Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2016 bãi bỏ Điều 4 “Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực” tại Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 20/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND Hòa Bình 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỀU 4 “QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRÍCH, NỘP ĐỐI VỚI LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC” TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 129/2009/NQ-HĐND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 158/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Điều 4 “Quy định mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp đối với lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực” tại Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT, các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT tin học và Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu20/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2016
Ngày hiệu lực04/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 20/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND Hòa Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 20/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND Hòa Bình 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu20/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành04/08/2016
        Ngày hiệu lực04/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 20/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND Hòa Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 20/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 4 Nghị quyết 129/2009/NQ-HĐND Hòa Bình 2016

            • 04/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực