vực khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu. Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách, sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả hàng hóa, trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

8. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm 2019. Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trnh giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhà ở cho công nhân và thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh theo mùa trong điều kiện thời tiết thường xuyên thay đổi. Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục thực hiện các kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và dân số trong tình hình mới, về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

9. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 sau khi được phê duyệt.

10. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, chỉ đạo giải quyết đơn thư tại cơ sở, ổn định tình hình, quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tập trung phòng, chống tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, hoạt động băng nhóm bảo kê, tín dụng đen, tệ nạn ma túy, cờ bạc,...;

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. y ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân và các lực lượng vũ trang trong tỉnh phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2019.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam Khoá XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: KH-ĐT, Tài chính;
- BTV Tnh ủy;
- UBND tnh; UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tnh;
- Các Ban HĐND tnh;
- Các sở: KH-ĐT, Tài chính; Tư pháp;
- Các Đại biểu HĐND tnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TP;
- Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýPhạm Sỹ Lợi
        Ngày ban hành12/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Hà Nam

            • 12/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực