Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/2019/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư s 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biu dương, khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 3822/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tui trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 487/BC-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến thảo luận thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng và mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ

a) Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng, 05 mét vải lụa và 1.500.000 đồng tiền mặt;

b) Người cao tuổi thọ từ 101 tuổi trở lên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.500.000 đồng tiền mặt;

c) Người cao tuổi ở tuổi 95, 90 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt;

d) Người cao tuổi ở tuổi 85, 80 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt;

đ) Người cao tuổi ở tuổi 75, 70 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương theo phân cấp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Lao động-TB&XH, Tài chính, Tư pháp;
- TT Tỉnh
ủy, TT HĐND tnh, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa
XIII;
- Các ban và V
ăn phòng Tnh ủy;
-
Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm Truyền thông t
nh;
- Lưu VT, VX1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 203/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu203/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực10/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 203/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu203/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Xuân Ký
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực10/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 203/2019/NQ-HĐND về mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi tỉnh Quảng Ninh

            • 30/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực