Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND về thông qua Đề án công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Nội dung toàn văn Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND công nhận thị trấn Đức Hòa Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ ÁN CÔNG NHẬN THỊ TRẤN ĐỨC HÒA MỞ RỘNG, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Thông tư số 42/2009/NĐ-CP phân loại đô thị">34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2138/TTr-UBND ngày 15/6/2015 của UBND tỉnh về việc thông qua đề án đề nghị công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất Đề án công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Điều 2.Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng xem xét, công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
-  Ban Công tác đại biểu, UBTVQH (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 201/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 201/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 201/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND công nhận thị trấn Đức Hòa Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND công nhận thị trấn Đức Hòa Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 201/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành 15/07/2015
Ngày hiệu lực 25/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND công nhận thị trấn Đức Hòa Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND công nhận thị trấn Đức Hòa Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  • 15/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực