Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2018 về phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh quản lý

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất Hồ Chí Minh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-ND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NHÀ ĐẤT DO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP THUỘC THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

(NGÀY 08 THÁNG 10 NĂM 2018)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017;

Cần cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

Xét Tờ trình s 4289/TTr-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiến nghị phân cp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 570/BC-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phân cấp thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phố quản lý thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

Hàng năm có báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tài chính gửi cho Hội đồng nhân dân thành phố để giám sát và có ý kiến.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, công khai, minh bạch.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 08 tháng 10 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu - Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban nhân dân Thành phố: CT, các PCT;
- Ban Thường trực UB MTTQ VN TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố;
- Thường trực HĐND và UBND các quận
- huyện;
- Lưu: VT, (P.TH-Tú)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2018
Ngày hiệu lực08/10/2018
Ngày công báo01/12/2018
Số công báoSố 88
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành08/10/2018
        Ngày hiệu lực08/10/2018
        Ngày công báo01/12/2018
        Số công báoSố 88
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2018 thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất Hồ Chí Minh

            • 08/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2018

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực