Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025

Nội dung toàn văn Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND chi phí thuê xưởng doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực công nghiệp Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/2019/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ SỬ DỤNG HẠ TẦNG, CHI PHÍ THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 thng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chnh phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chnh phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 03 thng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BTC ngày 28 thng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh ph chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ;

Xét Tờ trình số 13480/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ chi ph sử dụng hạ tầng, chi ph thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025; Bo co thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể:

1. Phạm vi điều chnh

Quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng (không bao gồm giá cho thuê lại đất, phí xử lý nước thải, điện, nước), chi phí thuê nhà xưởng (bao gồm cả phí sử dụng hạ tầng) tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đầu tư dự án mới hoặc thực hiện di dời hoặc đầu tư mở rộng sản xuất trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020 - 2025.

2. Đối tượng áp dụng

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị đnh số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Doanh nghiệp), không bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và vốn nhà nước.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện nội dung hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết này.

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

b) Dự án sản xuất nhiều loại sản phẩm: Tỷ trọng doanh thu đối với sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ, đạt từ 70% tổng doanh thu trở lên.

4. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Cùng một nội dung hỗ trợ, nếu doanh nghiệp đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo các quy định khác thì không được hỗ trợ theo quy định này.

b) Việc sử dụng kinh phí hỗ trợ phải đảm bảo thực hiện đúng mục đích, chế độ và thanh quyết toán theo quy định.

5. Nội dung và mức hỗ trợ

Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng, cụ thể như sau:

a) Dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: Mức hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp tối đa cho một doanh nghiệp là 450.000.000 đồng/năm, với quy mô diện tích sử dụng không quá 5.000m2.

b) Dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Long Khánh và các huyện còn lại: Mức hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp tối đa cho một doanh nghiệp là 720.000.000 đồng/năm, với quy mô diện tích sử dụng không quá 8.000m2.

6. Kinh phí hỗ trợ: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

7. Thời gian thụ hưởng là 05 năm kể từ thời điểm dự án đi vào hoạt động và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho doanh nghiệp được hỗ trợ.

Đối với doanh nghiệp đang được hỗ trợ theo nghị quyết này, khi nghị quyết hết hiệu lực, nếu đủ điều kiện sẽ tiếp tục được hỗ trợ đủ thời gian 05 năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khóa IX Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VB. QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tnh;
- UBND tnh;
- UBMTTQVN tnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tnh;
- Văn phòng: Tnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Báo Đồng Nai, Đi PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 200/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu200/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2019
Ngày hiệu lực01/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(01/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 200/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND chi phí thuê xưởng doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực công nghiệp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND chi phí thuê xưởng doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực công nghiệp Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu200/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành06/12/2019
        Ngày hiệu lực01/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (01/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND chi phí thuê xưởng doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực công nghiệp Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 200/2019/NQ-HĐND chi phí thuê xưởng doanh nghiệp nhỏ lĩnh vực công nghiệp Đồng Nai

            • 06/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực