Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND về nâng mức tiêu chí thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với hộ nghèo tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NÂNG MỨC TIÊU CHÍ VỀ THU NHẬP ĐỐI VỚI CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THÀNH PHỐ HẠ LONG, CẨM PHẢ, UÔNG BÍ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mc tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định s 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 4366/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành “Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc nâng chuẩn nghèo, cận nghèo tiếp cận đa chiều và các chính sách h trợ giảm nghèo, áp dụng đối với thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, thành phố Uông Bí”; Báo cáo thẩm tra số 486/BC-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, như sau:

1. Hộ nghèo: Có thu nhập bình quân đu người/tháng bằng 1,3 lần mức quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hộ cận nghèo: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng 1,3 lần mức quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Hộ có mức sống trung bình: Có thu nhập bình quân đầu người/tháng bằng 1,3 lần mức quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Các chính sách hỗ trợ:

Đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị quyết này được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách địa phương cấp huyện tự cân đối.

Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2019. Các chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Lao động-TB&XH, Tài chính, Tư pháp;
- TT Tỉnh
ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
-
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các s
, ban, ngành thuộc tnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Truyền thông t
nh;
- Lưu VT, VX1
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 202/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu202/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 202/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với hộ nghèo tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với hộ nghèo tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu202/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Ký
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực10/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với hộ nghèo tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 202/2019/NQ-HĐND nâng mức tiêu chí về thu nhập đối với hộ nghèo tỉnh Quảng Ninh

            • 30/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực