Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Xét Tờ trình số 5354/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2016 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 9.637.034 triệu đồng (Chín ngàn sáu trăm ba mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi bốn triệu đồng). Trong đó:

a) Thu ngân sách trung ương được hưởng: 74.818 triệu đồng (Bảy mươi bốn tỷ tám trăm mười tám triệu đồng);

b) Ngân sách địa phương được hưởng: 9.562.216 triệu đồng (Chín ngàn năm trăm sáu mươi hai tỷ hai trăm mười sáu triệu đồng). Bao gồm:

- Thu ngân sách cấp tỉnh: 7.348.407 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.338.687 triệu đồng);

- Thu ngân sách cấp huyện: 1.538.553 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 881.834 triệu đồng);

- Thu ngân sách cấp xã: 675.256 triệu đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách huyện: 387.063 triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.474.784 triệu đồng (Chín ngàn bốn trăm bảy mươi bốn tỷ bảy trăm tám mươi bốn triệu đồng). Bao gồm:

a) Chi ngân sách cấp tỉnh: 7.344.850 triệu đồng;

b) Chi ngân sách cấp huyện: 1.490.464 triệu đồng;

c) Chi ngân sách cấp xã: 639.470 triệu đồng;

3. Kết dư ngân sách địa phương: 87.432 triệu đồng. Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 3.557 triệu đồng;

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 48.089 triệu đồng;

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 35.786 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khóa IX - Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Bến Tre 2016

            • 05/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực