Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thái Nguyên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 78/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

1. Giám sát tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận về các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020; Báo cáo tổng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo kết quả thẩm tra và công tác 6 tháng đầu năm 2020 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Xem xét các báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và các báo cáo theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch y ban nhân dân, Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Giám sát tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020

- Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận về các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Báo cáo công tác năm 2020; Báo cáo tổng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo kết quả thẩm tra và công tác năm 2020 của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo thực hiện ngân sách nhà nước; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; báo cáo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 và kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Xem xét báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và các báo cáo theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xem xét việc trả li chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhim chuẩn btốt các ni dung để thc hin chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);

- Ban Công tác đại biểu (Báo cáo);
- Thường trực T
nh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
-
Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
-
Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- Tòa án nhân dân t
nh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cục thi hành án d
ân sự tỉnh;
- Kiểm toán nhà nước khu vực X;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND t
nh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên, TTTT t
nh;
- Lưu
: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2019
Ngày hiệu lực23/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thái Nguyên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýBùi Xuân Hòa
        Ngày ban hành23/07/2019
        Ngày hiệu lực23/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Thái Nguyên

            • 23/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực